• Ustawa o Inspekcji Ochron...
  27.05.2024

Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2024.0.425 t.j. - Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska

Obserwuj akt

Rozdział 4c. System informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet"

1.
Tworzy się system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet", zwany dalej "Ekoinfonetem", za pomocą którego są zbierane, przechowywane, przetwarzane i udostępniane dane dotyczące przestrzegania przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, uzyskiwane w trakcie realizacji zadań, o których mowa w art. 2 zadania Inspekcji Ochrony Środowiska ust. 1.
2.
Ekoinfonet obejmuje dane, o których mowa w ust. 1, przekazywane przez:
1)
Głównego Inspektora Ochrony Środowiska;
2)
wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.
3.
Główny Inspektor Ochrony Środowiska:
1)
organizuje szkolenia specjalistyczne w zakresie obsługi Ekoinfonetu;
2)
zapewnia sprzęt informatyczny i oprogramowanie do obsługi Ekoinfonetu.
4.
Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska określi, w drodze rozporządzenia, zakres, sposób oraz tryb zbierania i udostępniania danych, o którym mowa w ust. 1, kierując się koniecznością uzyskania danych niezbędnych do oceny przestrzegania przepisów ochrony środowiska oraz badania i oceny stanu środowiska, a także sporządzania sprawozdań w tym zakresie.
1.
Integralną częścią Ekoinfonetu jest Krajowe Repozytorium Danych o Stanie i Ochronie Środowiska, zwane dalej "Krajowym Repozytorium", w którym są gromadzone i archiwizowane dane, o których mowa w art. 28h system informatyczny Inspekcji Ochrony Środowiska "Ekoinfonet" ust. 1.
2.
Krajowe Repozytorium jest prowadzone przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.
3.
Dane z Krajowego Repozytorium stanowią materiały archiwalne w rozumieniu ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r. poz. 164).
Korzystający z danych z Ekoinfonetu lub je przetwarzający jest obowiązany podać w wytwarzanych informacjach, że dane te pochodzą z Ekoinfonetu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...