• Art. 24. - Badanie labor...
  29.02.2024
Obserwuj akt

Art. 24. insp. weter.


Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni

1.
Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni jest przeprowadzane w:
1)
pomieszczeniu, o którym mowa w załączniku III w sekcji I w rozdziale II w ust. 9 rozporządzenia nr 853/2004, udostępnianym pracownikom Inspekcji lub osobom wyznaczonym na podstawie art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności i art. 18 nakaz wykonywania czynności dla likwidacji zagrożenia epizootycznego przez podmioty prowadzące działalność w zakresie produkcji produktów pochodzenia zwierzęcego lub
2)
innym przeznaczonym do tego celu pomieszczeniu, którym dysponuje Inspekcja.
2.
Pomieszczenie określone w ust. 1, w którym jest przeprowadzane badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni, zwane dalej „pracownią badania mięsa na obecność włośni”, powiatowy inspektorat weterynarii wyposaża w odczynniki i sprzęt niezbędny do prawidłowego przeprowadzenia tego badania, zapewniając ich stałą dostępność i przydatność zgodnie z rozporządzeniem wykonawczym Komisji (UE) 2015/1375 z dnia 10 sierpnia 2015 r. ustanawiającym szczególne przepisy dotyczące urzędowych kontroli w odniesieniu do włośni (Trichinella) w mięsie (Dz. Urz. UE L 212 z 11.08.2015, str. 7, z późn. zm).
3.
Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej lub osoba przez niego upoważniona kontroluje, czy w pracowni badania mięsa na obecność włośni są spełniane wymagania w zakresie systemu zarządzania wskazanego w art. 37 przepis karny ust. 4 lit. e rozporządzenia 2017/625.
4.
Kierownik zakładu higieny weterynaryjnej o stwierdzeniu naruszenia wymagań w zakresie systemu zarządzania wskazanego w art. 37 ust. 4 lit. e rozporządzenia 2017/625 w pracowni badania mięsa na obecność włośni przez:
1)
osobę wyznaczoną na podstawie art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności lub art. 18 nakaz wykonywania czynności dla likwidacji zagrożenia epizootycznego,
2)
pracownika Inspekcji
– informuje powiatowego lekarza weterynarii i wojewódzkiego lekarza weterynarii.
5.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 1, powiatowy lekarz weterynarii nakazuje, w drodze decyzji administracyjnej, osobom wyznaczonym na podstawie art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności lub art. 18 nakaz wykonywania czynności dla likwidacji zagrożenia epizootycznego do przeprowadzenia badania laboratoryjnego mięsa na obecność włośni, usunięcie stwierdzonych naruszeń, określając sposób i termin ich usunięcia.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 2, pracownik Inspekcji ponosi odpowiedzialność porządkową lub dyscyplinarną na zasadach określonych w przepisach odrębnych.
Art. 24. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...