• Ustawa o Inspekcji Wetery...
  14.07.2024

Ustawa o Inspekcji Weterynaryjnej

Stan prawny aktualny na dzień: 14.07.2024

Dz.U.2024.0.12 t.j. - Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej

Obserwuj akt

Rozdział 6. Przepisy karne

1.
Kto:
1)
udaremnia lub utrudnia działalność organów Inspekcji lub osób, o których mowa w art. 5 organy Inspekcji, podmioty wykonujące zadania Inspekcji ust. 2,
2)
będąc obowiązanym do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 16 wyznaczenie lekarzy weterynarii do wykonania niektórych czynności ust. 2c lub 5b, nie składa takiego oświadczenia
– podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
2.
Kto:
1)
będąc obowiązanym do wykonania nakazu określonego w art. 18 nakaz wykonywania czynności dla likwidacji zagrożenia epizootycznego ust. 1, nie wykonuje tego nakazu,
2)
będąc podmiotem odpowiedzialnym za przesyłkę zwierząt albo towarów, z wyłączeniem produktów pochodzenia zwierzęcego, produktów złożonych i produktów uzyskanych z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, o których mowa w art. 7 rozporządzenia 2019/2122, oraz małych przesyłek tych produktów, o których mowa w art. 10 rozporządzenia 2019/2122:
a) nie informuje o zamiarze przywozu lub tranzytu zwierząt albo towarów przez punkt kontroli granicznej zgodnie z wymaganiami, o których mowa w art. 56 ust. 4 rozporządzenia 2017/625,
b) nie udostępnia dokumentów i nie składa wyjaśnień związanych z przeprowadzaniem kontroli urzędowej lub wykonywaniem innych czynności urzędowych w punkcie kontroli granicznej zgodnie z art. 49 ust. 1 rozporządzenia 2017/625 lub w uznanych składach zgodnie z przepisami sekcji 2 rozdziału IV rozporządzenia 2019/2124,
c) nie wprowadza przesyłki zwierząt albo towarów do zadeklarowanego miejsca przeznaczenia wskazanego w dokumentach, o których mowa w art. 50 rozporządzenia 2017/625
– podlega karze grzywny.
3.
Orzekanie w sprawach o czyny określone w ust. 1 i 2 następuje w trybie przepisów ustawy z dnia 24 sierpnia 2001 r. – Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2022 r. poz. 1124 oraz z 2023 r. poz. 1963).
Kto, przywożąc lub dokonując tranzytu przesyłki zwierząt albo towarów, nie przedstawia takiej przesyłki do kontroli urzędowej lub w celu wykonania innych czynności urzędowych w punkcie kontroli granicznej zgodnie z art. 47 ust. 5 rozporządzenia 2017/625 lub w uznanych składach zgodnie z art. 27 ust. 1 rozporządzenia 2019/2124, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...