• Art. 12. - Wyłączna właś...
  01.04.2023

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 01.04.2023

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Art. 12. izby rolnicze


Wyłączna właściwość walnego zgromadzenia

1.
Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1)
uchwalanie i zmiana statutu;
2)
wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarządu, poszczególnych jego członków oraz komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków;
3)
uchwalanie regulaminu obrad;
4)
uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej;
5)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;
6)
podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu;
7)
uchwalanie budżetu;
8)
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd;
9)
podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej;
10)
uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty;
11)
podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań należących do właściwości administracji rządowej, o których mowa w art. 5 zadania izb ust. 2;
12)
podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 zadania izb ust. 3;
13)
podejmowanie uchwał w sprawach:
a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
b) utworzenia fundacji,
c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku;
14)
wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych;
15)
ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę.
2.
Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia.
Art. 12. Wyłączna właściwość walnego zgromadzenia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Szczecin (woj. zachodniopomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...