• Art. 35b. - Dofinansowan...
  14.06.2024
Obserwuj akt

Art. 35b. izby rolnicze


Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych

1.
Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są w roku 2014 ponoszone przez Krajową
Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
1a.
Koszty związane z uczestnictwem:
1)
izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,
2)
Krajowej Rady Spółdzielczej, działającej na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),
3)
stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA)
– są w latach 2015–2020 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
1b.
Koszty związane z uczestnictwem:
1)
izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,
2)
stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA),
3)
organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA)
– są w latach 2021–2026 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
2.
Dofinansowania udziela się, na wniosek, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, na podstawie umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
2a.
Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie stron umowy;
2)
określenie:
a) warunków udzielenia dofinansowania,
b) celu, na jaki dofinansowanie jest udzielane,
c) wysokości dofinansowania z podziałem na organizacje rolnicze, którym zostanie udzielone to dofinansowanie, oraz poszczególne koszty,
d) terminu złożenia wniosku o przekazanie środków z tytułu udzielonego dofinansowania,
e) terminu wykorzystania dofinansowania, nie dłuższego niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego,
f) terminu rozliczenia udzielonego dofinansowania oraz terminu i warunków zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania;
3)
numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane dofinansowanie.
2b.
Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, dofinansowanie jest udzielane izbom rolniczym, związkom zawodowym rolników indywidualnych, społeczno-zawodowym organizacjom rolników, stowarzyszeniom zrzeszającym młodych rolników oraz organizacjom pracodawców zrzeszającym pracodawców rolnych.
2c.
Umowa zawarta między Krajową Radą Izb Rolniczych a związkami zawodowymi rolników indywidualnych, społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, stowarzyszeniami zrzeszającymi młodych rolników albo organizacjami pracodawców zrzeszającymi pracodawców rolnych, na podstawie której jest udzielane dofinansowanie, zawiera co najmniej:
1)
warunki i sposób udzielenia oraz rozliczenia dofinansowania;
2)
termin i warunki zwrotu niewykorzystanego dofinansowania;
3)
tryb przeprowadzania przez Krajową Radę Izb Rolniczych weryfikacji dokumentów dotyczących wykorzystania udzielonego dofinansowania.
3.
Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymując dofinansowanie jest obowiązana prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków z tytułu dofinansowania oraz wydatków dokonanych z tych środków.
4.
W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 3, pobrane dofinansowanie podlega zwrotowi jak dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.
4a.
Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników odpowiednio w organizacjach, o których mowa w ust. 1 i 1a.
4b.
Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych odpowiednio w organizacjach, o których mowa w ust. 1b.
5.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1,
2)
konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1,
3)
konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a
- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych.
6.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1a,
2)
konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1a,
3)
konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a
– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych oraz dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w organizacjach, o których mowa w ust. 1a, w wysokości co najmniej 95% kosztów.
7.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i sposób udzielania oraz rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w ust. 1b,
2)
wysokość dofinansowania,
3)
sposób przekazywania środków finansowych z tytułu udzielenia dofinansowania,
4)
elementy informacji, o której mowa w ust. 4b, oraz tryb opracowania tej informacji
– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych oraz dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w ust. 1b, a także biorąc pod uwagę wysokość limitu środków finansowych na udzielenie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz to, że w przypadku dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w tych organizacjach dofinansowanie to wynosi co najmniej 95% tych kosztów.
Art. 35b. Dofinansowanie kosztów uczestnictwa w ponadnaro... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...