• Ustawa o izbach rolniczyc...
  28.05.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Tworzy się samorząd rolniczy działający na rzecz rozwiązywania problemów rolnictwa i reprezentujący interesy zrzeszonych w nim podmiotów.
2.
Członkami samorządu rolniczego z mocy prawa są:
1)
osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym;
2)
osoby fizyczne i prawne, będące podatnikami podatku dochodowego z działów specjalnych produkcji rolnej w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych i podatku dochodowym od osób prawnych;
3)
członkowie rolniczych spółdzielni produkcyjnych posiadający w tych spółdzielniach wkłady gruntowe.
Orzeczenia: 1
1.
Samorząd rolniczy jest niezależny w wykonywaniu swych zadań i podlega tylko ustawom.
2.
Samodzielność samorządu rolniczego podlega ochronie sądowej.
Orzeczenia: 1
1.
Jednostkami organizacyjnymi samorządu rolniczego są izby rolnicze, zwane dalej "izbami".
2.
Terenem działania izby jest obszar województwa.
3.
Członkami izby są osoby, o których mowa w art. 1 samorząd rolniczy, ust. 2 pkt 1 i 2, płacące podatek na terenie działania izby oraz osoby, o których mowa w art. 1 samorząd rolniczy, ust. 2 pkt 3, będące członkami rolniczych spółdzielni produkcyjnych, mających siedzibę na terenie działania izby.
4.
Izby działają na rzecz rolnictwa, wpływają na kształtowanie polityki rolnej i uczestniczą w jej realizacji.
5.
Izby posiadają osobowość prawną.
Orzeczenia: 2
W celu realizacji wspólnych zadań izby mogą zawierać porozumienia regionalne.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...