• Ustawa o izbach rolniczyc...
  16.04.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Rozdział 2. Zadania i zasady działania izb

1.
Do zadań izb należy w szczególności:
1)
sporządzanie analiz, ocen, opinii i wniosków z zakresu produkcji rolnej oraz rynku rolnego i przedstawianie ich organom administracji rządowej i samorządu terytorialnego;
2)
występowanie do organów administracji rządowej w województwie i organów samorządu terytorialnego z inicjatywą w zakresie regulacji prawnych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych oraz opiniowanie projektów tych przepisów;
3)
prowadzenie działań na rzecz tworzenia rynku rolnego oraz poprawy warunków zbytu płodów rolnych i produktów rolnych;
4)
prowadzenie analiz kosztów i opłacalności produkcji rolnej;
5)
gromadzenie, przetwarzanie i przekazywanie informacji gospodarczych na potrzeby producentów rolnych oraz innych przedsiębiorców;
6)
doradztwo w zakresie działalności rolniczej, wiejskiego gospodarstwa domowego oraz uzyskiwania przez rolników dodatkowych dochodów;
7)
podejmowanie działań na rzecz rozwoju infrastruktury rolnictwa i wsi oraz poprawy struktury agrarnej;
8)
podnoszenie kwalifikacji osób zatrudnionych w rolnictwie;
9)
prowadzenie listy rzeczoznawców oraz przyznawanie tytułów kwalifikacyjnych w zakresie rolnictwa, na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
10)
kształtowanie i upowszechnianie zasad etyki i rzetelnego postępowania w działalności gospodarczej;
11)
działanie na rzecz podnoszenia jakości środków i urządzeń stosowanych w działalności rolniczej oraz na rzecz poprawy warunków pracy i bezpieczeństwa w rolnictwie;
12)
współdziałanie z jednostkami prowadzącymi szkoły rolnicze, wspieranie ich działalności, inicjowanie powstawania nowych szkół i zmian w programach nauczania oraz współorganizowanie praktyk;
13)
kształtowanie świadomości ekologicznej producentów rolnych;
14)
inicjowanie działań mających na celu powoływanie i wspieranie zrzeszeń i stowarzyszeń producentów rolnych i leśnych;
15)
działanie na rzecz poprawy jakości produktów rolnych;
16)
promowanie eksportu produktów rolnych;
17)
rozwijanie współpracy z zagranicznymi organizacjami producentów rolnych;
18)
współpraca z administracją publiczną w zakresie ochrony środowiska, zdrowia i wiejskiego dziedzictwa kulturowego;
19)
przedstawianie opinii na temat oszacowania szkód, jeżeli został złożony wniosek, o którym mowa w art. 46d odwołanie od oględzin lub szacowania ostatecznego szkody łowieckiej ust. 5 ustawy z dnia 13 października 1995 r. – Prawo łowieckie (Dz. U. z 2020 r. poz. 1683 i 2320 oraz z 2021 r. poz. 1718 i 2112).
2.
Izby mogą wykonywać zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, przekazane ustawami lub na podstawie porozumień z właściwymi organami administracji rządowej.
3.
Izby mogą realizować zadania przekazane w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego.
4.
Zadania, o których mowa w ust. 2 i 3, są wykonywane przez izby po zapewnieniu koniecznych środków finansowych przez administrację rządową lub samorządową.
Orzeczenia: 3
1.
Organy administracji rządowej w województwie oraz organy samorządu terytorialnego zasięgają opinii właściwej miejscowo izby o projektach aktów prawa miejscowego dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych, z wyjątkiem przepisów porządkowych.
2.
Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, wynosi:
1)
co najmniej 14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy administracji rządowej w województwie;
2)
14 dni od dnia doręczenia projektu - dla projektów przesłanych przez organy samorządu terytorialnego.
3.
Nieprzedstawienie przez izbę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.
1.
Sprawy indywidualne z zakresu administracji rządowej oraz wynikające z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego załatwiane są przez izbę w trybie postępowania administracyjnego.
2.
Decyzje administracyjne w sprawach z zakresu, o którym mowa w ust. 1, wydaje prezes izby.
3.
Prezes izby może upoważnić w formie pisemnej wiceprezesa izby lub innych członków zarządu, a także przewodniczących rad powiatowych izby, o których mowa w art. 9 organy izby ust. 1 pkt 4, do wydawania decyzji administracyjnych, o których mowa w ust. 2, w imieniu prezesa izby.
4.
W postępowaniu administracyjnym organami wyższego stopnia są:
1)
w sprawach z zakresu administracji rządowej - wojewoda;
2)
w sprawach z zakresu zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego - samorządowe kolegium odwoławcze.
1.
Izba:
1)
nie może prowadzić działalności gospodarczej;
2)
może wyłącznie:
a) być wspólnikiem spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub akcjonariuszem spółki akcyjnej,
b) tworzyć fundacje,
c) być członkiem wspierającym stowarzyszenia oraz założycielem lub członkiem związku stowarzyszeń
- które prowadzą działalność w zakresie zgodnym z ustawowymi i statutowymi zadaniami izby.
2.
Dochód izby z tytułu posiadania udziałów lub akcji w spółkach może być przeznaczony wyłącznie na realizację zadań ustawowych i statutowych izby.
1.
Izby działają na podstawie ustawy i statutu.
2.
Statut izby określa w szczególności:
1)
nazwę i siedzibę izby;
2)
teren działania;
3)
prawa i obowiązki członków izby;
4)
zadania izby oraz sposoby ich realizacji;
5)
strukturę organizacyjną;
6)
tryb wyboru i odwoływania komisji rewizyjnej i zarządu izby;
7)
zasady reprezentowania izby na zewnątrz;
8)
zasady zawierania porozumień regionalnych;
9)
zasady powoływania i pracy komisji problemowych;
10)
zasady gospodarki finansowej, w tym sposób dysponowania majątkiem oraz zaciągania zobowiązań majątkowych;
11)
szczegółowe zasady działania rad powiatowych izby.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...