• Ustawa o izbach rolniczyc...
  16.04.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Rozdział 3. Organy izby

1.
Organami izby są:
1)
walne zgromadzenie;
2)
komisja rewizyjna;
3)
zarząd;
4)
rady powiatowe izby.
2.
(uchylony)
Orzeczenia: 1
1.
Najwyższym organem izby jest walne zgromadzenie.
2.
Kadencja walnego zgromadzenia trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów.
1.
Zarząd zwołuje walne zgromadzenie co najmniej dwa razy w roku.
2.
Zarząd zwołuje również walne zgromadzenie na wniosek komisji rewizyjnej albo na wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.
1.
Do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia należy:
1)
uchwalanie i zmiana statutu;
2)
wybór i odwoływanie, w głosowaniu tajnym, zarządu, poszczególnych jego członków oraz komisji rewizyjnej i poszczególnych jej członków;
3)
uchwalanie regulaminu obrad;
4)
uchwalanie regulaminów pracy zarządu i komisji rewizyjnej;
5)
rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań zarządu i komisji rewizyjnej;
6)
podejmowanie uchwał w sprawie absolutorium dla zarządu;
7)
uchwalanie budżetu;
8)
podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych określonych w statucie, a także określanie maksymalnej kwoty zobowiązań, które może zaciągnąć zarząd;
9)
podejmowanie uchwał w sprawie wysokości składki członkowskiej;
10)
uchwalanie wysokości diet i zwrotu kosztów podróży służbowych członków walnego zgromadzenia, komisji rewizyjnej, zarządu, komisji problemowych, rad powiatowych izby oraz delegata do Krajowej Rady Izb Rolniczych, a także zasad i trybu ich wypłaty;
11)
podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia, w drodze porozumienia, zadań należących do właściwości administracji rządowej, o których mowa w art. 5 zadania izb ust. 2;
12)
podejmowanie uchwał w sprawie przejęcia zadań przekazywanych w drodze porozumienia przez organy samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 5 zadania izb ust. 3;
13)
podejmowanie uchwał w sprawach:
a) utworzenia lub przystąpienia do spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółki akcyjnej,
b) utworzenia fundacji,
c) przystąpienia do stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego,
d) założenia związku stowarzyszeń lub przystąpienia do takiego związku;
14)
wyrażanie zgody na członkostwo izby w innych organizacjach krajowych i zagranicznych;
15)
ustalanie zasad odpłatności za usługi świadczone przez izbę.
2.
Statut izby może określić inne sprawy zastrzeżone do wyłącznej właściwości walnego zgromadzenia.
Orzeczenia: 1
1.
Uchwały walnego zgromadzenia zapadają większością głosów w obecności co najmniej połowy ogólnej liczby członków, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Statut izby lub jego zmiana uchwalane są większością głosów w obecności co najmniej 2/3 ogólnej liczby członków walnego zgromadzenia.
1.
Walne zgromadzenie powołuje spośród swoich członków komisje problemowe.
2.
Na wniosek komisji, o których mowa w ust. 1, walne zgromadzenie może rozszerzyć ich skład o osoby niebędące członkami walnego zgromadzenia. Osoby te nie mogą stanowić więcej niż 50% składu komisji.
W obradach walnego zgromadzenia mogą uczestniczyć bez prawa udziału w głosowaniu delegowani przedstawiciele:
1)
organów samorządu województwa;
2)
związków zawodowych rolników indywidualnych, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla związków zawodowych;
3)
społeczno-zawodowych organizacji rolników, mających struktury wojewódzkie zarejestrowane w sądzie właściwym dla organizacji społeczno-zawodowych.
Orzeczenia: 1
1.
Komisja rewizyjna składa się z 5 osób wybranych spośród członków walnego zgromadzenia.
2.
Do zadań komisji rewizyjnej należy w szczególności:
1)
kontrola wykonywania uchwał walnego zgromadzenia;
2)
kontrola działalności finansowej izby;
3)
przedstawianie walnemu zgromadzeniu wniosków o udzielenie bądź odmowę udzielenia absolutorium zarządowi oraz wniosków wraz z uzasadnieniem o odwołanie zarządu lub poszczególnych jego członków;
4)
podejmowanie uchwały w sprawie wyboru firmy audytorskiej do badania rocznego sprawozdania finansowego.
3.
Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu.
4.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem komisji rewizyjnej walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
5.
W przypadku odwołania komisji rewizyjnej bez równoczesnego wyboru nowej komisji rewizyjnej dotychczasowa komisja rewizyjna działa do czasu wyboru nowej komisji.
Uchwały komisji rewizyjnej zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jej składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos przewodniczącego.
1.
Zarząd wybierany jest spośród członków walnego zgromadzenia izby.
2.
W skład zarządu wchodzą: prezes, wiceprezes i 3 członkowie.
3.
Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego walnego zgromadzenia, nie później jednak niż w ciągu 3 miesięcy od dnia wyborów, i działa do czasu wyboru nowego zarządu.
4.
Jeżeli walne zgromadzenie nie dokona wyboru zarządu w terminie określonym w ust. 3, ulega ono rozwiązaniu z mocy prawa.
5.
Informację o rozwiązaniu walnego zgromadzenia z mocy prawa z przyczyny określonej w ust. 4 wojewoda przekazuje Zarządowi Krajowej Rady Izb Rolniczych, który zarządza przeprowadzenie wyborów do walnego zgromadzenia.
6.
Do czasu wyboru zarządu przez nowe walne zgromadzenie wojewoda wyznacza osobę, która w tym okresie pełni funkcję organów izby.
7.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka walnego zgromadzenia będącego członkiem zarządu walne zgromadzenie dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
8.
W przypadku odwołania zarządu bez równoczesnego wyboru nowego zarządu dotychczasowy zarząd działa do czasu wyboru nowego zarządu.
Orzeczenia: 1
Do właściwości zarządu należą wszystkie sprawy izby niezastrzeżone ustawą lub statutem dla innych organów, a w szczególności:
1)
przygotowywanie projektów uchwał walnego zgromadzenia;
2)
opracowywanie projektów budżetu, wraz z planem finansowym;
3)
przedstawianie walnemu zgromadzeniu do zatwierdzenia rocznych sprawozdań z działalności statutowej i finansowej;
4)
podejmowanie uchwał w sprawach zaciągania kredytów i innych zobowiązań finansowych do wysokości ustalonej przez walne zgromadzenie;
5)
ustalanie zasad wynagradzania pracowników biura izby oraz ustalanie wysokości wynagrodzenia dyrektora biura;
6)
(uchylony)
7)
podejmowanie czynności związanych z działalnością izby, o której mowa w art. 7 działalność gospodarcza izby, przeznaczenie dochodów izby z udziałów lub akcji w spółkach ust. 1 pkt 2.
Orzeczenia: 1
1.
Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
2.
Delegat do Krajowej Rady Izb Rolniczych może uczestniczyć bez prawa głosu w posiedzeniach zarządu izby, o których terminie powinien być powiadamiany.
Oświadczenia woli w zakresie praw i obowiązków oraz zobowiązań majątkowych izby składają dwaj członkowie zarządu lub jeden członek zarządu i pracownik biura upoważniony przez zarząd.
Orzeczenia: 1
Członkom walnego zgromadzenia, zarządu, komisji problemowych, komisji rewizyjnej, rady powiatowej izby i delegatowi do Krajowej Rady Izb Rolniczych przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez walne zgromadzenie.
1.
Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2.
Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3.
Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.
1.
Rada powiatowa izby działa na obszarze powiatu.
2.
Pracami rady powiatowej izby kieruje jej przewodniczący.
3.
Do zadań rady powiatowej izby należy:
1)
sporządzanie analiz i opinii, przedstawianie wniosków oraz dokonywanie ocen z zakresu rolnictwa, rozwoju wsi i rynków rolnych i przedstawianie ich zarządowi izby;
2)
wydawanie opinii w sprawach zgłoszonych przez zarząd lub walne zgromadzenie izby;
3)
realizacja innych obowiązków określonych w statucie izby.
4.
Przepis ust. 1 nie dotyczy miast na prawach powiatu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...