• Ustawa o izbach rolniczyc...
  30.05.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 30.05.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Rozdział 5. Zasady gospodarki finansowej izb

1.
Dochody izb pochodzą:
1)
z odpisu w wysokości 2% od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby;
2)
ze środków na realizację zadań zleconych przez administrację rządową lub samorządową;
3)
z udziałów lub akcji spółek, o których mowa w art. 7 działalność gospodarcza izby, przeznaczenie dochodów izby z udziałów lub akcji w spółkach ust. 1 pkt 2 lit. a;
4)
z innego majątku izby;
5)
z darowizn, zapisów, dotacji i innych wpłat;
6)
ze składek członkowskich;
7)
z opłat z tytułu usług świadczonych przez izbę;
8)
z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat.
2.
Wpływy z podatku rolnego stanowiące dochody izb określone w ust. 1 pkt 1 gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w terminie 21 dni od dnia, w którym upływa termin płatności danej raty podatku rolnego.
3.
Dochody izb z odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługującego od wpływów gminy z tytułu zaległości podatkowych w podatku rolnym oraz odsetek za zwłokę od tych zaległości, gminy odprowadzają na rachunki bankowe właściwych izb w najbliższym terminie, o którym mowa w ust. 2, przypadającym po dniu wpływu tych dochodów na rachunek bankowy gminy.
4.
Wójt (burmistrz, prezydent miasta) przekazuje na wniosek zarządu izby kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w ust. 1 pkt 1.
5.
Jeżeli dochody, o których mowa w ust. 1 pkt 1, pobrane na rzecz izby rolniczej nie zostaną przekazane izbie rolniczej w terminie, przysługują jej odsetki ustawowe za opóźnienie.
6.
W przypadku nieprzekazania izbie rolniczej dochodów z tytułu odpisu, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Orzeczenia: 1
1.
Izby są obowiązane do przekazywania na wyodrębniony rachunek bankowy Krajowej Rady Izb Rolniczych kwoty z tytułu odpisu od dochodów, o których mowa w art. 35 źródła dochodów izb ust. 1 pkt 1, w wysokości określonej w drodze uchwały przez Krajową Radę Izb Rolniczych, w terminie 7 dni od dnia wpływu tych dochodów na rachunki bankowe izb.
2.
W przypadku niedotrzymania terminu określonego w ust. 1 Krajowej Radzie Izb Rolniczych przysługuje prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
3.
Środki finansowe z odpisu, o którym mowa w ust. 1, przeznacza się na wyrównanie dochodów izb, których wpływy z tytułu odpisu, o którym mowa w art. 35 źródła dochodów izb ust. 1 pkt 1, zostały zmniejszone w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.
4.
Krajowa Rada Izb Rolniczych przekazuje środki na wyrównanie dochodów, o których mowa w ust. 3, za dany kwartał na wniosek właściwej izby w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
5.
Do wniosku, o którym mowa w ust. 4, należy dołączyć zaświadczenia wydane przez właściwe organy gmin, określające wysokość wpływów zmniejszonych w danym kwartale z tytułu podatku rolnego w wyniku udzielania ulg, zwolnień, odroczeń lub umorzeń podatku rolnego albo zastosowania zaniechania poboru tego podatku lub jego raty.
6.
Szczegółowe zasady dysponowania środkami przeznaczonymi na wyrównanie dochodów izb, o których mowa w ust. 3, określa, w drodze uchwały, Krajowa Rada Izb Rolniczych.
1.
Koszty związane z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej są w roku 2014 ponoszone przez Krajową
Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
1a.
Koszty związane z uczestnictwem:
1)
izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników, w tym rolniczych spółdzielni produkcyjnych i pracodawców rolnych, w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,
2)
Krajowej Rady Spółdzielczej, działającej na podstawie ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648) w Głównym Komitecie Spółdzielczości Rolniczej (COGECA),
3)
stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA)
– są w latach 2015–2020 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
1b.
Koszty związane z uczestnictwem:
1)
izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej,
2)
stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników (CEJA),
3)
organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej (GEOPA)
– są w latach 2021–2026 ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej.
2.
Dofinansowania udziela się, na wniosek, Krajowej Radzie Izb Rolniczych, na podstawie umowy zawartej między Krajową Radą Izb Rolniczych a ministrem właściwym do spraw rolnictwa.
2a.
Umowa, o której mowa w ust. 2, zawiera co najmniej:
1)
oznaczenie stron umowy;
2)
określenie:
a) warunków udzielenia dofinansowania,
b) celu, na jaki dofinansowanie jest udzielane,
c) wysokości dofinansowania z podziałem na organizacje rolnicze, którym zostanie udzielone to dofinansowanie, oraz poszczególne koszty,
d) terminu złożenia wniosku o przekazanie środków z tytułu udzielonego dofinansowania,
e) terminu wykorzystania dofinansowania, nie dłuższego niż do dnia 31 grudnia roku budżetowego,
f) terminu rozliczenia udzielonego dofinansowania oraz terminu i warunków zwrotu niewykorzystanej części dofinansowania;
3)
numer rachunku bankowego, na który zostanie przekazane dofinansowanie.
2b.
Po zawarciu umowy, o której mowa w ust. 2, dofinansowanie jest udzielane izbom rolniczym, związkom zawodowym rolników indywidualnych, społeczno-zawodowym organizacjom rolników, stowarzyszeniom zrzeszającym młodych rolników oraz organizacjom pracodawców zrzeszającym pracodawców rolnych.
2c.
Umowa zawarta między Krajową Radą Izb Rolniczych a związkami zawodowymi rolników indywidualnych, społeczno-zawodowymi organizacjami rolników, stowarzyszeniami zrzeszającymi młodych rolników albo organizacjami pracodawców zrzeszającymi pracodawców rolnych, na podstawie której jest udzielane dofinansowanie, zawiera co najmniej:
1)
warunki i sposób udzielenia oraz rozliczenia dofinansowania;
2)
termin i warunki zwrotu niewykorzystanego dofinansowania;
3)
tryb przeprowadzania przez Krajową Radę Izb Rolniczych weryfikacji dokumentów dotyczących wykorzystania udzielonego dofinansowania.
3.
Krajowa Rada Izb Rolniczych otrzymując dofinansowanie jest obowiązana prowadzić wyodrębnioną ewidencję księgową środków z tytułu dofinansowania oraz wydatków dokonanych z tych środków.
4.
W razie nieprowadzenia ewidencji, o której mowa w ust. 3, pobrane dofinansowanie podlega zwrotowi jak dofinansowanie wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem.
4a.
Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników odpowiednio w organizacjach, o których mowa w ust. 1 i 1a.
4b.
Krajowa Rada Izb Rolniczych przedstawia ministrowi właściwemu do spraw rolnictwa, corocznie do dnia 15 stycznia, informację z uczestnictwa izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych odpowiednio w organizacjach, o których mowa w ust. 1b.
5.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1,
2)
konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1,
3)
konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a
- mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych.
6.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i tryb udzielania oraz sposób rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej oraz stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w organizacjach, o których mowa w ust. 1a,
2)
konieczne elementy umowy o udzielenie dofinansowania kosztów, o których mowa w ust. 1a,
3)
konieczne elementy informacji, o której mowa w ust. 4a
– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych oraz dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w organizacjach, o których mowa w ust. 1a, w wysokości co najmniej 95% kosztów.
7.
Rada Ministrów określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy zakres i sposób udzielania oraz rozliczania dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w ust. 1b,
2)
wysokość dofinansowania,
3)
sposób przekazywania środków finansowych z tytułu udzielenia dofinansowania,
4)
elementy informacji, o której mowa w ust. 4b, oraz tryb opracowania tej informacji
– mając na względzie zapewnienie prawidłowości i przejrzystości wydatkowania środków publicznych oraz dofinansowania kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w ust. 1b, a także biorąc pod uwagę wysokość limitu środków finansowych na udzielenie dofinansowania z budżetu państwa w formie dotacji celowej oraz to, że w przypadku dofinansowania składek członkowskich i kosztów obsługi w języku polskim prac w tych organizacjach dofinansowanie to wynosi co najmniej 95% tych kosztów.
Środki pochodzące z budżetu państwa przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z uczestnictwem izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych, społeczno-zawodowych organizacji rolników, Krajowej Rady Spółdzielczej, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w organizacjach, o których mowa w art. 35b dofinansowanie kosztów uczestnictwa w ponadnarodowych organizacjach rolniczych ust. 1–1b, nie podlegają egzekucji, z wyjątkiem przypadków gdy zostały wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem, pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości.
Izby prowadzą rachunkowość i sprawozdawczość zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami prawa.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...