• Ustawa o izbach rolniczyc...
  22.04.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 22.04.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Rozdział 6. Reprezentacja krajowa izb

1.
Izby tworzą Krajową Radę Izb Rolniczych, zwaną dalej "Krajową Radą".
2.
Krajowa Rada posiada osobowość prawną.
3.
W skład Krajowej Rady wchodzą prezesi izb oraz wybrani przez walne zgromadzenie delegaci po jednym z każdej izby.
Do zadań Krajowej Rady należy w szczególności:
1)
reprezentowanie izb przed Sejmem, Senatem i organami administracji rządowej, z wyłączeniem administracji rządowej w województwie;
2)
opiniowanie projektów aktów prawnych dotyczących rolnictwa i gospodarki żywnościowej oraz założeń i programów polityki rolnej;
3)
przedstawianie właściwym organom, o których mowa w pkt 1, oraz organom samorządu terytorialnego wniosków w sprawie sytuacji w rolnictwie oraz inicjatyw w zakresie regulacji prawnych;
4)
udzielanie izbom pomocy w wykonywaniu ich zadań;
5)
zarządzanie wyborów do walnych zgromadzeń izb.
1.
Organem Krajowej Rady jest zarząd wybierany i odwoływany w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.
2.
Zarząd Krajowej Rady stanowią: prezes, wiceprezes oraz trzej członkowie.
Uchwały zarządu zapadają większością głosów, w obecności co najmniej połowy jego składu. W przypadku równej liczby głosów rozstrzyga głos prezesa.
1.
Zarząd realizuje swoje zadania przy pomocy biura.
2.
Biurem kieruje dyrektor, który w stosunku do pracowników biura wykonuje czynności z zakresu prawa pracy.
3.
Dyrektora biura powołuje i odwołuje zarząd.
1.
Organem Krajowej Rady jest również komisja rewizyjna wybierana i odwoływana w głosowaniu tajnym przez Krajową Radę spośród jej członków.
2.
Komisja rewizyjna składa się z 5 osób.
3.
Członek komisji rewizyjnej nie może być jednocześnie członkiem zarządu Krajowej Rady.
1.
W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Krajowej Rady będącego członkiem komisji rewizyjnej lub członkiem zarządu Krajowej Rady, Krajowa Rada dokonuje wyboru uzupełniającego na najbliższym posiedzeniu przypadającym po dniu wygaśnięcia mandatu.
2.
W przypadku odwołania komisji rewizyjnej lub zarządu Krajowej Rady, bez równoczesnego wyboru nowego organu, dotychczasowy organ działa do czasu wyboru nowego organu.
3.
Zarząd wybierany jest na pierwszym posiedzeniu Krajowej Rady.
4.
Jeżeli zarząd nie zostanie wybrany na pierwszym posiedzeniu, wyboru zarządu należy dokonać w ciągu 3 miesięcy od dnia odbycia tego posiedzenia.
Członkom Krajowej Rady, komisji problemowych, zarządu oraz komisji rewizyjnej Krajowej Rady przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży służbowych na zasadach określonych przez Krajową Radę.
1.
Dochody Krajowej Rady pochodzą:
1)
ze składek opłacanych przez izby;
2)
z darowizn, spadków i zapisów;
3)
z opłat z tytułu usług świadczonych przez Krajową Radę;
4)
z wpływów z oprocentowania rachunków bankowych oraz lokat;
5)
z innych źródeł.
2.
Składki, o których mowa w ust. 1 pkt 1, są pokrywane z odpisów od dochodów izb, określonych w art. 35 źródła dochodów izb ust. 1. Wysokość, sposób i terminy opłacania składek przez izby określa Krajowa Rada w drodze uchwały.
3.
Zarząd izby przekazuje Krajowej Radzie kwartalne informacje o stanie i terminach realizacji dochodów izb, o których mowa w art. 35 źródła dochodów izb ust. 1, do 15 dnia miesiąca następującego po upływie danego kwartału.
4.
Jeżeli należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady nie zostaną przekazane przez izbę w terminie, Krajowej Radzie przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.
5.
W przypadku niedotrzymania przez izbę terminu wpłaty należności z tytułu składek na rzecz Krajowej Rady, przysługuje jej prawo dochodzenia należnego świadczenia wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie.
Szczegółowe zasady organizacji i gospodarki finansowej Krajowej Rady określa jej statut.
1.
Organy administracji rządowej zasięgają opinii Krajowej Rady o projektach ustaw i aktów wykonawczych dotyczących rolnictwa, rozwoju wsi oraz rynków rolnych.
2.
Termin do przedstawienia opinii, o której mowa w ust. 1, nie może być krótszy niż 14 dni od dnia doręczenia projektu.
3.
Nieprzedstawienie przez Krajową Radę stanowiska w wyznaczonym terminie uważa się za akceptację przedłożonego projektu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...