• Ustawa o izbach rolniczyc...
  28.05.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Rozdział 7. Nadzór nad izbami

Nadzór nad działalnością izb sprawowany jest na podstawie kryterium zgodności z prawem.
1.
Nadzór nad działalnością Krajowej Rady sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa, a nad działalnością izb - właściwi wojewodowie.
2.
Nadzór nad gospodarką izb w zakresie wykorzystania środków przekazanych na realizację zadań zleconych sprawuje organ zlecający te zadania.
3.
Do gospodarki środkami, o których mowa w art. 35 źródła dochodów izb ust. 1 pkt 1 i 2, stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 r. poz. 148, z późn. zm.).
1.
Zarząd izby przedstawia organom nadzoru uchwały organów izby oraz zatwierdzone przez walne zgromadzenie sprawozdanie z rocznej działalności izby w terminie 14 dni od dnia ich uchwalenia.
2.
Organy nadzoru, o których mowa w art. 47 nadzór nad działalnością Krajowej Rady i gospodarką finansową izb, ust. 1, mogą stwierdzić nieważność uchwał organów izby w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia ich doręczenia.
3.
W terminie 30 dni od dnia otrzymania decyzji organów nadzoru stwierdzających nieważność uchwał organów izby zarządowi izby przysługuje prawo zaskarżenia tych decyzji do sądu administracyjnego.
Orzeczenia: 1
W razie powtarzającego się naruszania prawa przez zarząd izby, minister właściwy do spraw rolnictwa może zwołać, na wniosek wojewody, walne zgromadzenie w celu rozpatrzenia jego wniosku o odwołanie zarządu i powołanie nowego zarządu.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...