• Ustawa o izbach rolniczyc...
  18.04.2024

Ustawa o izbach rolniczych

Stan prawny aktualny na dzień: 18.04.2024

Dz.U.2022.0.183 t.j. - Ustawa z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych

Obserwuj akt

Rozdział 8. Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

1.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej, w drodze rozporządzenia, ustala termin pierwszych wyborów walnych zgromadzeń izb, na wniosek wojewody, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego, wyznaczając ich datę na dzień wolny od pracy przypadający najpóźniej w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy. W rozporządzeniu określa się jednocześnie terminarz wykonania poszczególnych czynności związanych z przeprowadzeniem wyborów.
2.
Tryb przeprowadzenia wyborów, o których mowa w ust. 1, ustala Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
3.
Komisję wojewódzką powołuje wojewoda, po zasięgnięciu opinii sejmiku samorządowego. Na sekretarza komisji może być powołany kierownik wojewódzkiego biura wyborczego lub osoba przez niego wskazana.
4.
Protokół wyników wyborów do walnego zgromadzenia komisja wojewódzka przekazuje niezwłocznie wojewodzie. O wynikach wyborów wojewoda informuje Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
5.
Czynności organizacyjne związane z przeprowadzeniem wyborów wykonuje wojewoda we współdziałaniu z wojewódzkim biurem wyborczym. Zasady udziału wojewódzkiego biura wyborczego w wyborach określa porozumienie wojewody i kierownika wojewódzkiego biura wyborczego.
6.
Zarząd gminy zapewnia obsługę i techniczno-materialne warunki pracy komisji okręgowej, jako zadanie zlecone gminie.
7.
Wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów, w tym na zadania zlecone gminie, oraz środki materialne i finansowe na podjęcie działalności izby zapewnia wojewoda, w wysokości określonej na ten cel w ustawie budżetowej na dany rok.
Pierwsze posiedzenie walnego zgromadzenia wybranego w wyborach, o których mowa w art. 50 pierwsze wybory walnych zgromadzeń izb ust. 1, zwołuje Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej najpóźniej w 30 dniu od dnia wyborów. Obradom pierwszego posiedzenia przewodniczy senior izby, którym jest najstarsza wiekiem osoba wybrana do walnego zgromadzenia.
1.
Utworzenie izby następuje, jeżeli w pierwszych wyborach zarządzonych zgodnie z art. 50 pierwsze wybory walnych zgromadzeń izb ust. 1 wzięło udział co najmniej 20% uprawnionych do głosowania.
2.
W przypadku gdy w wyniku pierwszych wyborów nie utworzono izby, ponowne wybory mogą odbyć się nie wcześniej niż po upływie 6 miesięcy od daty pierwszych wyborów i na wniosek co najmniej 5% uprawnionych do głosowania, złożony właściwemu wojewodzie.
3.
Wojewoda po sprawdzeniu w ciągu 21 dni prawidłowości złożonego wniosku, o którym mowa w ust. 2, występuje niezwłocznie do Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej o zarządzenie ponownych wyborów.
4.
Ponowne wybory przeprowadza się w trybie i na zasadach określonych w art. 50 pierwsze wybory walnych zgromadzeń izb.
5.
Do ponownych wyborów nie stosuje się przepisu ust. 1.
W wypadku utworzenia izb w co najmniej połowie województw, izby tworzą Krajową Radę.
1.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej zwołuje pierwsze posiedzenie Krajowej Rady nie później niż przed upływem 9 miesięcy od dnia utworzenia izb w co najmniej połowie województw.
2.
Krajowa Rada na pierwszym posiedzeniu wybiera zarząd i komisję rewizyjną.
Minister Finansów w porozumieniu z Ministrem Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej określi, w drodze rozporządzenia, źródła finansowania i szczegółowy sposób prowadzenia gospodarki finansowej Krajowej Rady w I kadencji.
1.
Nazwa "izba rolnicza" może być używana wyłącznie w odniesieniu do izb, o których mowa w ustawie.
2.
Podmioty posługujące się nazwą "izba rolnicza" przed dniem wejścia ustawy w życie są obowiązane dokonać zmiany swojej nazwy, z uwzględnieniem ust. 1, w terminie jednego roku od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
3.
Wniosek o zmianę wpisu we właściwym dla nich rejestrze jest wolny od opłat sądowych.
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 04.01.1996 r. - Dz.U. z 1996 r. poz. 3]
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...