• Art. 23. - Rejestr wnios...
  25.05.2024

Ustawa o Karcie Polaka

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.192 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Obserwuj akt

Art. 23. Karta Polaka


Rejestr wniosków o przyznanie Karty Polaka, wydanych decyzji oraz przyznanych i unieważnionych Kart Polaka

1.
Konsul i wojewoda prowadzą, każdy w zakresie swojej właściwości, rejestr złożonych wniosków o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, decyzji wydanych w tych sprawach, przyznanych i unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o wydanych decyzjach oraz następujące dane osób, którym przyznano albo odmówiono przyznania Karty Polaka, których Kartę Polaka unieważniono albo w przypadku których Karta Polaka utraciła ważność z mocy prawa:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
płeć;
4)
adres zamieszkania za granicą;
5)
obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
6)
narodowość;
7)
obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli ich dane zostały wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka.
2a.
Wojewoda oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzą w systemie teleinformatycznym, każdy w zakresie swojej właściwości, rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz decyzji i postanowień wydanych w tych sprawach.
2b.
Rejestr, o którym mowa w ust. 2a, zawiera informację o wydanych decyzjach, postanowieniach, okresach, na jaki przyznano świadczenie, miesięcznej wysokości świadczenia pieniężnego oraz następujące dane osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego, i członków ich rodzin objętych wnioskiem:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
nazwisko poprzednie;
4)
płeć;
5)
data urodzenia;
6)
miejsce i kraj urodzenia;
7)
obywatelstwo;
8)
miejsce zamieszkania za granicą;
9)
miejsce zamierzonego osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2c.
Dane przechowywane w rejestrze, o którym mowa w ust. 2a, udostępnia się organom administracji publicznej, sądom, prokuraturom, Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
2d.
Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy art 452-456 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz przepisy wydane na podstawie art. 457 delegacja ustawowa i art. 458 rozporządzenie w sprawach uprawnień do dostępu do zbioru danych w sprawach cudzoziemców tej ustawy.
3.
Minister właściwy do spraw zagranicznych prowadzi centralny rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa. Centralny rejestr zawiera dane, o których mowa w ust. 2.
4.
Konsul i wojewoda, o którym mowa w art. 12 właściwość organu i tryb przyznania Karty Polaka ust. 4, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych dane, o których mowa w ust. 2.
Art. 23. Rejestr wniosków o przyznanie Karty Polaka, wyda... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...