• Art. 9. - Rada do Spraw ...
  05.12.2022
Obserwuj akt

Art. 9. Karta Polaka


Rada do Spraw Polaków na Wschodzie

1.
(uchylony)
2.
Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju, zwana dalej "Radą", jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji, o których mowa w art. 12 właściwość organu i tryb przyznania Karty Polaka, art. 19 przesłanki odmowy przyznania Karty Polaka i art. 20 przesłanki unieważnienia Karty Polaka.
3.
Rada jest organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
4.
Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień.
5.
Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady, w tym tryb podejmowania decyzji,
2)
tryb wyboru, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Rady, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady oraz sposób pokrywania pozostałych wydatków związanych z pracami Rady
– uwzględniając zakres zadań Rady oraz konieczność ich sprawnego i terminowego wykonywania.
6.
Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady wykonuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych w szczególności poprzez:
1)
zbieranie i opracowywanie materiałów w sprawach należących do zakresu działania Rady;
2)
prowadzenie rejestru odwołań od decyzji konsulów lub wojewodów w sprawach odmowy przyznania oraz unieważnienia Karty Polaka;
3)
wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Rady, w tym czynności technicznych i kancelaryjno-biurowych.
7.
Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa, z rozdziału dotyczącego Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju, z części – Sprawy zagraniczne.
8.
(uchylony)
Art. 9. Rada do Spraw Polaków na Wschodzie - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...