• Ustawa o Karcie Polaka
  27.02.2024

Ustawa o Karcie Polaka

Stan prawny aktualny na dzień: 27.02.2024

Dz.U.2023.0.192 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Obserwuj akt

Rozdział 3. Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju

1.
(uchylony)
2.
Rada do Spraw Polaków poza Granicami Kraju, zwana dalej "Radą", jest organem administracji publicznej rozpatrującym odwołania od decyzji, o których mowa w art. 12 właściwość organu i tryb przyznania Karty Polaka, art. 19 przesłanki odmowy przyznania Karty Polaka i art. 20 przesłanki unieważnienia Karty Polaka.
3.
Rada jest organem wyższego stopnia w rozumieniu ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.
4.
Rada jest także organem właściwym w sprawach wznowienia postępowania, uchylenia, zmiany lub stwierdzenia nieważności wydanych przez siebie decyzji lub postanowień.
5.
Minister właściwy do spraw zagranicznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wewnętrzną organizację i tryb pracy Rady, w tym tryb podejmowania decyzji,
2)
tryb wyboru, uprawnienia i obowiązki przewodniczącego Rady, wysokość wynagrodzenia przewodniczącego i członków Rady oraz sposób pokrywania pozostałych wydatków związanych z pracami Rady
– uwzględniając zakres zadań Rady oraz konieczność ich sprawnego i terminowego wykonywania.
6.
Obsługę administracyjną i kancelaryjną Rady wykonuje urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych w szczególności poprzez:
1)
zbieranie i opracowywanie materiałów w sprawach należących do zakresu działania Rady;
2)
prowadzenie rejestru odwołań od decyzji konsulów lub wojewodów w sprawach odmowy przyznania oraz unieważnienia Karty Polaka;
3)
wykonywanie innych czynności związanych z działalnością Rady, w tym czynności technicznych i kancelaryjno-biurowych.
7.
Działalność Rady jest finansowana z budżetu państwa, z rozdziału dotyczącego Rady do Spraw Polaków poza Granicami Kraju, z części – Sprawy zagraniczne.
8.
(uchylony)
1.
W skład Rady wchodzi 9 członków powoływanych przez Prezesa Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych na pięcioletnią kadencję spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem z zakresu spraw dotyczących Polonii i Polaków za granicą. Co najmniej połowa członków Rady powinna posiadać wyższe wykształcenie prawnicze.
2.
Członkiem Rady może być osoba posiadająca obywatelstwo polskie i korzystająca z pełni praw publicznych oraz niekarana za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
1.
Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych może odwołać członka Rady przed upływem kadencji.
2.
Prezes Rady Ministrów odwołuje członka Rady w przypadku prawomocnego skazania za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego.
3.
W przypadku odwołania członka Rady lub jego śmierci Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw zagranicznych uzupełnia skład Rady powołując, na miejsce opróżnione, nowego członka Rady na okres do końca kadencji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...