• Ustawa o Karcie Polaka
  25.04.2024

Ustawa o Karcie Polaka

Stan prawny aktualny na dzień: 25.04.2024

Dz.U.2023.0.192 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Obserwuj akt

Rozdział 5. Rejestry i ewidencje

1.
Konsul i wojewoda prowadzą, każdy w zakresie swojej właściwości, rejestr złożonych wniosków o przyznanie Karty Polaka lub przedłużenie jej ważności, decyzji wydanych w tych sprawach, przyznanych i unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa.
2.
Rejestr, o którym mowa w ust. 1, zawiera informację o wydanych decyzjach oraz następujące dane osób, którym przyznano albo odmówiono przyznania Karty Polaka, których Kartę Polaka unieważniono albo w przypadku których Karta Polaka utraciła ważność z mocy prawa:
1)
imię i nazwisko;
2)
datę i miejsce urodzenia;
3)
płeć;
4)
adres zamieszkania za granicą;
5)
obywatelstwo albo status bezpaństwowca;
6)
narodowość;
7)
obywatelstwo i narodowość rodziców, dziadków lub pradziadków, jeżeli ich dane zostały wskazane przez osobę ubiegającą się o przyznanie Karty Polaka.
2a.
Wojewoda oraz minister właściwy do spraw wewnętrznych prowadzą w systemie teleinformatycznym, każdy w zakresie swojej właściwości, rejestr złożonych wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz decyzji i postanowień wydanych w tych sprawach.
2b.
Rejestr, o którym mowa w ust. 2a, zawiera informację o wydanych decyzjach, postanowieniach, okresach, na jaki przyznano świadczenie, miesięcznej wysokości świadczenia pieniężnego oraz następujące dane osób, które złożyły wniosek o przyznanie świadczenia pieniężnego, i członków ich rodzin objętych wnioskiem:
1)
imię (imiona) i nazwisko;
2)
nazwisko rodowe;
3)
nazwisko poprzednie;
4)
płeć;
5)
data urodzenia;
6)
miejsce i kraj urodzenia;
7)
obywatelstwo;
8)
miejsce zamieszkania za granicą;
9)
miejsce zamierzonego osiedlenia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2c.
Dane przechowywane w rejestrze, o którym mowa w ust. 2a, udostępnia się organom administracji publicznej, sądom, prokuraturom, Policji, Straży Granicznej, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu oraz organom Krajowej Administracji Skarbowej, w zakresie niezbędnym do realizacji ich ustawowych zadań.
2d.
Do sposobu i trybu udostępniania danych zawartych w rejestrze, o którym mowa w ust. 2a, stosuje się odpowiednio przepisy art 452-456 ustawy z dnia 12 grudnia 2013 r. o cudzoziemcach oraz przepisy wydane na podstawie art. 457 delegacja ustawowa i art. 458 rozporządzenie w sprawach uprawnień do dostępu do zbioru danych w sprawach cudzoziemców tej ustawy.
3.
Minister właściwy do spraw zagranicznych prowadzi centralny rejestr przyznanych oraz unieważnionych Kart Polaka oraz Kart Polaka, które utraciły ważność z mocy prawa. Centralny rejestr zawiera dane, o których mowa w ust. 2.
4.
Konsul i wojewoda, o którym mowa w art. 12 właściwość organu i tryb przyznania Karty Polaka ust. 4, przekazują ministrowi właściwemu do spraw zagranicznych dane, o których mowa w ust. 2.
1.
Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 rejestr wniosków o przyznanie Karty Polaka, wydanych decyzji oraz przyznanych i unieważnionych Kart Polaka ust. 1, są udostępniane za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisemnych wniosków, ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych, Szefowi Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Szefowi Agencji Wywiadu, konsulom oraz organom Policji i Straży Granicznej, w zakresie niezbędnym do wykonywania zadań ustawowych tych organów.
1a.
Dane z rejestru, o którym mowa w art. 23 rejestr wniosków o przyznanie Karty Polaka, wydanych decyzji oraz przyznanych i unieważnionych Kart Polaka ust. 1, są udostępniane za pośrednictwem urządzeń teleinformatycznych, bez konieczności składania pisemnych wniosków, także ministrowi właściwemu do spraw gospodarki w zakresie niezbędnym do prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
2.
Minister właściwy do spraw zagranicznych, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw administracji publicznej, określi, w drodze rozporządzenia, sposób prowadzenia rejestrów, o których mowa w art. 23 rejestr wniosków o przyznanie Karty Polaka, wydanych decyzji oraz przyznanych i unieważnionych Kart Polaka ust. 1, i centralnego rejestru, o którym mowa w art. 23 rejestr wniosków o przyznanie Karty Polaka, wydanych decyzji oraz przyznanych i unieważnionych Kart Polaka ust. 3, sposób przetwarzania danych w nich zawartych, a także sposób przekazywania przez konsula i wojewodę, o którym mowa w art. 12 właściwość organu i tryb przyznania Karty Polaka ust. 4, danych do centralnego rejestru, biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia bezpieczeństwa przekazywania danych.
3.
Ustala się dziesięcioletni okres przechowywania danych w rejestrach.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...