• Ustawa o Karcie Polaka
  20.04.2024

Ustawa o Karcie Polaka

Stan prawny aktualny na dzień: 20.04.2024

Dz.U.2023.0.192 t.j. - Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka

Obserwuj akt

Rozdział 5a. Finansowanie wypłaty świadczeń pieniężnych z budżetu państwa

1.
Wypłata świadczeń pieniężnych finansowana jest z rezerwy celowej budżetu państwa.
2.
Dysponentem rezerwy celowej, o której mowa w ust. 1, jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
1.
Świadczenia pieniężne są wypłacane w danym roku budżetowym do wysokości kwoty rezerwy celowej, o której mowa w art. 24a finansowanie świadczeń pieniężnych ust. 1.
2.
Starosta składa do wojewody wniosek o udzielenie dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych.
1.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych monitoruje wykorzystanie limitu środków zaplanowanych w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych.
2.
W przypadku gdy łączna kwota wynikająca z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty w danym roku osiągnie równowartość 75% kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych, minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o wstrzymaniu rozpatrywania wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego z terminem wypłaty przypadającym na dany rok, do czasu zabezpieczenia w ustawie budżetowej środków na ich wypłatę, a wojewodowie wstrzymują rozpatrywanie takich wniosków, począwszy od dnia następującego po dniu ogłoszenia informacji przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych.
3.
Starostowie są obowiązani do przekazywania wojewodom informacji o poziomie wykorzystania dotacji na wypłatę świadczeń pieniężnych, w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 24d rozporządzenie w sprawie trybu składania wniosków o dotacje.
4.
Wojewodowie są obowiązani do przekazywania ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych informacji o koniecznej do zabezpieczenia wypłaty świadczeń pieniężnych kwocie wynikającej z wniosków o przyznanie świadczenia pieniężnego oraz o poziomie wykorzystania dotacji przez starostów, w terminie określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 24d rozporządzenie w sprawie trybu składania wniosków o dotacje.
5.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych ogłasza w Biuletynie Informacji Publicznej informację o poziomie wykorzystania kwoty zaplanowanej w ustawie budżetowej na wypłatę świadczeń pieniężnych według stanu na koniec każdego miesiąca.
Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowy tryb podziału rezerwy celowej na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz przekazywania środków na pokrycie wydatków związanych z udzielaniem tych świadczeń,
2)
termin składania wniosków o dotacje, o których mowa w art. 24b limit wysokości wypłacanych świadczeń pieniężnych ust. 2,
3)
wzór wniosku o udzielenie dotacji, o którym mowa w art. 24b limit wysokości wypłacanych świadczeń pieniężnych ust. 2,
4)
termin przekazywania informacji, o których mowa w art. 24c monitorowanie wykorzystania limitu środków na wypłatę świadczeń pieniężnych ust. 3 i 4
– uwzględniając konieczność efektywnego wykorzystania środków rezerwy celowej oraz rozliczania przez jednostki samorządu terytorialnego otrzymanych w formie dotacji środków budżetowych.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...