• Art. 116. - Prowadzenie ...
  06.06.2023

Art. 116. kierujący poj.


Prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy przez podmioty inne niż przedsiębiorcy

1.
Jednostka wojskowa i jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych mogą prowadzić ośrodek doskonalenia techniki jazdy, w zakresie określonym odpowiednio w art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym, po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 114 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy ust. 2 pkt 1 i 2.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają wojewodę o rozpoczęciu działalności ośrodka doskonalenia techniki jazdy najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
3.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1)
nazwę i adres jednostki prowadzącej ośrodek doskonalenia techniki jazdy;
1a)
numer identyfikacji statystycznej REGON;
2)
miejsce prowadzenia ośrodka;
3)
imiona i nazwiska instruktorów techniki jazdy wraz z ich numerami ewidencyjnymi.
4.
Wojewoda prowadzi ewidencję jednostek wojskowych i jednostek organizacyjnych służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych, prowadzących ośrodki doskonalenia techniki jazdy. W ewidencji umieszcza się dane, o których mowa w ust. 3, oraz numer jednostki w tej ewidencji.
5.
Wojewoda wpisuje odpowiednią jednostkę do ewidencji, o której mowa w ust. 4, po otrzymaniu zawiadomienia, o którym mowa w ust. 2.
6.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przekazywać wojewodzie informacje w formie pisemnej:
1)
o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 - w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany;
2)
o zakończeniu działalności w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy - w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
7.
Wojewoda skreśla jednostkę, o której mowa w ust. 1, z ewidencji, o której mowa w ust. 4:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek jednostki lub organu sprawującego nadzór nad jednostką.
Art. 116. Prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...