• Art. 117. - Instruktor t...
  06.06.2023

Art. 117. kierujący poj.


Instruktor techniki jazdy

1.
Zajęcia w ośrodku doskonalenia techniki jazdy są przeprowadzane przez instruktora techniki jazdy, z zastrzeżeniem art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 3.
2.
Instruktorem techniki jazdy jest osoba, która:
1)
posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe;
2)
posiada co najmniej przez okres 3 lat prawo jazdy kategorii B oraz co najmniej przez okres roku prawo jazdy kategorii odpowiedniej do zakresu prowadzonych zajęć;
3)
posiada ważne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
4)
posiada ważne orzeczenie psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania czynności instruktora techniki jazdy;
5)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za:
a) przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji,
b) przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub osobistej,
c) przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów,
d) prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie po użyciu innego podobnie działającego środka,
e) przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu,
f) przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności;
6)
ukończyła kurs dla osób ubiegających się o uprawnienia instruktora techniki jazdy;
7)
złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin z wiedzy teoretycznej i umiejętności praktycznych przed komisją egzaminacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu;
8)
została wpisana do ewidencji instruktorów techniki jazdy.
3.
Ewidencja instruktorów techniki jazdy jest prowadzona przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce zamieszkania, który:
1)
wpisuje do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7;
2)
wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji instruktorów techniki jazdy;
3)
nadaje instruktorowi techniki jazdy numer ewidencyjny;
4)
odmawia wpisu do ewidencji instruktorów techniki jazdy, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-7,
b) została skreślona z ewidencji w związku z dopuszczeniem się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia - w okresie, o którym mowa w art. 118 uprawnienia nadzorcze wojewody wobec ośrodków i doskonalenia techniki jazdy ust. 8.
4.
Do instruktora techniki jazdy stosuje się odpowiednio przepisy art. 34 orzeczenie lekarskie i psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora.
5.
Wpis dokonywany jest na okres wynikający z terminów ważności badań lekarskich i psychologicznych.
6.
W ewidencji instruktorów techniki jazdy umieszcza się następujące dane instruktora techniki jazdy:
1)
numer ewidencyjny;
2)
imię i nazwisko;
2a)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę kraju, który wydał ten dokument;
4)
terminy ważności badań lekarskich i psychologicznych;
5)
adres zamieszkania;
6)
wynikające z zakresu złożonego egzaminu poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których może on przeprowadzać ćwiczenia praktyczne;
7)
oznaczenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy, w którym przeprowadza on zajęcia;
8)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
7.
Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 2 pkt 7, pobiera się opłatę, która stanowi dochód budżetu państwa.
8.
Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód budżetu państwa.
Art. 117. Instruktor techniki jazdy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...