• Art. 118. - Uprawnienia ...
  14.06.2024

Art. 118. kierujący poj.


Uprawnienia nadzorcze wojewody wobec ośrodków i doskonalenia techniki jazdy

1.
Wojewoda sprawuje nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy.
2.
W ramach sprawowanego nadzoru wojewoda:
1)
przeprowadza kontrolę w zakresie:
a) spełniania przez ośrodek doskonalenia techniki jazdy wymagań, o których mowa w art. 114 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy ust. 2,
b) zgodności prowadzonego szkolenia z obowiązującymi:
– warunkami przeprowadzania zajęć,
– programami - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c i d oraz w ust. 2,
c) prawidłowości prowadzonej dokumentacji w związku z prowadzeniem szkolenia;
2)
w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia;
3)
wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
4)
skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy.
3.
Wojewoda wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, skreślając go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, jeżeli przedsiębiorca:
1)
złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 115 rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ust. 3, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy w wyznaczonym przez wojewodę terminie;
3)
rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
4.
Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy jest:
1)
wielokrotne prowadzenie szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć,
b) w sposób niezgodny z programem - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2,
c) pojazdami niespełniającymi wymagań przewidzianych dla szkolenia, o którym mowa w art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lit. b, pkt 2 lit. c oraz ust. 2;
2)
wielokrotne wystawienie zaświadczenia niezgodnie ze stanem faktycznym;
3)
odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 1.
4a.
Decyzja, o której mowa w ust. 3, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
4b.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 3, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów działalności regulowanej.
5.
Wojewoda skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy w przypadku:
1)
śmierci instruktora techniki jazdy;
2)
gdy instruktor przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań, o których mowa w art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 pkt 2–5;
3)
wielokrotnego prowadzenia szkolenia:
a) w sposób niezgodny z wymaganymi warunkami przeprowadzania zajęć,
b) w sposób niezgodny z programem - w zakresie szkolenia, o którym mowa w art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2,
c) pojazdami niespełniającymi wymagań przewidzianych dla szkolenia, o którym mowa w art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. c i d oraz ust. 2;
4)
wielokrotnego potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej szkolenia.
6.
Wojewoda skreśla instruktora techniki jazdy z ewidencji instruktorów techniki jazdy:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek jednostki lub organu sprawującego nadzór nad jednostkami, o których mowa w art. 116 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy przez podmioty inne niż przedsiębiorcy ust. 1;
3)
na wniosek instruktora techniki jazdy.
7.
W przypadkach, o których mowa w ust. 5 pkt 2-4, wojewoda wydaje decyzję administracyjną.
8.
W przypadku skreślenia z ewidencji instruktora techniki jazdy, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów w zakresie szkolenia, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu stała się ostateczna.
9.
Nadzór nad ośrodkami doskonalenia techniki jazdy, o których mowa w art. 116 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy przez podmioty inne niż przedsiębiorcy ust. 1, sprawują odpowiednio:
1)
jednostka organizacyjna podległa Ministrowi Obrony Narodowej właściwa w sprawach transportu i ruchu wojsk;
2)
organ podległy lub nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych odpowiedni dla ośrodka.
10.
Jednostka lub organ, o których mowa w ust. 9, w ramach nadzoru:
1)
rozpatrują skargi dotyczące ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
2)
prowadzą kontrolę ośrodka doskonalenia techniki jazdy;
3)
występują do wojewody z wnioskiem o:
a) skreślenie jednostki z ewidencji jednostek prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy,
b) skreślenie instruktora techniki jazdy, który rażąco naruszył przepisy w zakresie szkolenia, z ewidencji.
Art. 118. Uprawnienia nadzorcze wojewody wobec ośrodków i... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...