• Art. 13. - Okresy ważnoś...
  18.06.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 18.06.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 13. kierujący poj.


Okresy ważności prawa jazdy i wymagania i ograniczenia w prawie jazdy

1.
Prawo jazdy kategorii:
1)
AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T wydaje się na okres 15 lat, z tym że:
a) okres ten może być krótszy, o ile wynika to z orzeczenia lekarskiego, o którym mowa w art. 11 warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 1 pkt 2 lit. a,
b) prawo jazdy kategorii B uzyskane po raz pierwszy wydaje się na okres, o którym mowa w art. 91 okres próbny ust. 1, z zastrzeżeniem art. 92 przedłużenie okresu próbnego ust. 1;
2)
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E wydaje się na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający z orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 11 warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 1 pkt 2, z zastrzeżeniem art. 15 wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji albo szkolenia okresowego.
2.
Orzeczenie lekarskie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, w uzasadnionych przypadkach dotyczących stanu zdrowia, może być wydawane na okres krótszy niż 5 lat.
3.
Okres ważności prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D oraz D+E jest przedłużany przez starostę po przedłożeniu:
1)
orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 75 badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 2 oraz art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2, albo
2)
orzeczenia stwierdzającego brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i orzeczenia psychologicznego stwierdzającego brak przeciwwskazań psychologicznych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy, o których mowa w rozdziale 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
4.
Prawo jazdy może zawierać wymagania lub ograniczenia wynikające:
1)
ze stanu zdrowia kierowcy;
2)
z możliwości prowadzenia określonego pojazdu.
5.
Wymagania lub ograniczenia mogą dotyczyć:
1)
stosowania:
a) korekty lub ochrony wzroku,
b) korekty słuchu,
c) protezy lub szyny ortopedycznej;
2)
możliwości ograniczonego korzystania z pojazdu;
3)
konieczności modyfikacji lub dostosowania pojazdu;
4)
ograniczenia uprawnienia do kierowania wskazanymi pojazdami;
5)
dodatkowego oznakowania pojazdu;
6)
terminu ważności prawa jazdy;
7)
ograniczenia uprawnienia do kierowania wyłącznie pojazdem wyposażonym w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 objaśnienie pojęć pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym.
6.
Okres ważności prawa jazdy określonej kategorii jest przedłużany, na wniosek osoby zainteresowanej, za opłatą, o której mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 1, w formie wymiany prawa jazdy. Do wymiany prawa jazdy stosuje się przepisy ust. 1, 4 i 5 oraz art. 12 negatywne przesłanki wydania prawa jazdy ust. 1-3.
7.
Przepisy ust. 4 i 5 stosuje się do pozwolenia wojskowego.
Art. 13. Okresy ważności prawa jazdy i wymagania i ograni... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...