• Art. 130. - Przepis prze...
  19.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 19.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 130. kierujący poj.


Przepis przejściowy

1.
Ewidencje, o których mowa w art. 105 uchylony ust. 2 pkt 7, art. 110 uchylony ust. 1 pkt 10, art. 115j uchylony ust. 2 pkt 4 i art. 124a uchylony ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zostają przekształcone w ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 9, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 10, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 4 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 pkt 8 ustawy.
2.
Rejestr uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 uchylony ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zostaje przekształcony w ewidencję, o której mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 5.
3.
Wpisy w ewidencjach, o których mowa w ust. 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w ust. 2, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność.
4.
Organ prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 9, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 10, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 5, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 4 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 pkt 8 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wzywa osobę wpisaną przed dniem wejścia w życie ustawy do odpowiedniej ewidencji, o której mowa w ust. 1, do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w tych ewidencjach.
5.
Osoba wezwana do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji, w trybie, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązana przedłożyć te informacje, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skreślenia z ewidencji.
6.
Osobę wpisaną, w dniu wejścia w życie ustawy, do ewidencji, o której mowa w art. 105 uchylony ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w:
1)
art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 6 i 7 - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia zajęć;
2)
art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 4 i 5 - do końca okresu ważności posiadanej legitymacji instruktora;
3)
art. 37 obowiązki instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 1 - przez okres roku od dnia wejścia w życie ustawy.
7.
Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 110 uchylony ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w:
1)
art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do przeprowadzania egzaminów państwowych;
2)
art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 4 i 5 - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 110 uchylony ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
3)
art. 63 obowiązki egzaminatora ust. 1 pkt 2 - do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na podstawie dotychczasowych przepisów.
8.
Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 115j uchylony ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 ustawy - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia ćwiczeń praktycznych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.
9.
Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do rejestru uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 uchylony ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 2 i 3.
10.
Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 124a uchylony ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 1 i 2.
Art. 130. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 9
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...