• Art. 138b. - Przekazanie...
  06.06.2023

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 138b. kierujący poj.


Przekazanie danych do centralnej ewidencji kierowców

1.
Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 2, art. 38 wykładowcy szkoleń dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania, ewidencja wykładowców ust. 2, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 2, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 3 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 3, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a przepis przejściowy ust. 2, w następującym zakresie:
1)
imię i nazwisko;
2)
data i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL – serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
numer ewidencyjny odpowiednio wykładowcy, egzaminatora, lekarza, psychologa, instruktora techniki jazdy lub instruktora;
5)
dane dotyczące uprawnień oraz dokumentów je stwierdzających;
6)
data i przyczyna skreślenia z ewidencji;
7)
data, do której nie może być dokonany kolejny wpis do ewidencji.
1a.
Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 30 ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1, art. 86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4 i art. 116 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy przez podmioty inne niż przedsiębiorcy ust. 4, i rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 1, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 1 i art. 114 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy ust. 1, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a przepis przejściowy ust. 2, w następującym zakresie:
1)
nazwa;
2)
adres siedziby, miejsca prowadzonej działalności objętej wpisem albo miejsca zamieszkania;
3)
numer ewidencyjny albo numer w rejestrze;
4)
numer identyfikacyjny REGON;
5)
dane dotyczące prowadzonej działalności objętej wpisem;
6)
data i przyczyna skreślenia z rejestru albo ewidencji;
7)
data, do której nie może być dokonany kolejny wpis;
8)
dane o wpisach i skreśleniach.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.
Art. 138b. Przekazanie danych do centralnej ewidencji kie... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...