• Art. 26. - Podmioty upra...
  28.05.2023

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 26. kierujący poj.


Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami

1.
Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania motorowerem lub pojazdem silnikowym w formie kursu, z zastrzeżeniem ust. 3, jest prowadzone przez:
1)
ośrodek szkolenia kierowców - jednostkę organizacyjną przedsiębiorcy wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców;
2)
jednostkę wojskową - w zakresie szkolenia żołnierzy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
jednostkę organizacyjną służb podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych lub nadzorowanych przez tego ministra – w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb oraz strażaków ratowników ochotniczej straży pożarnej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 grudnia 2021 r. o ochotniczych strażach pożarnych (Dz. U. poz. 2490 oraz z 2022 r. poz. 1301 i 1964)
- w zakresie szkolenia osób na potrzeby tych służb.
2.
Szkolenie osób w formie nauczania na odległość z wykorzystaniem technik komputerowych i Internetu, o którym mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 3, jest prowadzone wyłącznie przez ośrodek szkolenia kierowców posiadający poświadczenie potwierdzające spełnianie dodatkowych wymagań.
3.
Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami silnikowymi w formie zajęć szkolnych jest prowadzone dla uczniów (słuchaczy) przez szkołę, jeżeli w podstawie programowej kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest przewidziane przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub szkoła realizuje to szkolenie dla uczniów (słuchaczy) w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
4.
Szkolenie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania tramwajem jest prowadzone przez podmiot wykonujący przewozy tramwajem lub upoważniony przez niego ośrodek szkolenia kierowców, działający w imieniu i na zasadach określonych dla podmiotu wykonującego przewozy tramwajem.
5.
Zajęcia podczas szkolenia prowadzą:
1)
instruktor lub będący instruktorem przedsiębiorca prowadzący ośrodek szkolenia kierowców – w zakresie, o którym mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 2 pkt 1 i 2 – odpowiednio do posiadanych uprawnień;
2)
nauczyciel lub osoba, o której mowa w art. 15 zatrudnienie w placówce publicznej osoby nie będącej nauczycielem ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, posiadający uprawnienia instruktora – w zakresie, o którym mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 2 pkt 1 i 2;
3)
osoba, o której mowa w art. 8 edukacja w zakresie udzielania pierwszej pomocy ust. 2 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1720, 1733, 2705 i 2770) - w zakresie, o którym mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 2 pkt 3 oraz ust. 5 pkt 4;
4)
instruktor – w przypadku szkolenia prowadzonego przez jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem – w zakresie, o którym mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 2 pkt 1 i 2 lub odpowiednio w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 5 pkt 1 i 2.
6.
Zajęcia, o których mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 2 pkt 1 i art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 5 pkt 1, mogą być prowadzone przez wykładowcę.
7.
Zajęcia, o których mowa w art. 23 szkolenie dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem ust. 3, są prowadzone pod nadzorem instruktora lub wykładowcy zatrudnionego w ośrodku szkolenia kierowców lub związanego z ośrodkiem szkolenia kierowców umową zlecenia, umową o dzieło lub innym stosunkiem prawnym o podobnym charakterze.
8.
Instruktor lub wykładowca prowadzi zajęcia wyłącznie w zakresie uzyskiwania uprawnień odpowiedniej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem, odpowiednio do posiadanych uprawnień.
9.
Ośrodek szkolenia kierowców prowadzi szkolenie wyłącznie na terenie powiatu, w którym został zgłoszony do rejestru przedsiębiorców, o którym mowa w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 1, oraz na terenie powiatu sąsiedniego.
10.
Przepisu ust. 9 nie stosuje się do:
1)
nauki jazdy przeprowadzanej w ruchu miejskim oraz w ruchu poza obszarem zabudowanym - dla szkolenia w zakresie uzyskiwania uprawnień do prowadzenia motoroweru lub pojazdu silnikowego dowolnej kategorii prawa jazdy;
2)
nauki jazdy przeprowadzanej na placu manewrowym - dla szkolenia w zakresie uprawnień prawa jazdy kategorii B+E, C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D lub D+E.
Art. 26. Podmioty uprawnione do prowadzenia szkolenia dla... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...