• Art. 30. - Ewidencja pod...
  04.03.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 04.03.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 30. kierujący poj.


Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami

1.
Starosta, o którym mowa w art. 29 szkolenie dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzone przez inne podmioty niż przedsiębiorcy ust. 3 i 5, prowadzi ewidencję podmiotów prowadzących szkolenie, o których mowa w art. 29 szkolenie dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzone przez inne podmioty niż przedsiębiorcy.
1a. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
(Art.30 ust.1a wchodzi w życie w terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie ewidencji i rejestrów, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami i ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123 - art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem)
2.
W ewidencji umieszcza się następujące dane:
1)
nazwę podmiotu oraz oznaczenie jego adresu i siedziby;
2)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) - o ile podmiot taki numer posiada;
3)
numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile podmiot taki numer posiada;
4)
numer ewidencyjny podmiotu prowadzącego szkolenie;
5)
poszczególne rodzaje uprawnień, w zakresie których ośrodek może prowadzić szkolenie, oraz daty ich uzyskania;
6)
adresy pomieszczeń biurowych, sal wykładowych i placów manewrowych wraz z datami określającymi okres, na jaki podmiot posiada tytuł prawny do tych obiektów;
7)
imiona, nazwiska i numery ewidencyjne instruktorów i wykładowców prowadzących szkolenie na rzecz podmiotu.
3.
Starosta, o którym mowa w art. 29 szkolenie dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzone przez inne podmioty niż przedsiębiorcy ust. 3 i 5, wpisuje do ewidencji:
1)
jednostkę wojskową, jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz szkołę po otrzymaniu informacji, o której mowa w art. 29 szkolenie dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzone przez inne podmioty niż przedsiębiorcy ust. 3 pkt 1,
2)
podmiot wykonujący przewozy tramwajem po otrzymaniu wniosku o wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 29 szkolenie dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzone przez inne podmioty niż przedsiębiorcy ust. 4 pkt 2, i po sprawdzeniu danych w nim zawartych
- nadając im numery ewidencyjne oraz zawiadamiając je o nadanym numerze.
4.
Starosta odmawia wpisu podmiotu wykonującego przewozy tramwajem do ewidencji, jeżeli dane zawarte we wniosku nie odpowiadają stanowi faktycznemu.
5.
Starosta skreśla podmiot z ewidencji:
1)
z urzędu:
a) po otrzymaniu od tego podmiotu informacji o zakończeniu działalności w zakresie szkolenia albo
b) po wydaniu decyzji, o której mowa w art. 47 nadzór nad szkoleniami dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzonymi przez inne podmioty niż przedsiębiorca ust. 6 - w przypadku podmiotu wykonującego przewozy tramwajem;
2)
na wniosek jednostki organizacyjnej albo organu sprawującego nadzór nad tym podmiotem.
Art. 30. Ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia dla u... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...