• Art. 40. - Rozporządzeni...
  21.04.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 21.04.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 40. kierujący poj.


Rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kandydatów na instruktorów i wykładowców, instruktorów i wykładowców, oraz wpisu do ewidencji instruktorów i wykładowców

1.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i zakres egzaminu dla kandydatów na instruktorów i instruktorów oraz kandydatów na wykładowców i wykładowców;
2)
sposób tworzenia i nadawania numeru ewidencyjnego instruktora i wykładowcy;
3)
wzór:
a) wniosku:
– o wpis do ewidencji instruktorów,
– o wpis do ewidencji wykładowców,
b) legitymacji instruktora,
c) zaświadczenia o wpisie do ewidencji wykładowców,
d) (uchylona)
e) zaświadczeń, o których mowa w art. 35 kurs dla kandydatów na instruktorów i kurs uzupełniający dla instruktorów ust. 5 i 6;
4)
wysokość:
a) stawek wynagrodzenia członków komisji powoływanej przez wojewodę,
b) opłaty, o której mowa w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 4, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 400 zł za egzamin przeprowadzany dla jednej kategorii prawa jazdy,
c) opłaty, o której mowa w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 2 pkt 1 i art. 38 wykładowcy szkoleń dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania, ewidencja wykładowców ust. 2 pkt 1, przy czym jej wysokość nie może przekroczyć 50 zł.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
potrzebę zapewnienia należytych warunków organizacyjno-technicznych do przeprowadzania egzaminów dla kandydatów na instruktorów i kandydatów na wykładowców;
2)
potrzebę zapewnienia wysokich kwalifikacji członków komisji egzaminacyjnej, instruktorów i wykładowców;
3)
potrzebę zapewnienia ujednoliconych procedur nadawania numerów ewidencyjnych instruktorom i wykładowcom;
4)
potrzebę ujednolicenia dokumentów i ich prawidłowego zabezpieczenia przed podrobieniem lub przerobieniem;
5)
nakład pracy członków komisji egzaminacyjnej;
6)
koszty rzeczowe i osobowe związane z organizacją i przeprowadzaniem egzaminów oraz z prowadzeniem ewidencji instruktorów i ewidencji wykładowców.
Art. 40. Rozporządzenie w sprawie egzaminów dla kandydató... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...