• Art. 63. - Obowiązki egz...
  14.06.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 14.06.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 63. kierujący poj.


Obowiązki egzaminatora

1.
Egzaminator jest obowiązany:
1)
przekazywać marszałkowi województwa:
a) nazwę i adres wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym jest zatrudniony - najpóźniej do dnia rozpoczęcia wykonywania swoich obowiązków,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 9 oraz ust. 3 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2)
corocznie uczestniczyć w warsztatach, o których mowa w art. 62 legitymacja egzaminatora, warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów ust. 3;
3)
do dnia 7 stycznia każdego roku przedkładać marszałkowi województwa zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 legitymacja egzaminatora, warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów ust. 3;
4)
rzetelnie i bezstronnie wykonywać swoje obowiązki;
5)
poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
6)
posiadać w czasie przeprowadzania egzaminów legitymację egzaminatora oraz okazywać ją na żądanie uprawnionego podmiotu.
1a.
Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, nie dotyczy osoby, która uzyskała po raz pierwszy uprawnienia egzaminatora w tym samym roku, w którym byłaby obowiązana uczestniczyć w warsztatach doskonalenia zawodowego.
2.
Egzaminator w czasie wykonywania obowiązków zawodowych podlega ochronie przysługującej funkcjonariuszowi publicznemu.
3.
Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może podejmować zajęć zarobkowych bez zgody dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
4.
Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego nie może jednocześnie prowadzić szkoleń dla osób ubiegających się o uzyskanie uprawnienia do kierowania pojazdami.
5.
Do egzaminatora zatrudnionego w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego stosuje się przepisy art. 4 zakaz zajmowania określonych stanowisk lub pełnienia określonych funkcji, art. 5 naruszenie zakazu zajmowania określonych stanowisk lub pełnienia określonych funkcji ust. 1 pkt 1, art. 8 oświadczenie o prowadzeniu przez małżonka działalności gospodarczej lub zamiarze jej podjęcia ust. 1, art. 10 oświadczenie o stanie majątkowym ust. 1, 3 i 4 oraz art. 14 odpowiedzialność karna za złożenie nieprawdziwych oświadczeń ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (Dz. U. z 2022 r. poz. 1110).
6.
Egzaminator zatrudniony w wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego jest obowiązany informować na bieżąco dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, w którym wykonuje czynności egzaminatora, o:
1)
osobach, o których mowa w art. 57 wyłączenie egzaminatora z przeprowadzania egzaminu państwowego ust. 1 pkt 1;
2)
instruktorach lub wykładowcach, o których mowa w art. 57 wyłączenie egzaminatora z przeprowadzania egzaminu państwowego ust. 1 pkt 2;
3)
właścicielach lub osobach zarządzających podmiotami, o których mowa w art. 57 wyłączenie egzaminatora z przeprowadzania egzaminu państwowego ust. 1 pkt 3.
7.
Informację, o której mowa w ust. 6, składa się pisemnie w formie oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania Kodeksu karnego.
Art. 63. Obowiązki egzaminatora - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...