• Art. 64. - Egzamin przed...
  28.05.2023

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 28.05.2023

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 64. kierujący poj.


Egzamin przed komisją weryfikacyjną

1.
Egzamin, o którym mowa w art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 7, jest przeprowadzany przez komisję weryfikacyjną powołaną przez ministra właściwego do spraw transportu.
2.
Do komisji, o której mowa w ust. 1, są powoływani:
1)
przewodniczący komisji - przedstawiciel ministra właściwego do spraw transportu;
2)
członkowie komisji - osoby posiadające uprawnienia egzaminatora w zakresie wszystkich kategorii prawa jazdy do przeprowadzenia egzaminu w zakresie kategorii A, B, C, D i T prawa jazdy lub uprawnienia egzaminatora w zakresie pozwolenia na kierowanie tramwajem do przeprowadzenia egzaminu w zakresie pozwolenia do kierowania tramwajem;
3)
sekretarz komisji.
3.
Komisja przeprowadza egzamin w składzie:
1)
przewodniczący komisji;
2)
nie mniej niż 2 i nie więcej niż 6 członków komisji;
3)
sekretarz komisji.
4.
(uchylony)
5.
Przewodniczący komisji, przed egzaminem, ustala skład komisji.
6.
Osoby, o których mowa w ust. 2 pkt 2, muszą posiadać co najmniej 10-letnią praktykę w przeprowadzaniu egzaminów na prawo jazdy lub 3-letnią praktykę w przeprowadzaniu egzaminów na pozwolenie na kierowanie tramwajem.
7.
Szczegółową organizację oraz tryb działania komisji określa wewnętrzny regulamin zatwierdzony przez ministra właściwego do spraw transportu.
7a.
Część teoretyczna egzaminu, o którym mowa w art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 7, jest przeprowadzana:
1)
przy użyciu pytań egzaminacyjnych pochodzących z katalogu pytań zatwierdzonego przez ministra właściwego do spraw transportu; katalog pytań oraz pytania zawarte w teście egzaminacyjnym nie stanowią informacji publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;
2)
z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego, o którym mowa w art. 51 wykonywanie zadań Inspekcji Transportu Drogowego przez inne organy ust. 2a pkt 1; dostawca tego systemu teleinformatycznego zapewnia jego dostosowanie do potrzeb realizacji tego egzaminu.
7b.
Na wniosek osoby, która uzyskała negatywny wynik egzaminu, podmiot organizujący egzamin udostępnia tej osobie do wglądu pytania egzaminacyjne, na które osoba ta udzieliła nieprawidłowej odpowiedzi, wraz z informacją o brzmieniu odpowiedzi prawidłowych.
7c.
Katalog pytań, o którym mowa w ust. 7a pkt 1, zawiera nie więcej niż 1500 pytań.
8.
Minister właściwy do spraw transportu zapewnia z części budżetu państwa, której jest dysponentem, środki na prowadzenie działalności komisji i jej obsługę.
Art. 64. Egzamin przed komisją weryfikacyjną - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...