• Art. 69. - Kontrola woje...
  23.02.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 69. kierujący poj.


Kontrola wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego

1.
Marszałek województwa kontroluje wojewódzki ośrodek ruchu drogowego:
1)
co najmniej raz na pół roku;
2)
jeżeli analizy, o których mowa w art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1 pkt 8, wskazują na nieprawidłowe działanie ośrodka.
2.
Analizę, o której mowa w art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1 pkt 8 lit. a, sporządza marszałek województwa na podstawie danych uzyskanych z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
3.
Marszałek województwa w ramach kontroli działalności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdza w szczególności:
1)
spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
2)
zgodność egzaminu z wymaganiami określonymi w ustawie i przepisach wydanych na podstawie art. 66 rozporządzenie w sprawie egzaminów, kursów i warsztatów;
3)
kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.
4.
Kontrolę przeprowadza upoważniona przez marszałka województwa osoba, która ma prawo:
1)
żądania od egzaminatorów i pracowników wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji, w szczególności zapisów, o których mowa w art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;
2)
wstępu na teren i do pomieszczeń wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz do pojazdów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminów;
3)
wstępu na teren podmiotu wykonującego przewozy tramwajem, o którym mowa w art. 51 cel i zakres egzaminu państwowego ust. 5;
4)
uczestnictwa w przeprowadzanym egzaminie państwowym.
5.
Po przeprowadzeniu kontroli osoba ją przeprowadzająca sporządza pisemny protokół z dokonanych czynności i stwierdzonego w ich wyniku stanu faktycznego. Protokół podpisuje osoba reprezentująca, odpowiednio do miejsca prowadzenia kontroli, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem, która może wnieść do protokołu ewentualne zastrzeżenia lub odmówić jego podpisania. W przypadku odmowy podpisania protokołu sporządza się stosowną adnotację w protokole.
Art. 69. Kontrola wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...