• Art. 77. - Ewidencja upr...
  26.10.2021

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 26.10.2021

Dz.U.2021.0.1212 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 77. kierujący poj.


Ewidencja uprawnionych lekarzy

1.
Lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich, zwanym dalej "uprawnionym lekarzem", jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:
1)
posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
2)
posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
3)
posiadająca:
a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
b) inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich ust. 1;
4)
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
5)
wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.
2.
Ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi marszałek województwa, który:
1)
wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej, osobę spełniającą warunki określone w ust. 1 pkt 1-4;
2)
wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3)
nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu lekarzowi;
4)
odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,
b) została skreślona z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich - w okresie, o którym mowa w art. 80 nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich ust. 6.
3.
W ewidencji uprawnionych lekarzy umieszcza się następujące dane lekarza:
1)
numer ewidencyjny;
2)
imię i nazwisko;
2a)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
adres zamieszkania;
5)
numer prawa wykonywania zawodu;
6)
adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania.
4.
Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1, z wyjątkiem opłaty ewidencyjnej, stanowi dochód samorządu województwa.
Art. 77. Ewidencja uprawnionych lekarzy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 8
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Leszno (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...