• Art. 86. - Wymogi wobec ...
  06.06.2023

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 06.06.2023

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 86. kierujący poj.


Wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów

1.
Jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostka sektora finansów publicznych mogą prowadzić pracownię psychologiczną w zakresie określonym odpowiednio w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 2 pkt 1 i 2.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, zawiadamiają marszałka województwa o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznych najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
3.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1)
nazwę jednostki oraz oznaczenie jej adresu i siedziby;
2)
oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
3)
imiona i nazwiska uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
4)
numer identyfikacji statystycznej REGON.
4.
Marszałek województwa prowadzi ewidencję jednostek, o których mowa w ust. 1. W ewidencji umieszcza się dane, o których mowa w ust. 3, numer jednostki w tej ewidencji oraz numer ewidencyjny pracowni psychologicznej.
5.
Marszałek województwa wpisuje do ewidencji jednostki, o których mowa w ust. 1, po otrzymaniu zawiadomienia.
6.
Jednostki, o których mowa w ust. 1, są obowiązane przekazywać marszałkowi województwa informacje w formie pisemnej:
1)
o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2)
o zakończeniu działalności w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej - w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
7.
Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, skreśla jednostki, o których mowa w ust. 1, z ewidencji, o której mowa w ust. 4:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek Ministra Obrony Narodowej.
Art. 86. Wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...