• Art. 88. - Nadzór nad pr...
  25.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 88. kierujący poj.


Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, uprawnienia marszałka województwa

1.
Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, z zastrzeżeniem art. 89 uprawnienia nadzorcze Ministra Obrony Narodowej ust. 1.
2.
W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa:
1)
rozpatruje skargi;
2)
przeprowadza kontrolę w zakresie:
a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 1,
b) prowadzonej dokumentacji,
c) wydawanych orzeczeń,
d) warunków lokalowych,
e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d;
3)
w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia;
4)
wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu;
5)
wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu psychologa z ewidencji uprawnionych psychologów.
3.
Kontrolę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza z upoważnienia marszałka województwa uprawniony psycholog.
4.
Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, jeżeli przedsiębiorca:
1)
złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej w wyznaczonym przez marszałka województwa terminie;
3)
rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej.
5.
Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest:
1)
przeprowadzanie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
2)
wydawanie orzeczeń psychologicznych niezgodnych ze stanem faktycznym;
3)
odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
5a.
Decyzja, o której mowa w ust. 4, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
5b.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów działalności regulowanej.
6.
Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu psychologa z ewidencji, w przypadku:
1)
śmierci psychologa;
2)
niespełnienia przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 1-3;
3)
stwierdzenia:
a) wielokrotnego przeprowadzenia badań psychologicznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej badań psychologicznych;
4)
orzeczenia wobec niego prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa - w okresie obowiązywania tego zakazu;
5)
pozbawienia go prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
7.
Marszałek województwa skreśla psychologa z ewidencji:
1)
z urzędu;
2)
na uzasadniony wniosek Ministra Obrony Narodowej.
8.
W przypadku skreślenia psychologa z ewidencji, z przyczyn określonych w ust. 6 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
9.
Nadzór nad jednostkami, o których mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 3 i 4, sprawuje marszałek województwa.
Art. 88. Nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologiczny... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...