• Art. 92. - Przedłużenie ...
  13.04.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 13.04.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Art. 92. kierujący poj.


Przedłużenie okresu próbnego

1.
Starosta wydaje decyzję administracyjną o przedłużeniu okresu próbnego:
1)
o kolejne 2 lata, jeżeli w trakcie jego trwania kierowca popełnił dwa wykroczenia przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzone w tym okresie mandatem karnym, prawomocnym wyrokiem sądu lub orzeczeniem organu orzekającego w sprawie o naruszenie w postępowaniu dyscyplinarnym;
2)
o czas zatrzymania prawa jazdy w przypadku, o którym mowa w art. 102 zatrzymanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 1 pkt 3.
2.
Administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji przekazuje niezwłocznie staroście informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, będących podstawą przedłużenia okresu próbnego.
3.
Starosta przesyła niezwłocznie informację o popełnieniu przez kierowcę dwóch wykroczeń przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji stwierdzonych w tym okresie mandatami karnymi lub prawomocnymi wyrokami sądów, podając datę oraz termin przedłużenia okresu próbnego:
1)
kierowcy;
2)
administratorowi danych i informacji zgromadzonych w ewidencji.
4.
Przez wykroczenia, o których mowa w ust. 1 pkt 1, rozumie się czyny popełnione przez kierującego pojazdem silnikowym lub motorowerem określone w:
1)
art. 86 spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym
§ 1, 1a lub 2, art. 87 prowadzenie pojazdu w stanie po użyciu alkoholu lub podobnie działającego środka § 1, art. 11 warunki wydania prawa jazdy i pozwolenia wojskowego_ 92a § 2, art. 92b naruszenie zakazu wyprzedzania lub art. 98 niezachowanie przez prowadzącego pojazd należytej ostrożności na drogach wewnętrznych ustawy z dnia 20 maja 1971 r. – Kodeks wykroczeń (Dz. U. z 2022 r. poz. 2151, 2311, 2581 i 2600);
2)
art. 90 tamowanie lub utrudnianie ruchu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu, art. 92 niestosowanie się do znaków drogowych, sygnałów drogowych lub poleceń kierującego ruchem § 1 lub 2 lub art. 97 naruszanie przepisów o ruchu drogowym ustawy z dnia 20 maja 1971 r. - Kodeks wykroczeń, w związku z niestosowaniem się odpowiednio do:
a) art. 24 wyprzedzanie ust. 5, 7 lub 11 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub znaków drogowych zabraniających wyprzedzania,
b) art. 25 zachowanie kierującego na skrzyżowaniu ust. 1-3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym lub znaków drogowych regulujących pierwszeństwo przejazdu, sygnałów świetlnych zakazujących wjazdu za sygnalizator lub poleceń i sygnałów dawanych przez osoby kierujące ruchem lub uprawnione do jego kontroli, lub
c) art. 26 zachowanie kierującego przed i na przejściu dla pieszych ust. 1-3 i 7, art. 27 zachowanie kierującego przed i na przejeździe dla rowerzystów ust. 1, 1a i 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
Art. 92. Przedłużenie okresu próbnego - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Prawnik
Zawiercie (woj. śląskie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...