• Ustawa o kierujących poja...
  23.02.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 23.02.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Ustawa określa:
1)
osoby uprawnione do kierowania pojazdami na drogach publicznych oraz na drogach położonych w strefach zamieszkania oraz w strefach ruchu;
2)
wymagania w stosunku do osób, o których mowa w pkt 1;
3)
zasady uzyskiwania i cofania uprawnień do kierowania pojazdami oraz zatrzymywania dokumentów stwierdzających posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami;
4)
zasady prowadzenia działalności w zakresie uzyskiwania uprawnień i badań psychologicznych, związanych z kierowaniem pojazdami;
5)
zasady wykonywania badań lekarskich i psychologicznych kierowców, instruktorów i egzaminatorów oraz kandydatów na kierowców, instruktorów i egzaminatorów;
6)
zasady prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy.
2.
Zadania samorządu województwa, o których mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 3, art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 3, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 2, art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1, art. 69 kontrola wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 1, art. 70 zawieszenie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1, art. 71 skreślenie z ewidencji egzaminatorów ust. 1 i 2, art. 72 unieważnienie egzaminu państwowego ust. 1 i 2, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2, art. 80 nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich ust. 1-5, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 3 i 8, art. 86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4, 5 i 7, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 3, art. 88 nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, uprawnienia marszałka województwa ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 nadzór nad kierowcą i osobą posiadająca zezwolenie na kierowanie tramwajem ust. 3, art. 97 wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie UE na polskie krajowe prawo jazdy ust. 2, art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 5 i art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 6, stanowią zadania z zakresu administracji rządowej.
Orzeczenia: 1
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
kierowcy, kierującym lub o pojeździe określonego rodzaju - należy przez to rozumieć odpowiednio kierowcę, kierującego lub pojazd w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 988, z późn. zm.);
2)
(uchylony)
3)
profilu kandydata na kierowcę – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu stwierdzającego posiadanie uprawnienia do kierowania pojazdami utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym;
4)
profilu kierowcy zawodowego – należy przez to rozumieć zestaw danych identyfikujących i opisujących osobę ubiegającą się o wpis w prawie jazdy kodu 95, wydanie świadectwa kwalifikacji zawodowej i karty kwalifikacji kierowcy, zawierający informację o wykonaniu badań lekarskich i psychologicznych, utworzony, udostępniany, aktualizowany i archiwizowany w systemie teleinformatycznym.
Orzeczenia: 7
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...