• Ustawa o kierujących poja...
  26.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 26.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozdział 11. Nadzór nad sprawdzaniem kwalifikacji

1.
Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem egzaminów państwowych, o których mowa w art. 51 cel i zakres egzaminu państwowego, w ramach którego:
1)
rozpatruje skargi dotyczące egzaminu;
2)
kontroluje działalność wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów;
3)
wydaje zalecenia pokontrolne;
4)
unieważnia egzamin;
5)
zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów;
6)
skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów;
7)
występuje do zarządu województwa z wnioskiem o odwołanie dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego z zajmowanego stanowiska;
8)
prowadzi analizę:
a) kwartalną w zakresie średniej zdawalności osób egzaminowanych w danym ośrodku,
b) bieżącą w zakresie skarg złożonych na ośrodek;
9)
przerywa egzamin prowadzony niezgodnie z przepisami;
10)
kieruje na egzamin egzaminatora skreślonego z ewidencji egzaminatorów.
1a.
W ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1, marszałek województwa kontroluje sposób przeprowadzania testów kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39b ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
2.
Przy sprawowaniu nadzoru z marszałkiem województwa współpracują:
1)
Policja - w zakresie kontroli przeprowadzania praktycznej części egzaminu;
2)
administrator danych i informacji zgromadzonych w ewidencji - w zakresie przekazywania informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego popełnionych przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego.
Orzeczenia: 5
1.
Skargę dotyczącą egzaminu państwowego wraz z jej uzasadnieniem składa się w terminie 14 dni od dnia, w którym był przeprowadzany egzamin, do marszałka województwa, za pośrednictwem dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
1a.
Egzaminator jest stroną postępowania administracyjnego prowadzonego w sprawie unieważnienia egzaminu państwowego na prawo jazdy.
2.
Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego przesyła skargę wraz z wyjaśnieniami i niezbędną dokumentacją, w tym odpowiednio z zapisem przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, o którym mowa w art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 1 albo art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 3, lub wraz z pisemną informacją egzaminatora nadzorującego, o którym mowa w art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego ust. 6, w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
3.
Dyrektor wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego prowadzi rejestr skarg.
Orzeczenia: 2
1.
Marszałek województwa kontroluje wojewódzki ośrodek ruchu drogowego:
1)
co najmniej raz na pół roku;
2)
jeżeli analizy, o których mowa w art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1 pkt 8, wskazują na nieprawidłowe działanie ośrodka.
2.
Analizę, o której mowa w art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1 pkt 8 lit. a, sporządza marszałek województwa na podstawie danych uzyskanych z wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
3.
Marszałek województwa w ramach kontroli działalności wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych sprawdza w szczególności:
1)
spełnianie przez ośrodek wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
2)
zgodność egzaminu z wymaganiami określonymi w ustawie i przepisach wydanych na podstawie art. 66 rozporządzenie w sprawie egzaminów, kursów i warsztatów;
3)
kwalifikacje osób przeprowadzających egzamin.
4.
Kontrolę przeprowadza upoważniona przez marszałka województwa osoba, która ma prawo:
1)
żądania od egzaminatorów i pracowników wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego pisemnych lub ustnych wyjaśnień, okazania dokumentów i innych nośników informacji, w szczególności zapisów, o których mowa w art. 54 rejestrowanie przebiegu praktycznej części egzaminu państwowego, oraz udostępnienia wszelkich danych mających związek z przedmiotem kontroli;
2)
wstępu na teren i do pomieszczeń wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego oraz do pojazdów wykorzystywanych do przeprowadzania egzaminów;
3)
wstępu na teren podmiotu wykonującego przewozy tramwajem, o którym mowa w art. 51 cel i zakres egzaminu państwowego ust. 5;
4)
uczestnictwa w przeprowadzanym egzaminie państwowym.
5.
Po przeprowadzeniu kontroli osoba ją przeprowadzająca sporządza pisemny protokół z dokonanych czynności i stwierdzonego w ich wyniku stanu faktycznego. Protokół podpisuje osoba reprezentująca, odpowiednio do miejsca prowadzenia kontroli, wojewódzki ośrodek ruchu drogowego lub podmiot wykonujący przewozy tramwajem, która może wnieść do protokołu ewentualne zastrzeżenia lub odmówić jego podpisania. W przypadku odmowy podpisania protokołu sporządza się stosowną adnotację w protokole.
1.
Marszałek województwa zawiesza przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów państwowych, jeżeli:
1)
ośrodek nie spełnia wymagań dotyczących wyposażenia, warunków lokalowych oraz placu manewrowego;
2)
w wyniku kontroli stwierdzono rażące uchybienia w zakresie, o którym mowa w art. 69 kontrola wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego ust. 3 pkt 2 i 3.
2.
Przeprowadzanie przez wojewódzki ośrodek ruchu drogowego egzaminów państwowych w zakresie uzyskiwania uprawnień określonej kategorii prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem jest zawieszane przez marszałka województwa do czasu usunięcia uchybień.
Orzeczenia: 1
1.
Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji egzaminatorów, w przypadku:
1)
śmierci egzaminatora;
2)
niespełniania przez niego co najmniej jednego z wymagań, o których mowa w art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 1-9;
3)
nieprzedłożenia do dnia 7 stycznia każdego roku zaświadczenia potwierdzającego uczestnictwo, w roku ubiegłym, w warsztatach, o których mowa w art. 62 legitymacja egzaminatora, warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów ust. 3;
4)
dopuszczenia się rażącego naruszenia przepisów poprzez:
a) wielokrotne przeprowadzenie egzaminu państwowego w sposób niezgodny z przepisami ustawy,
b) przeprowadzenie egzaminu w przypadkach określonych w art. 57 wyłączenie egzaminatora z przeprowadzania egzaminu państwowego ust. 1,
c) potwierdzenie nieprawdy w dokumentach dotyczących egzaminu.
2.
Marszałek województwa skreśla egzaminatora z ewidencji:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego;
3)
na wniosek egzaminatora.
3.
W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.
4.
W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora, który dopuścił się rażącego naruszenia przepisów z zakresu egzaminowania, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
5.
Marszałek województwa kieruje egzaminatora, o którym mowa w ust. 4, na egzamin, o którym mowa w art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 7, w przypadku jeżeli osoba ta wystąpiła o ponowny wpis do ewidencji egzaminatorów. Skierowanie można wydać po upływie co najmniej 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu z ewidencji egzaminatorów stała się ostateczna.
6.
W przypadku skreślenia z ewidencji egzaminatora ze względu, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji może być dokonany po odbyciu warsztatów doskonalenia zawodowego.
Orzeczenia: 2
1.
Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, unieważnia egzamin państwowy, jeżeli:
1)
egzaminowi została poddana osoba, o której mowa w art. 50 przesłanki niedopuszczalności przystąpienia do egzaminu państwowego ust. 2;
2)
był przeprowadzony w sposób niezgodny z przepisami ustawy, a ujawnione nieprawidłowości miały wpływ na jego wynik.
2.
Marszałek województwa unieważnia egzamin państwowy:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
3.
Unieważniony egzamin przeprowadza się ponownie na koszt wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego.
Orzeczenia: 4
1.
Nadzór nad sprawdzaniem umiejętności osoby ubiegającej się o kartę rowerową sprawuje właściwy organ nadzoru odpowiednio do miejsca, w którym jest ono wykonywane.
2.
Przedstawiciel organu nadzoru, o którym mowa w ust. 1, w ramach prowadzonego nadzoru jest obowiązany:
1)
rozpatrywać skargi;
2)
prowadzić kontrole w zakresie warunków, przebiegu i sposobu sprawdzenia umiejętności;
3)
podejmować działania w celu niezwłocznego wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy zakres, warunki i tryb przeprowadzenia kontroli, o której mowa w art. 69 kontrola wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, oraz wzory stosowanych przy tym dokumentów, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju zakresu, warunków i trybu przeprowadzanej kontroli oraz zapewnienia jej efektywności.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, warunki i tryb przekazywania marszałkowi województwa przez administratora danych i informacji zgromadzonych w ewidencji informacji o naruszeniach przepisów ruchu drogowego przez kierowców, którzy zdali egzamin w danym wojewódzkim ośrodku ruchu drogowego, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju systemu przekazywania informacji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...