• Ustawa o kierujących poja...
  27.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 27.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozdział 12. Badanie lekarskie

1.
Badaniu lekarskiemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami, zwanemu dalej "badaniem lekarskim", podlega, z zastrzeżeniem ust. 4:
1)
osoba ubiegająca się o uzyskanie uprawnień do kierowania motorowerem, pojazdami silnikowymi lub uprawnienia do kierowania tramwajem;
2)
osoba przedłużająca ważność prawa jazdy określonej kategorii lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
3)
osoba ubiegająca się o przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem cofniętego ze względu na stan zdrowia;
4)
kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu;
5)
osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli istnieją uzasadnione i poważne zastrzeżenia co do stanu jej zdrowia;
6)
osoba występująca o zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie ważności tego dokumentu;
7)
kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub realizującej przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w ramach dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe;
8)
kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym lub do uzyskania kwalifikacji do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy i umiejętności kierowania pojazdem silnikowym.
2.
Badanie lekarskie, o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się:
1)
na wniosek osoby – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 1–4, 6 i 8;
2)
na podstawie skierowania – w przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 7.
2a.
Badanie lekarskie przeprowadzane dla kandydatów, uczniów i słuchaczy, o których mowa w ust. 1 pkt 7 i 8, wykonuje się w ramach realizacji zadania służby medycyny pracy, o którym mowa w art. 5 podmioty objęte zadaniami służby medycyny pracy ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o służbie medycyny pracy (Dz. U. z 2022 r. poz. 437), z tym, że badanie to przeprowadzają lekarze, o których mowa w art. 9 uprawnienie do wykonywania zadań służby medycyny pracy w zakresie opieki zdrowotnej nad pracownikami ust. 1 i 2 tej ustawy, posiadający dodatkowo uprawnienia do przeprowadzania badań lekarskich kandydatów na kierowców i kierowców określonych w odrębnych przepisach.
3.
Wymóg, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełniony - w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy - w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie lekarskie, wydane na podstawie art. 34 orzeczenie lekarskie i psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora ust. 1 lub art. 60 badania lekarskie i psychologiczne egzaminatorów lub na podstawie art. 39j badania lekarskie kierowcy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
4.
Osoba posiadająca pozwolenie na kierowanie tramwajem podlega okresowym badaniom lekarskim w terminach określonych w art. 34 orzeczenie lekarskie i psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora ust. 5.
5.
Badania osób, o których mowa w ust. 1 pkt 3–5, przeprowadza się w wojewódzkim ośrodku medycyny pracy.
Orzeczenia: 38
1.
Badanie lekarskie jest wykonywane w zakresie:
1)
uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;
2)
uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;
3)
uprawnienia do kierowania tramwajem;
4)
zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii:
a) A1, A2 i A,
b) B1, B i B+E,
c) C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
2.
Badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie Kodeksu pracy, oraz badania lekarskiego przeprowadzanego dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 75 badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 7, oraz dla niepełnoletnich słuchaczy i kandydatów, o których mowa w art. 75 badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 8.
3.
Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
4.
Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym jednostki organizacyjnej służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
5.
Badanie lekarskie osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy.
Orzeczenia: 2
1.
Lekarzem uprawnionym do przeprowadzania badań lekarskich, zwanym dalej "uprawnionym lekarzem", jest osoba łącznie spełniająca następujące wymagania:
1)
posiadająca prawo wykonywania zawodu lekarza;
2)
posiadająca co najmniej 5-letni staż w zawodzie lekarza;
3)
posiadająca:
a) specjalizację w zakresie medycyny transportu lub medycyny pracy albo
b) inną specjalizację i dodatkowe szkolenie określone w przepisach wydanych na podstawie art. 81 rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich ust. 1;
4)
która nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
5)
wpisana do ewidencji uprawnionych lekarzy.
2.
Ewidencję uprawnionych lekarzy prowadzi marszałek województwa, który:
1)
wpisuje do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, za opłatą, osobę spełniającą warunki określone w ust. 1 pkt 1-4;
1a) przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i na bieżąco aktualizuje dane uprawnionego lekarza;
(Art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2 pkt 1a wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o lekarzach i psychologach oraz wydawanych przez nich orzeczeniach lekarskich i psychologicznych.)
2)
wydaje zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3)
nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu lekarzowi;
4)
odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku gdy osoba:
a) nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 1 pkt 1-4,
b) została skreślona z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich - w okresie, o którym mowa w art. 80 nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich ust. 6.
2a. Ewidencja uprawnionych lekarzy jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
(Art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2a wchodzi w życie w terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie ewidencji i rejestrów, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami i ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123 - art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem)
3.
W ewidencji uprawnionych lekarzy umieszcza się następujące dane lekarza:
1)
numer ewidencyjny;
2)
imię i nazwisko;
2a)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
adres zamieszkania;
5)
numer prawa wykonywania zawodu;
6)
adres jednostki organizacyjnej, w której przeprowadza badania;
7)
o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy.
3a.
Wpis lekarza w ewidencji uprawnionych lekarzy w zakresie, o którym mowa w ust. 3 pkt 7, następuje na podstawie potwierdzenia o posiadaniu prawa do przeprowadzania badań lekarskich, o których mowa w przepisach Kodeksu pracy, wydanego przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy.
3b. Uprawniony lekarz ma obowiązek przekazania marszałkowi województwa informacji o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 pkt 2–7, w terminie 14 dni od dnia ich zmiany.
(Art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 3b wchodzi w życie w terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie ewidencji i rejestrów, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami i ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123 - art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem)
4.
Opłata, o której mowa w ust. 2 pkt 1,stanowi dochód samorządu województwa.
Orzeczenia: 8
Osoba podlegająca badaniu lekarskiemu, a w przypadku niepełnoletniego kandydata, ucznia i słuchacza, o których mowa w art. 75 badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 7 i 8 – rodzic w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 19 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, jest obowiązana wypełnić oświadczenie, w formie ankiety, dotyczące stanu zdrowia, pod rygorem odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 fałszywe zeznania Kodeksu karnego. Ankietę składa się uprawnionemu lekarzowi.
Orzeczenia: 2
1.
W ramach badania lekarskiego uprawniony lekarz może skierować osobę badaną na konsultację do lekarza specjalisty lub psychologa albo zlecić przeprowadzenie pomocniczych badań diagnostycznych.
2.
Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie.
2. Uprawniony lekarz, po przeprowadzeniu badania lekarskiego, wydaje osobie badanej orzeczenie lekarskie i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dane osoby, której wydał to orzeczenie.
(Art. 79 orzeczenie lekarskie, wniosek o ponowne badanie ust. 2 w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o lekarzach i psychologach oraz wydawanych przez nich orzeczeniach lekarskich i psychologicznych.)

3.
Orzeczenie lekarskie może zawierać wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia w zakresie:
1)
terminu ważności uprawnienia do kierowania pojazdami;
2)
pojazdów, którymi może kierować osoba badana, ich wyposażenia, oznakowania lub przystosowania;
3)
specjalnych wymagań wobec osoby kierującej pojazdem.
4.
Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, niezgadzający się z treścią orzeczenia lekarskiego, może wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego w jednostce określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 81 rozporządzenie w sprawie przeprowadzania badań lekarskich. Ponowne badanie lekarskie jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie Kodeksu pracy, oraz badania lekarskiego przeprowadzanego dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 75 badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 7.
5.
Jednostka, o której mowa w ust. 4, mająca przeprowadzać badania w trybie odwoławczym powinna być jednostką o wyższym poziomie referencyjnym w stosunku do jednostki, która przeprowadziła badanie pierwotne.
6.
Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia lekarskiego, za pośrednictwem lekarza, który je wydał.
7.
Orzeczenie lekarskie wydane po przeprowadzeniu ponownego badania lekarskiego jest ostateczne.
8.
W przypadku gdy w orzeczeniu lekarskim zostały stwierdzone przeciwwskazania zdrowotne do kierowania pojazdem albo wynikające ze stanu zdrowia ograniczenia, o których mowa w ust. 3, uprawniony lekarz przesyła jego kopię:
1)
jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła wniosek o przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego;
2)
staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od dnia badania, jeżeli osoba badana lub podmiot kierujący na badania nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie lekarskie zostało wydane po przeprowadzeniu ponownego badania.
9.
W przypadku, o którym mowa w ust. 8 pkt 1, do kopii orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz załącza kopię dokumentacji związanej z przeprowadzonym badaniem.
10.
W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 3, w przypadku określonym w ust. 8 pkt 2, kopię orzeczenia lekarskiego uprawniony lekarz przesyła marszałkowi województwa mazowieckiego.
Orzeczenia: 10
Za badanie lekarskie przeprowadzone przez uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 79 orzeczenie lekarskie, wniosek o ponowne badanie ust. 1, oraz za przeprowadzenie ponownego badania lekarskiego, o którym mowa w art. 79 orzeczenie lekarskie, wniosek o ponowne badanie ust. 4, pobiera się opłatę, której wysokość nie może przekroczyć 200 zł za każde z tych badań.
1.
Marszałek województwa sprawuje nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich i wydawaniem orzeczeń lekarskich do kierowania pojazdem.
2.
Marszałek województwa w ramach nadzoru:
1)
prowadzi kontrolę:
a) wykonywania badań lekarskich,
b) dokumentacji prowadzonej w związku z tymi badaniami,
c) wydawanych orzeczeń;
2)
skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy.
3.
Kontrolę, o której mowa w ust. 2 pkt 1, przeprowadza upoważniony przez marszałka województwa uprawniony lekarz.
4.
Marszałek województwa skreśla uprawnionego lekarza z ewidencji uprawnionych lekarzy, w przypadku:
1)
śmierci lekarza;
2)
gdy lekarz przestał spełniać co najmniej jedno z wymagań określonych w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 1-4;
3)
stwierdzenia rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań lekarskich.
5.
W przypadkach, o których mowa w ust. 4 pkt 2 i 3, marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 4 pkt 3, ponowne nabycie uprawnień, o których mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy, może nastąpić po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja o skreśleniu z ewidencji uprawnionych lekarzy stała się ostateczna.
Orzeczenia: 1
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki i tryb przeprowadzania badania lekarskiego;
2)
zakres:
a) badań lekarskich,
b) konsultacji u lekarzy specjalistów,
c) pomocniczych badań diagnostycznych;
3)
jednostki uprawnione do przeprowadzania badań, o których mowa w art. 75 badania lekarskie w dla ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 7 i 8 oraz w art. 79 orzeczenie lekarskie, wniosek o ponowne badanie ust. 4 i 5;
4)
wzory stosowanych dokumentów oraz wzór pieczątki uprawnionego lekarza;
5)
dodatkowe kwalifikacje, o których mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 3 lit. b;
6)
podmioty uprawnione do przeprowadzania szkoleń lekarzy w zakresie badań kierowców oraz ramowy program ich szkolenia;
7)
wysokość opłaty:
a) (uchylona)
b) za wpis do ewidencji, o którym mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2 pkt 1, przy czym nie może ona przekroczyć 50 zł.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się odpowiednio:
1)
zróżnicowane wymagania zdrowotne, kryteria oceny stanu zdrowia osoby poddanej badaniu oraz przyczyny przeprowadzania badania lekarskiego;
2)
przepisy Unii Europejskiej odnoszące się do badań, o których mowa w ust. 1 pkt 2;
3)
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu merytorycznego jednostek uprawnionych do przeprowadzania ponownego badania lekarskiego i podmiotów uprawnionych do przeprowadzania szkolenia lekarzy;
4)
potrzebę ujednolicenia dokumentów, o których mowa w ust. 1 pkt 4;
5)
konieczność zapewnienia odpowiedniego poziomu kwalifikacji uprawnionego lekarza i posiadania przez niego dodatkowej wiedzy.
6)
(uchylony)
Orzeczenia: 4
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...