• Ustawa o kierujących poja...
  13.07.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 13.07.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozdział 13. Badanie psychologiczne

1.
Badaniu psychologicznemu przeprowadzanemu w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem, zwanym dalej "badaniem psychologicznym w zakresie psychologii transportu", podlega:
1)
osoba ubiegająca się o:
a) uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,
b) przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 2 lub 3,
c) przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;
2)
osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;
3)
kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli był sprawcą wypadku drogowego, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 spowodowanie ciężkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 lub art. 157 spowodowanie średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu § 1 Kodeksu karnego;
4)
kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:
a) kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,
b) przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
c) w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;
5)
osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;
6)
osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.
7)
(uchylony)
2.
Badaniu psychologicznemu w zakresie psychologii transportu podlegają również:
1)
kandydat na instruktora i instruktor - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora;
2)
kandydat na egzaminatora i egzaminator - w celu ustalenia istnienia lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności egzaminatora;
3)
kandydat do szkoły ponadpodstawowej lub uczeń szkoły ponadpodstawowej, prowadzącej kształcenie w zawodzie, dla którego podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E;
4)
kandydat na kwalifikacyjny kurs zawodowy lub słuchacz kwalifikacyjnego kursu zawodowego, w zakresie kwalifikacji wyodrębnionej w zawodzie, dla której podstawa programowa kształcenia w zawodzie szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 rozporządzenie w sprawie kształcenia i klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe przewiduje przygotowanie do uzyskania umiejętności kierowania pojazdem silnikowym w zakresie prawa jazdy kategorii C lub C+E.
3.
Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a i pkt 2, przeprowadza się w zakresie:
1)
uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;
2)
uprawnienia do kierowania tramwajem.
4.
Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b i c oraz pkt 3-5, przeprowadza się w zakresie:
1)
uprawnień prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T;
2)
uprawnień prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E;
3)
uprawnienia do kierowania tramwajem.
5.
Badanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 6, przeprowadza się w zakresie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne, określonym w prawie jazdy kategorii:
1)
A1, A2 i A;
2)
B1, B i B+E;
3)
C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E.
6.
Wymaganie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, uznaje się za spełnione - w zakresie odpowiednich kategorii prawa jazdy - w przypadku osoby, która posiada ważne orzeczenie psychologiczne, wydane na podstawie art. 34 orzeczenie lekarskie i psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań do wykonywania czynności instruktora ust. 4 lub art. 60 badania lekarskie i psychologiczne egzaminatorów lub na podstawie art. 39k badania psychologiczne kierowcy ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym.
Orzeczenia: 19
1.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane przez uprawnionego do wykonywania tych badań psychologa, zwanego dalej „uprawnionym psychologiem”, w:
1)
pracowni psychologicznej prowadzonej przez przedsiębiorcę wpisanego do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
2)
jednostce organizacyjnej podległej Ministrowi Obrony Narodowej – w zakresie badań osób na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej;
3)
pracowni psychologicznej prowadzonej przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych;
4)
pracowni psychologicznej prowadzonej przez jednostkę sektora finansów publicznych.
2.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest przeprowadzane na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie Kodeksu pracy, oraz badań dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 3.
3.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o uzyskanie uprawnienia do kierowania odpowiednim pojazdem silnikowym lub zespołem pojazdów Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest Minister Obrony Narodowej.
4.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym przeprowadzone przez jednostkę organizacyjną służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych jest finansowane z części budżetu państwa, której dysponentem jest minister właściwy do spraw wewnętrznych.
5.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu osoby ubiegającej się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ochotniczej straży pożarnej jest finansowane z budżetu gminy.
6.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 3, jest finansowane przez organ prowadzący szkołę w rozumieniu art. 4 objaśnienie pojęć pkt 16 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.
7.
Badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu przeprowadzane dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 3, nie może być podstawą do wydania prawa jazdy.
Orzeczenia: 1
Skierowanie na badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu dla kandydatów i uczniów, o których mowa art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 3, wydaje dyrektor szkoły.
1.
Uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 2, zwane dalej "orzeczeniem psychologicznym".
1. Uprawniony psycholog, po przeprowadzeniu badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu, wydaje osobie badanej orzeczenie psychologiczne o istnieniu lub braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem lub wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 2, zwane dalej „orzeczeniem psychologicznym”, i przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, dane osoby, której wydał to orzeczenie.
(Art. 84 orzeczenie psychologiczne i wniosek o ponowne badanie ust. 1 w powyższym brzmieniu wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o lekarzach i psychologach oraz wydawanych przez nich orzeczeniach lekarskich i psychologicznych.)
1a.
Orzeczenie psychologiczne dla kandydatów i uczniów, o których mowa w art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 3, wydaje uprawniony psycholog.
2.
Osoba badana lub podmiot kierujący na badania, którzy nie zgadzają się z treścią orzeczenia psychologicznego, mogą wystąpić z wnioskiem o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego do wojewódzkiego ośrodka medycyny pracy, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej. Ponowne badanie przeprowadza się na koszt osoby badanej, z wyjątkiem badań, o których mowa w art. 229 wstępne, okresowe i kontrolne badania lekarskie Kodeksu pracy.
3.
Wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego w zakresie psychologii transportu składa się pisemnie, w terminie 14 dni od dnia otrzymania orzeczenia psychologicznego, za pośrednictwem uprawnionego psychologa, który je wydał.
4.
Orzeczenie psychologiczne wydane po przeprowadzeniu ponownego badania psychologicznego jest ostateczne.
5.
W przypadku gdy orzeczenie psychologiczne zawiera przeciwwskazania, o których mowa w ust. 1, kopię orzeczenia uprawniony psycholog przesyła:
1)
jednostce wykonującej ponowne badanie, jeżeli osoba złożyła lub podmiot złożył wniosek o przeprowadzenie ponownego badania psychologicznego;
2)
staroście właściwemu ze względu na miejsce zamieszkania osoby badanej, po upływie 14 dni od daty badania, jeżeli osoba badana nie złożyła wniosku o przeprowadzenie ponownego badania albo orzeczenie psychologiczne zostało wydane w wyniku ponownego badania.
6.
W przypadku, o którym mowa w ust. 3, do kopii orzeczenia psychologicznego uprawniony psycholog załącza kopię dokumentacji związanej z przeprowadzonym badaniem.
7.
W stosunku do osób, o których mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 3, w przypadku określonym w ust. 5 pkt 2, kopię orzeczenia psychologicznego przesyła się marszałkowi województwa mazowieckiego.
Orzeczenia: 1
1.
Działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej wykonującej badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu jest działalnością regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców i wymaga uzyskania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną.
2.
Pracownię psychologiczną może prowadzić przedsiębiorca, który:
1)
posiada zestaw metod badawczych i urządzeń, określonych metodyką, oraz warunki lokalowe, gwarantujące wykonywanie badań psychologicznych, zgodnie ze standardami określonymi w metodyce;
2)
zatrudnia co najmniej jednego uprawnionego psychologa lub sam jest takim psychologiem;
3)
nie był prawomocnie skazany za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów - dotyczy osoby fizycznej lub członków organów osoby prawnej.
3.
Organem właściwym do prowadzenia rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce prowadzenia działalności.
3a. Rejestr przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest prowadzony w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
(Art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 3a wchodzi w życie w terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie ewidencji i rejestrów, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami i ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123 - art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem)
4.
Wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną jest dokonywany na wniosek przedsiębiorcy zawierający następujące dane:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
numer w rejestrze przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym – o ile taki numer jest wymagany;
3)
numer identyfikacji podatkowej (NIP) przedsiębiorcy - o ile taki posiada;
4)
numer identyfikacji statystycznej (REGON) - o ile taki numer przedsiębiorca posiada;
5)
oznaczenie i adres pracowni psychologicznej;
6)
imię i nazwisko uprawnionego psychologa prowadzącego w pracowni psychologicznej badania psychologiczne wraz z jego numerem ewidencyjnym.
5.
Do wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną przedsiębiorca jest obowiązany dołączyć oświadczenie następującej treści:
"Oświadczam, że:
1)
dane zawarte we wniosku o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną są kompletne i zgodne z prawdą;
2)
znane mi są i spełniam warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznych, określone w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami.".
6.
Oświadczenie powinno również zawierać:
1)
firmę przedsiębiorcy oraz oznaczenie jego adresu i siedziby albo miejsca zamieszkania;
2)
oznaczenie miejsca i datę złożenia oświadczenia;
3)
podpis osoby uprawnionej do reprezentowania przedsiębiorcy, z podaniem imienia i nazwiska oraz pełnionej funkcji.
7.
W rejestrze przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną umieszcza się dane, o których mowa w ust. 4, z wyjątkiem adresu zamieszkania, jeżeli jest on inny niż adres siedziby, oraz jego numer w tym rejestrze i numer ewidencyjny pracowni psychologicznej.
8.
Marszałek województwa dokonuje wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, za opłatą, i wydaje z urzędu zaświadczenie o dokonaniu wpisu.
9.
Przedsiębiorca jest obowiązany złożyć marszałkowi województwa, który wpisał go do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, pisemną informację o wszelkich zmianach danych w zakresie, o którym mowa w ust. 4, w terminie 14 dni od dnia ich wystąpienia.
10.
Opłata, o której mowa w ust. 8, stanowi dochód samorządu województwa.
Marszałek województwa prostuje z urzędu wpis do rejestru zawierający oczywiste błędy lub niezgodności ze stanem faktycznym.
1.
Marszałek województwa jest obowiązany dokonać wpisu przedsiębiorcy do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną w terminie 7 dni od dnia wpływu do niego wniosku o wpis wraz z oświadczeniem, o którym mowa w art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 5.
2.
Jeżeli marszałek województwa nie dokona wpisu w terminie, o którym mowa w ust. 1, a od dnia wpływu do niego wniosku upłynęło 14 dni, przedsiębiorca może rozpocząć działalność. Nie dotyczy to przypadku, gdy marszałek województwa wezwał przedsiębiorcę do uzupełnienia wniosku o wpis nie później niż przed upływem 7 dni od dnia jego otrzymania. W takiej sytuacji termin, o którym mowa w zdaniu pierwszym, biegnie odpowiednio od dnia wpływu uzupełnienia wniosku o wpis.
1.
Jednostka organizacyjna służb podległych lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych lub zakład opieki zdrowotnej nadzorowany przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych oraz jednostka sektora finansów publicznych mogą prowadzić pracownię psychologiczną w zakresie określonym odpowiednio w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 2 pkt 1 i 2.
1a.
W jednostce organizacyjnej, o której mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2, są przeprowadzane badania psychologiczne w zakresie określonym odpowiednio w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1, po spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 2 pkt 1 i 2.
2.
Jednostki, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2, zawiadamiają marszałka województwa o rozpoczęciu działalności pracowni psychologicznych albo rozpoczęciu działalności jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2, najpóźniej na 14 dni przed dniem jej rozpoczęcia.
3.
W zawiadomieniu, o którym mowa w ust. 2, określa się:
1)
nazwę jednostki oraz oznaczenie jej adresu i siedziby;
2)
oznaczenie i adres pracowni psychologicznej albo jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2;
3)
imiona i nazwiska uprawnionych psychologów wykonujących badania psychologiczne wraz z ich numerami ewidencyjnymi;
4)
numer identyfikacji statystycznej REGON.
4.
Marszałek województwa prowadzi ewidencję jednostek, o których mowa w ust. 1 oraz w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2. W ewidencji umieszcza się dane, o których mowa w ust. 3, numer jednostki w tej ewidencji oraz numer ewidencyjny pracowni psychologicznej albo jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2.
4a. Ewidencja, o której mowa w ust. 4, jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
(Art.86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4a wchodzi w życie w terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie ewidencji i rejestrów, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami i ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123 - art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem)
5.
Marszałek województwa wpisuje do ewidencji jednostki, o których mowa w ust. 1 i 1a, po otrzymaniu zawiadomienia.
6.
Jednostki, o których mowa w ust. 1 i 1a, są obowiązane przekazywać marszałkowi województwa informacje w formie pisemnej:
1)
o zmianie danych, o których mowa w ust. 3 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2)
o zakończeniu działalności w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej albo działalności jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2 - w terminie 14 dni od dnia jej zakończenia.
7.
Marszałek województwa, w drodze decyzji administracyjnej, skreśla jednostki, o których mowa w ust. 1 i 1a, z ewidencji, o której mowa w ust. 4:
1)
z urzędu;
2)
na wniosek Ministra Obrony Narodowej.
1.
Badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu są wykonywane przez uprawnionego psychologa.
2.
Uprawnionym psychologiem jest osoba, która:
1)
posiada tytuł zawodowy magistra uzyskany na kierunku psychologia;
2)
ukończyła z wynikiem pozytywnym podyplomowe studia w zakresie psychologii transportu prowadzone przez uczelnię prowadzącą studia wyższe na kierunku psychologia;
3)
nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowej lub przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów;
4)
została wpisana do ewidencji uprawnionych psychologów.
3.
Ewidencję uprawnionych psychologów prowadzi marszałek województwa właściwy ze względu na miejsce zamieszkania, który:
1)
wpisuje, w drodze decyzji administracyjnej, do ewidencji, za opłatą, osobę spełniającą warunki, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3;
1a) przekazuje do centralnej ewidencji kierowców, w zakresie i na zasadach określonych w art. 100ac przekazywanie i wprowadzanie danych do ewidencji kierowców ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, i na bieżąco aktualizuje dane uprawnionego psychologa;
(Art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 3 pkt 1a wchodzi w życie z dniem określonym w komunikacie na stronie BIP urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji określającym termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych o lekarzach i psychologach oraz wydawanych przez nich orzeczeniach lekarskich i psychologicznych.)
2)
wydaje z urzędu zaświadczenie o wpisie do ewidencji;
3)
nadaje numer ewidencyjny uprawnionemu psychologowi;
4)
odmawia wpisu do ewidencji, w drodze decyzji administracyjnej, w przypadku osoby:
a) niespełniającej wymagań, o których mowa w ust. 2 pkt 1-3,
b) skreślonej z ewidencji w związku ze stwierdzeniem rażących nieprawidłowości w wykonywaniu lub dokumentowaniu badań psychologicznych - w okresie, o którym mowa w art. 88 nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, uprawnienia marszałka województwa ust. 8,
c) wobec której orzeczono, prawomocnym wyrokiem sądu środek karny w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa - w okresie obowiązywania tego zakazu,
d) którą pozbawiono prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów (Dz. U. z 2019 r. poz. 1026).
3a. Ewidencja jest prowadzona w systemie teleinformatycznym obsługującym centralną ewidencję kierowców.
(Art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 3a wchodzi w życie w terminie określonym w ogłoszonym w M.P. komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, określającym dzień wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających prowadzenie ewidencji i rejestrów, o których mowa w ustawie o kierujących pojazdami i ustawie o transporcie drogowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1123 - art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem)
4.
W ewidencji umieszcza się następujące dane uprawnionego psychologa:
1)
numer ewidencyjny;
2)
imię i nazwisko;
2a)
datę i miejsce urodzenia;
3)
numer PESEL, a w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL - serię, numer i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz nazwę państwa, które wydało ten dokument;
4)
adres zamieszkania;
5)
oznaczenie pracowni psychologicznej albo jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2, w której wykonuje on badania;
6)
datę wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji.
5.
Opłata, o której mowa w ust. 3 pkt 1, stanowi dochód samorządu województwa.
6.
Uprawniony psycholog jest obowiązany:
1)
przekazać marszałkowi województwa:
a) oznaczenie pracowni psychologicznej albo jednostki organizacyjnej, o której mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2, w której wykonuje badania - najpóźniej do dnia rozpoczęcia badań,
b) informację o zmianie danych, o których mowa w ust. 4 pkt 2-5 - w terminie 14 dni od dnia ich zmiany;
2)
poszerzać wiedzę zawodową i podnosić kwalifikacje;
3)
posiadać podczas wykonywania badań zaświadczenie o wpisie do ewidencji oraz okazywać je na żądanie uprawnionego podmiotu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Marszałek województwa sprawuje nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu, z zastrzeżeniem art. 89 uprawnienia nadzorcze Ministra Obrony Narodowej ust. 1.
2.
W ramach sprawowanego nadzoru marszałek województwa:
1)
rozpatruje skargi;
2)
przeprowadza kontrolę w zakresie:
a) trybu, zakresu i sposobu przeprowadzania badań psychologicznych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 1,
b) prowadzonej dokumentacji,
c) wydawanych orzeczeń,
d) warunków lokalowych,
e) spełniania przez uprawnionego psychologa warunków, o których mowa w art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 i ust. 3 pkt 4 lit. c i d;
3)
w przypadku stwierdzenia naruszeń warunków wykonywania działalności wyznacza termin ich usunięcia;
4)
wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu;
5)
wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu psychologa z ewidencji uprawnionych psychologów.
3.
Kontrolę, o której mowa w ust. 2 pkt 2, przeprowadza z upoważnienia marszałka województwa uprawniony psycholog.
4.
Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę pracowni psychologicznej w zakresie psychologii transportu, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, jeżeli przedsiębiorca:
1)
złożył oświadczenie, o którym mowa w art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 5, niezgodne ze stanem faktycznym;
2)
nie usunął naruszeń warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej w wyznaczonym przez marszałka województwa terminie;
3)
rażąco naruszył warunki wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej.
5.
Rażącym naruszeniem warunków wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej jest:
1)
przeprowadzanie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu niezgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 90 rozporządzenie w sprawie badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
2)
wydawanie orzeczeń psychologicznych niezgodnych ze stanem faktycznym;
3)
odmowa poddania się kontroli, o której mowa w ust. 2 pkt 2.
5a.
Decyzja, o której mowa w ust. 4, podlega natychmiastowemu wykonaniu.
5b.
W przypadku wydania decyzji, o której mowa w ust. 4, w przypadku gdy przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą objętą wpisem także na podstawie wpisów do innych rejestrów działalności regulowanej w tym samym zakresie działalności gospodarczej, z urzędu wykreśla się przedsiębiorcę także z tych rejestrów działalności regulowanej.
6.
Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o skreśleniu psychologa z ewidencji, w przypadku:
1)
śmierci psychologa;
2)
niespełnienia przez niego co najmniej jednego z wymagań określonych w art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 1-3;
3)
stwierdzenia:
a) wielokrotnego przeprowadzenia badań psychologicznych niezgodnie z obowiązującymi przepisami,
b) potwierdzenia nieprawdy w dokumentacji dotyczącej badań psychologicznych;
4)
orzeczenia wobec niego prawomocnym wyrokiem sądu środka karnego w postaci zakazu wykonywania zawodu psychologa - w okresie obowiązywania tego zakazu;
5)
pozbawienia go prawa wykonywania zawodu psychologa prawomocnym orzeczeniem komisji dyscyplinarnej, o której mowa w ustawie z dnia 8 czerwca 2001 r. o zawodzie psychologa i samorządzie zawodowym psychologów.
7.
Marszałek województwa skreśla psychologa z ewidencji:
1)
z urzędu;
2)
na uzasadniony wniosek Ministra Obrony Narodowej.
8.
W przypadku skreślenia psychologa z ewidencji, z przyczyn określonych w ust. 6 pkt 3, ponowny wpis do ewidencji nie może być dokonany wcześniej niż po upływie 2 lat od dnia, w którym decyzja administracyjna o skreśleniu stała się ostateczna.
9.
Nadzór nad jednostkami, o których mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 3 i 4, sprawuje marszałek województwa.
Orzeczenia: 1
1.
Przedsiębiorca, którego wykreślono z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, może uzyskać ponowny wpis do rejestru w tym samym zakresie działalności gospodarczej nie wcześniej niż po upływie 3 lat od dnia wydania decyzji, o której mowa w art. 88 nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, uprawnienia marszałka województwa ust. 4.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do przedsiębiorcy, który wykonywał działalność gospodarczą bez wpisu do rejestru. Nie dotyczy to sytuacji określonej w art. 85b termin dokonania wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną ust. 2.
Marszałek województwa wykreśla przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną na jego wniosek, a także po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy.
1.
Nadzór nad jednostką, o której mowa w art. 83 podmioty uprawnione do przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 2, sprawuje Minister Obrony Narodowej.
2.
Minister Obrony Narodowej w ramach nadzoru:
1)
rozpatruje skargi dotyczące pracowni psychologicznych;
2)
przeprowadza kontrolę pracowni psychologicznych;
3)
występuje do marszałka województwa z wnioskiem o:
a) skreślenie jednostki z ewidencji jednostek prowadzących pracownię psychologiczną,
b) wydanie decyzji o skreśleniu psychologa, z przyczyn określonych w art. 88 nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, uprawnienia marszałka województwa ust. 6 pkt 3, z ewidencji uprawnionych psychologów.
1.
Minister właściwy do spraw zdrowia w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia:
1)
szczegółowe warunki, tryb, zakres i sposób przeprowadzania badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu i wydawania orzeczeń psychologicznych;
2)
metodykę przeprowadzania badań psychologicznych, o której mowa w art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 2 pkt 1;
3)
sposób postępowania z dokumentacją związaną z badaniami psychologicznymi w zakresie psychologii transportu oraz wzory stosowanych dokumentów;
4)
wzór zaświadczenia o wpisie do ewidencji uprawnionych psychologów;
5)
wzór zaświadczenia o wpisie do rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną;
6)
szczegółowe warunki, jakie musi spełniać pracownia psychologiczna;
7)
wysokości opłat:
a) za badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć 200 zł,
b) za wpis do rejestru przedsiębiorców, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć 600 zł,
c) za wpis do ewidencji uprawnionych psychologów, przy czym wysokość opłaty nie może przekroczyć 50 zł.
2.
W rozporządzeniu, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się w szczególności:
1)
konieczność zapewnienia odpowiednich warunków do wykonywania niezbędnego zakresu badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu;
2)
konieczność zapewnienia wysokiego standardu badań;
3)
konieczność zapewnienia prawidłowego obiegu dokumentów;
4)
wysokość rzeczywistych kosztów związanych z przeprowadzaniem badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu oraz prowadzeniem rejestru i ewidencji.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...