• Ustawa o kierujących poja...
  22.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 22.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozdział 18. Nadzór nad wykonywaniem zadań z zakresu ustawy

1.
Wojewoda sprawuje nadzór pod względem legalności nad:
1)
wykonywaniem przez starostę zadań, o których mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 1 i 2, art. 15 wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji albo szkolenia okresowego ust. 1, art. 15a wydanie karty kwalifikacji kierowcy i dokonywanie w niej wpisów ust. 1, art. 16 warunki wydania pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 1, art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 2, art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 3, 8 i 10, art. 30 ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1, 3–5, art. 31 poświadczenie spełniania przez ośrodek szkolenia kierowców dodatkowych wymagań ust. 1, art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 2, art. 38 wykładowcy szkoleń dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania, ewidencja wykładowców ust. 2, art. 43 nadzór nad szkoleniami i kursami ust. 1, art. 44 kontrola ośrodka szkolenia kierowców ust. 1–4 i 7, art. 45 zakaz prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 i 3, art. 46 skreślenie instruktora i wykładowcy z ewidencji ust. 1–3, 6 i 7, art. 47 nadzór nad szkoleniami dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami prowadzonymi przez inne podmioty niż przedsiębiorca ust. 5 i 6, art. 92 przedłużenie okresu próbnego ust. 1 i 3, art. 96 nadzór nad kierowcą i osobą posiadająca zezwolenie na kierowanie tramwajem ust. 2 pkt 2, art. 97 wymiana prawa jazdy wydanego przez państwo członkowskie UE na polskie krajowe prawo jazdy ust. 1, art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1–3, art. 102 zatrzymanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 1, art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 i 3 oraz art. 109 przesłanki wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ust. 1–4b;
2)
wykonywaniem przez marszałka województwa zadań, o których mowa w art. 10 właściwość organów i tryb wydawania prawa jazdy, międzynarodowego prawa jazdy i pozwolenia wojskowego ust. 3, art. 18 utrata prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 3, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 2, art. 62 legitymacja egzaminatora, warsztaty doskonalenia zawodowego dla egzaminatorów ust. 3, art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 1, art. 69 kontrola wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego, art. 70 zawieszenie przeprowadzania egzaminów państwowych, art. 71 skreślenie z ewidencji egzaminatorów ust. 1 i 2, art. 72 unieważnienie egzaminu państwowego ust. 1 i 2, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2, art. 80 nadzór nad wykonywaniem badań lekarskich ust. 1, 2 i 4, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 3 i 8, art. 86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4, 5 i 7, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 3, art. 88 nadzór nad przeprowadzaniem badań psychologicznych, uprawnienia marszałka województwa ust. 1, 4, 6, 7 i 9, art. 96 nadzór nad kierowcą i osobą posiadająca zezwolenie na kierowanie tramwajem ust. 3, art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 5 oraz art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 6.
2.
Wojewoda w ramach nadzoru, o którym mowa w ust. 1:
1)
przeprowadza kontrolę dokumentacji prowadzonej w związku z wykonywaniem zadań, o których mowa w ust. 1, oraz żąda pisemnych wyjaśnień i informacji w tym zakresie;
2)
sporządza w wyniku przeprowadzonej kontroli zalecenia i wnioski przedstawiane zarządowi odpowiednio powiatu lub województwa;
3)
sporządza i przedstawia w terminie do końca marca każdego roku ministrowi właściwemu do spraw transportu zbiorcze sprawozdanie z terenu województwa za ubiegły rok na podstawie rocznych sprawozdań starostów z wykonywania zadań określonych niniejszą ustawą.
3.
Minister właściwy do spraw transportu określi, w drodze rozporządzenia, zakres informacji zawartych w zbiorczym sprawozdaniu, o którym mowa w ust. 2 pkt 3, oraz jego wzór, uwzględniając potrzebę ujednolicenia w skali kraju sprawozdawczości w zakresie zadań wykonywanych przez starostów.
Zadania starosty, o których mowa w art. 122 uprawnienia nadzorcze wojewody ust. 1 pkt 1, nie mogą być powierzone gminie w drodze porozumienia.
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...