• Ustawa o kierujących poja...
  25.05.2024

Ustawa o kierujących pojazdami

Stan prawny aktualny na dzień: 25.05.2024

Dz.U.2023.0.622 t.j. - Ustawa z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami

Rozdział 20. Zmiany w przepisach obowiązujących, przepisy przejściowe i końcowe

W ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. poz. 908, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 13 Porównania: 1 Przypisy: 5
W ustawie z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2007 r. poz. 874, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 1
W ustawie z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. poz. 1410, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
1.
Rejestry działalności regulowanej, o których mowa w art. 103 uchylony ust. 1, art. 115g uchylony ust. 1 i art. 124a uchylony ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zostają przekształcone w rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 1, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 1 i art. 114 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy ustawy.
2.
Wpisy do rejestrów, o których mowa w ust. 1, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy zachowują ważność.
3.
Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 103 uchylony ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest obowiązany:
1)
przedłożyć staroście informację w zakresie danych, o których mowa w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 4 pkt 5, 8 i 9 - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
2)
dostosować infrastrukturę ośrodka szkolenia kierowców do wymagań, o których mowa w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 2, i przedłożyć staroście informację, o której mowa w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 4 pkt 6 - w terminie 2 lat od dnia wejścia w życie ustawy.
3a.
Dostosowanie infrastruktury, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, obejmuje również pojazdy służące do nauki jazdy. Do czasu dostosowania infrastruktury dopuszcza się prowadzenie szkolenia na poszczególne kategorie prawa jazdy pojazdami, które spełniały wymagania techniczne przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.
4.
Starosta wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 3, skreślając go z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił co najmniej jednego z obowiązków, o których mowa w ust. 3.
5.
Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 124a uchylony ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest obowiązany przedłożyć marszałkowi województwa informację w zakresie danych, o których mowa w art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 4 pkt 5 i 6 - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
6.
Marszałek województwa wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 5, działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących pracownię psychologiczną, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił obowiązków, o których mowa w ust. 5.
7.
Przedsiębiorca wpisany przed dniem wejścia w życie ustawy do rejestru, o którym mowa w art. 115g uchylony ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, jest obowiązany przedłożyć wojewodzie informację w zakresie danych, o których mowa w art. 115 rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ust. 2 pkt 2-5 - w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.
8.
Wojewoda wydaje decyzję administracyjną o zakazie prowadzenia przez przedsiębiorcę, o którym mowa w ust. 7, działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy, skreślając przedsiębiorcę z rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy, jeżeli przedsiębiorca nie wypełnił obowiązków, o których mowa w ust. 7.
Przedsiębiorca prowadzący, w dniu wejścia w życie ustawy, kursy kwalifikacyjne dla kandydatów na instruktorów może prowadzić kursy, o których mowa w art. 35 kurs dla kandydatów na instruktorów i kurs uzupełniający dla instruktorów, przez okres roku od dnia wejścia w życie ustawy.
1.
Ewidencje, o których mowa w art. 105 uchylony ust. 2 pkt 7, art. 110 uchylony ust. 1 pkt 10, art. 115j uchylony ust. 2 pkt 4 i art. 124a uchylony ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zostają przekształcone w ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 9, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 10, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 4 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 pkt 8 ustawy.
2.
Rejestr uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 uchylony ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zostaje przekształcony w ewidencję, o której mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 5.
3.
Wpisy w ewidencjach, o których mowa w ust. 1, oraz w rejestrze, o którym mowa w ust. 2, dokonane przed dniem wejścia w życie ustawy, zachowują ważność.
4.
Organ prowadzący ewidencję, o której mowa w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 9, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 10, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 5, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 4 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 pkt 8 ustawy w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, wzywa osobę wpisaną przed dniem wejścia w życie ustawy do odpowiedniej ewidencji, o której mowa w ust. 1, do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w tych ewidencjach.
5.
Osoba wezwana do przedłożenia aktualnych informacji w zakresie danych umieszczonych w ewidencji, w trybie, o którym mowa w ust. 4, jest obowiązana przedłożyć te informacje, w terminie miesiąca od dnia otrzymania wezwania, pod rygorem skreślenia z ewidencji.
6.
Osobę wpisaną, w dniu wejścia w życie ustawy, do ewidencji, o której mowa w art. 105 uchylony ust. 2 pkt 7 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w:
1)
art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 6 i 7 - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia zajęć;
2)
art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 4 i 5 - do końca okresu ważności posiadanej legitymacji instruktora;
3)
art. 37 obowiązki instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 1 - przez okres roku od dnia wejścia w życie ustawy.
7.
Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 110 uchylony ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w:
1)
art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 1, 3, 6 i 7 - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do przeprowadzania egzaminów państwowych;
2)
art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 4 i 5 - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego, o których mowa w art. 110 uchylony ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
3)
art. 63 obowiązki egzaminatora ust. 1 pkt 2 - do końca roku kalendarzowego następującego po roku, w którym uczestniczyła w szkoleniu organizowanym przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka ruchu drogowego na podstawie dotychczasowych przepisów.
8.
Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 115j uchylony ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 2 ustawy - w zakresie dotychczas posiadanych uprawnień do prowadzenia ćwiczeń praktycznych w ośrodku doskonalenia techniki jazdy.
9.
Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do rejestru uprawnionych lekarzy, o którym mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 123 uchylony ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 1 pkt 2 i 3.
10.
Osobę wpisaną w dniu wejścia w życie ustawy do ewidencji, o której mowa w art. 124a uchylony ust. 9 pkt 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 2 pkt 1 i 2.
Orzeczenia: 9
1.
Osobę, która w ramach stosunku pracy, wykonywanej działalności gospodarczej, pełnionej służby lub wykonywanej funkcji uprawniona była do kierowania pojazdem uprzywilejowanym w dniu wejścia w życie ustawy, uznaje się za spełniającą wymagania, o których mowa w:
1)
art. 106 wymogi wobec kierującego pojazdem uprzywilejowanym ust. 1 pkt 3 - do końca okresu ważności orzeczenia lekarskiego i orzeczenia psychologicznego wydanych na podstawie badań, o których mowa w art. 122 uchylony ust. 2 i art. 124 uchylony ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym;
2)
art. 106 wymogi wobec kierującego pojazdem uprzywilejowanym ust. 1 pkt 4 - jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy uzyskała uprawnienia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi w trybie art. 95a uchylony ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym.
2.
Osoba, o której mowa w ust. 1, jest obowiązana:
1)
posiadać zaświadczenie wydane w trybie określonym w art. 95a uchylony ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy i okazywać je na żądanie uprawnionych organów;
2)
w okresie, o którym mowa w pkt 1, wymienić posiadane zaświadczenie na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 wymogi wobec kierującego pojazdem uprzywilejowanym ust. 1 pkt 5.
Producenta wytwarzającego w dniu wejścia w życie ustawy blankiety praw jazdy, międzynarodowych praw jazdy oraz pozwoleń na kierowanie tramwajem na podstawie umowy zawartej z ministrem właściwym do spraw transportu uznaje się za wybranego w trybie art. 19 uchylony przez okres, na jaki została zawarta umowa.
1.
Dokumenty stwierdzające uprawnienie do kierowania pojazdem wydane przez dowódcę jednostki wojskowej, pozwolenia na kierowanie tramwajem i karty rowerowe wydane na podstawie ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowują ważność w zakresie, w jakim zostały wydane.
2.
Karta motorowerowa wydana na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zachowuje ważność do czasu ukończenia przez jej posiadacza 18 roku życia. Karta motorowerowa podlega wymianie, na koszt osoby uprawnionej, na prawo jazdy kategorii AM, o ile osoba ma ukończone 14 lat.
3.
Osobę, która przed dniem wejścia w życie ustawy ukończyła 18 lat, uznaje się za uprawnioną do kierowania motorowerem na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wobec tej osoby nie wymaga się posiadania dokumentu stwierdzającego to uprawnienie.
Orzeczenia: 1
1.
Szkolenie osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy prowadzone w dniu wejścia w życie ustawy w formie kursu lub zajęć szkolnych jest kontynuowane na podstawie dotychczasowych przepisów.
2.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla osób ubiegających się o wydanie prawa jazdy wydane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zachowuje ważność w zakresie, w jakim zostało wydane.
2a.
Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia w zakresie prawa jazdy kategorii A uzyskane na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uznaje się za zaświadczenie spełniające wymagania o których mowa w niniejszej ustawie także w zakresie prawa jazdy kategorii A2.
3.
Egzamin państwowy złożony z wynikiem pozytywnym przed dniem wejścia w życie ustawy uznaje się za spełniający wymagania określone w ustawie.
3a.
Wynik pozytywny z części teoretycznej egzaminu państwowego w zakresie prawa jazdy kategorii A, uzyskany przed dniem wejścia w życie ustawy, przez osobę która nie spełnia warunku o którym mowa w art. 8 minimalny wiek uprawnionego do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 7 lit. a, uznaje się za ważny, na zasadach określonych w art. 52 część praktyczna egzaminu państwowego ust. 1, w przypadku kiedy osoba ta przystępuje do części praktycznej egzaminu w zakresie prawa jazdy kategorii A2.
4.
Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio do osób, które są uczestnikami kursów, ukończyły kursy lub zdały egzamin:
1)
na kartę rowerową;
2)
na pozwolenie na kierowanie tramwajem;
3)
dla kandydatów na egzaminatorów osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami;
4)
dla kandydatów na instruktorów;
5)
dla kandydatów na instruktorów techniki jazdy.
5.
Okres posiadania uprawnień do kierowania pojazdami, o którym mowa w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 1 pkt 2 lit. b i pkt 3 oraz w art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 1 pkt 2, dla osób, które uzyskały uprawnienia do kierowania pojazdami po dniu 3 czerwca 2018 r., liczy się od dnia zakończenia okresu próbnego, o którym mowa w art. 91 okres próbny ust. 1.
Orzeczenia: 9
Orzeczenia: 9 Przypisy: 1
Do dnia 3 czerwca 2018 r. starosta wydaje decyzję, o której mowa w art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1 pkt 2 lit. a, pkt 3 lit. a oraz pkt 5, na podstawie odpisu wyroku przesłanego przez sąd w trybie art. 182 przesłanie odpisu wyroku w razie orzeczenia zakazu prowadzenia pojazdów § 1 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny wykonawczy.
W stosunku do jednostek, o których mowa w:
1)
art. 109 przesłanki wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ust. 5 i 6,
2)
art. 53 pojazdy uprzywilejowane i uprawnienia kierujących nimi ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym,
3)
art. 53 pojazdy uprzywilejowane i uprawnienia kierujących nimi ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, wykonujących zadania specjalistycznymi środkami transportu sanitarnego, o którym mowa w art. 161ba transport sanitarny ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, 2674 i 2770)
– warunki określone w art. 106 wymogi wobec kierującego pojazdem uprzywilejowanym ust. 1 pkt 4 oraz w art. 109 przesłanki wydania zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.
1.
W przypadku gdy naruszenia przepisów ruchu drogowego popełnione przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, skutkowały przekroczeniem liczby 24 punktów za naruszenia przepisów ruchu drogowego, a w przypadku kierowców, którzy dopuścili się tych naruszeń w okresie jednego roku od wydania po raz pierwszy prawa jazdy - liczby 20 punktów, stosuje się tryb postępowania oraz skutki według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia powodującego przekroczenie dopuszczalnej liczby punktów. W tym celu Policja może przetwarzać dane zgromadzone w ewidencji, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2328 oraz z 2022 r. poz. 1002 i 1715).
2.
Naruszenia popełnione przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, i odpowiadające im otrzymane punkty usuwa się z ewidencji na zasadach określonych w art. 17 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw.
3.
Przekaz informacji dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, następuje według stanu prawnego na dzień popełnienia naruszenia.
4.
Kopie wpisów dotyczących naruszeń popełnionych przed dniem określonym w komunikacie, o którym mowa w art. 13 ust. 2 ustawy z dnia 9 maja 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, zgromadzonych przez Policję w ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 2 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy - Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw, przenosi się do centralnej ewidencji kierowców.
5.
Minister właściwy do spraw informatyzacji w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania kopii wpisów, o których mowa w ust. 4, oraz sposób współdziałania w tym zakresie podmiotów prowadzących ewidencję kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego i centralną ewidencję kierowców, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.
Orzeczenia: 9 Porównania: 1 Przypisy: 3
Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 80d Fundusz - Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców ust. 7, art. 88 uchylony ust. 7, art. 94 uchylony ust. 4, art. 100 uchylony ust. 2, art. 115 uchylony, art. 115l uchylony, art. 123 uchylony, art. 125 uchylony oraz art. 127 uchylony ust. 4 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym zachowują moc do dnia wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie upoważnień określonych w niniejszej ustawie, nie dłużej jednak niż przez okres 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Orzeczenia: 10 Przypisy: 1
1.
Osobom, które uzyskały zaświadczenie o ukończeniu kursu dokształcającego w zakresie przewozu osób lub rzeczy po dniu 10 września 2008 r., potwierdzenia, o którym mowa w art. 15 wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji albo szkolenia okresowego ust. 1, organ dokonuje zgodnie z zasadami określonymi w art. 15 wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji albo szkolenia okresowego, zastępując dokument, o którym mowa w art. 15 wpis w prawie jazdy potwierdzający odbycie kwalifikacji albo szkolenia okresowego ust. 2 pkt 1, kopią tego zaświadczenia.
2.
Termin ważności wpisu, o którym mowa w ust. 1, oraz odpowiadającej mu kategorii prawa jazdy nie może być dłuższy niż 5 lat.
1.
(uchylony).
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji ogłasza w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej oraz na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw informatyzacji komunikaty określające zakres i termin wdrożenia rozwiązań technicznych umożliwiających wprowadzanie, przekazywanie, gromadzenie i udostępnianie z centralnej ewidencji kierowców danych, o których mowa w art. 100aa dane gromadzone w centralnej ewidencji kierowców ust. 1 pkt 5–15 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym. Komunikat ogłasza się w terminie co najmniej 3 miesięcy przed dniem wdrożenia rozwiązań technicznych określonym w tym komunikacie.
1.
Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 2, art. 38 wykładowcy szkoleń dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania, ewidencja wykładowców ust. 2, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 2, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 2, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 3 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 3, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a przepis przejściowy ust. 2 odpowiednio w zakresie art. 33 wymogi wobec instruktora nauki jazdy ust. 3 i 3a, art. 38 wykładowcy szkoleń dla ubiegających się o uprawnienia do kierowania, ewidencja wykładowców ust. 3 i 3a, art. 58 wymogi wobec egzaminatora, ewidencja egzaminatorów ust. 3, art. 77 ewidencja uprawnionych lekarzy ust. 3, art. 87 wymogi wobec psychologa uprawnionego do badań psychologicznych w zakresie psychologii transportu ust. 4 i art. 117 instruktor techniki jazdy ust. 6, w tym w zakresie danych o wpisach i skreśleniach.
1a.
Organy właściwe prowadzące ewidencje, o których mowa odpowiednio w art. 30 ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1, art. 86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4 i art. 116 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy przez podmioty inne niż przedsiębiorcy ust. 4, i rejestry działalności regulowanej, o których mowa odpowiednio w art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 1, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 1 i art. 114 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka doskonalenia techniki jazdy ust. 1, przekazują do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a przepis przejściowy ust. 2 odpowiednio w zakresie art. 28 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców ust. 7, art. 30 ewidencja podmiotów prowadzących szkolenia dla ubiegających o uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 2 i 3, art. 85 działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia pracowni psychologicznej ust. 7, art. 86 wymogi wobec podmiotów innych niż przedsiębiorcy, uprawnionych do prowadzenia pracowni psychologicznej, ewidencja podmiotów ust. 4, art. 115 rejestr przedsiębiorców prowadzących ośrodek doskonalenia techniki jazdy ust. 5 i art. 116 prowadzenie ośrodka doskonalenia techniki jazdy przez podmioty inne niż przedsiębiorcy ust. 4, w tym w zakresie danych o wpisach i skreśleniach.
1b.
Organ prowadzący rejestr, o którym mowa w art. 39g działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia ust. 3 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym przekazuje do centralnej ewidencji kierowców dane zgromadzone do dnia określonego w komunikacie ministra właściwego do spraw informatyzacji, o którym mowa w art. 138a przepis przejściowy ust. 2, w zakresie art. 39g działalność gospodarcza w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia ust. 8 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, w tym dane o wpisach i skreśleniach.
2.
Minister właściwy do spraw informatyzacji określi, w drodze rozporządzenia, sposób, tryb i terminy przekazania danych, o których mowa w ust. 1 i 1a, uwzględniając konieczność zapewnienia kompletności i poprawności przekazanych informacji i ciągłości dostępu.
Ustawa wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2013 r., z wyjątkiem:
1)
art. 125 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym pkt 9, który wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
2)
art. 110 wymogi wobec kierujących pojazdem przewożącym wartości pieniężne albo inne przedmioty wartościowe lub niebezpieczne, który wchodzi w życie z dniem 19 stycznia 2014 r.;
2a)
art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1 pkt 5 i, w ramach kursu reedukacyjnego w zakresie problematyki przeciwalkoholowej i przeciwdziałania narkomanii, art. 100 kurs reedukacyjny, art. 101 obowiązki osoby skierowanej na kurs reedukacyjny oraz art. 102 zatrzymanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 1 pkt 2, które wchodzą w życie z dniem 1 lipca 2015 r.;
3)
art. 13 okresy ważności prawa jazdy i wymagania i ograniczenia w prawie jazdy ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 43 nadzór nad szkoleniami i kursami ust. 2 pkt 4, art. 44 kontrola ośrodka szkolenia kierowców ust. 1 pkt 2 lit. b i ust. 3 pkt 2, art. 67 uprawnienia nadzorcze marszałka województwa w zakresie przeprowadzania egzaminów państwowych ust. 2 pkt 2, art. 82 badania psychologiczne w zakresie psychologii transportu ust. 1 pkt 4 lit. c, art 91–95, art. 98 punkty za naruszenie przepisów ruchu drogowego, art. 99 skierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji, badanie lekarskie, badanie psychologiczne lub kurs reedukacyjny ust. 1 pkt 3 lit. c i pkt 4, ust. 2 pkt 1 lit. b oraz ust. 3, art. 100 kurs reedukacyjny, art. 101 obowiązki osoby skierowanej na kurs reedukacyjny, art. 102 zatrzymanie prawa jazdy lub pozwolenia na kierowanie tramwajem ust. 1 pkt 2, art. 103 cofnięcie uprawnienia do kierowania pojazdami ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2, art. 105 rozporządzenie w sprawie punktowania i kursu reedukacyjnego ust. 1 i 2, art. 112 szkolenie doskonalące technikę jazdy pojazdem silnikowym ust. 1 pkt 1 lit. b, art. 124 wymiana praw jazdy ust. 7, art. 125 zmiana ustawy - Prawo o ruchu drogowym pkt 10 lit. g w zakresie art. 114 uchylony ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, pkt 13 oraz pkt 16 w zakresie art. 140 uchylony ust. 1 pkt 3, 3a i pkt 4 lit. a ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, oraz art. 136 przepis przejściowy ust. 1–3, które wchodzą w życie z dniem 4 czerwca 2018 r.


----------
[Ustawa została ogłoszona 10.02.2011 r. - Dz.U. z 2011 r. poz. 151]
Orzeczenia: 16 Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...