• Art. 69h. - Przepis prze...
  01.03.2024

Art. 69h. kom. prywat.


Przepis przejściowy

1.
Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, w latach 2019–2024 mogą być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółkach.
2.
Do nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ust. 1, stosuje się przepisy art. 9a nabywanie akcji przez Skarb Państwa i art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3.
Na rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, gromadzi się:
1)
całość przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1;
2)
dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji, na podstawie ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.
5.
Niezależnie od przepisów zawartych w ust. 1, w 2020 r. środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, mogą zostać przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
6.
Środki uzyskane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w sposób, o którym mowa w ust. 5, zostaną przeznaczone na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej dla przedsiębiorców, na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia niebędącego pomocą publiczną lub na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.
7.
Do obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Prezesa Rady Ministrów, na podstawie ust. 5, nie stosuje się przepisu art. 9b obejmowanie akcji przez Skarb Państwa ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933).
8.
Łączna wartość środków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wynosi nie więcej niż 900 000 000 zł.
9.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi odrębną ewidencję księgową dla działań, o których mowa w ust. 6, w tym jest obowiązana do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
10.
Zmiany planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, mogą być dokonywane w roku 2020 mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 państwowy fundusz celowy ust. 10–12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
11.
W latach 2021-2024 w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, mogą być dokonywane zmiany mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 państwowy fundusz celowy ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
Art. 69h. Przepis przejściowy - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...