• Ustawa o komercjalizacji ...
  01.03.2024

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)

Stan prawny aktualny na dzień: 01.03.2024

Dz.U.2023.0.343 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)

Dział I. Przepisy ogólne

1.
Komercjalizacja, w rozumieniu ustawy, polega na przekształceniu przedsiębiorstwa państwowego w spółkę; jeżeli przepisy ustawy nie stanowią inaczej, spółka ta wstępuje we wszystkie stosunki prawne, których podmiotem było przedsiębiorstwo państwowe, bez względu na charakter prawny tych stosunków.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
Orzeczenia: 5 Interpretacje: 2 Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1 Przypisy: 5
Przepisów ustawy nie stosuje się do spółek i należącego do nich mienia – w czasie trwania przewłaszczenia akcji lub mienia tych spółek – na zabezpieczenie roszczeń przysługujących Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych, z tytułu udzielonych poręczeń lub gwarancji.
Przypisy: 1
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
spółce – rozumie się przez to spółkę akcyjną lub spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością;
2)
statucie, akcjach, akcjonariuszach i walnym zgromadzeniu – rozumie się przez to odpowiednio umowę lub akt założycielski, udziały, wspólników i zgromadzenie wspólników;
3)
przedsiębiorstwie – rozumie się przez to przedsiębiorstwo w znaczeniu określonym w art. 551 przedsiębiorstwo Kodeksu cywilnego;
3a)
poprzedniku – rozumie się przez to bezpośredniego poprzedniego pracodawcę uprawnionych pracowników, którego zespół składników majątkowych wszedł w skład komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego lub przedsiębiorstwa państwowego sprywatyzowanego przez wniesienie do spółki;
4)
dyrektorze – rozumie się przez to również osobę sprawującą zarząd komisaryczny lub tymczasowego kierownika przedsiębiorstwa państwowego;
5)
uprawnionych pracownikach – rozumie się przez to:
a) osoby będące w dniu wykreślenia z rejestru komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego pracownikami tego przedsiębiorstwa lub osoby będące pracownikami przedsiębiorstwa państwowego w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki,
b) osoby fizyczne, które w dniu wykreślenia komercjalizowanego przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców, lub osoby fizyczne, które w dniu zawarcia umowy rozporządzającej przedsiębiorstwem poprzez jego wniesienie do spółki były stroną umowy o zarządzanie przedsiębiorstwem państwowym, zawartej na podstawie przepisów rozdziału 8a ustawy z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1317 i 1846),
c) osoby, które przepracowały co najmniej dziesięć lat w komercjalizowanym przedsiębiorstwie państwowym oraz jego poprzedniku albo w przedsiębiorstwie, które zostało sprywatyzowane przez wniesienie do spółki oraz jego poprzedniku, a rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło wskutek przejścia na emeryturę lub rentę albo z przyczyn niedotyczących pracowników,
d) osoby, które po przepracowaniu dziesięciu lat w przedsiębiorstwie państwowym podlegającym prywatyzacji oraz jego poprzedniku, zostały przejęte przez inne zakłady pracy w trybie art. 231 przejście zakładu pracy na innego pracodawcę Kodeksu pracy;
6)
rolnikach lub rybakach – rozumie się przez to osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne lub rybackie, z którego w okresie pięciu lat przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców dostarczono bezpośrednio lub pośrednio do tego przedsiębiorstwa surowce o wartości co najmniej 100q żyta według cen przyjmowanych do obliczania podatku rolnego w ostatnim roku przed wykreśleniem przedsiębiorstwa państwowego z rejestru przedsiębiorców;
7)
(uchylony)
8)
jednostce dominującej – rozumie się przez to jednostkę dominującą, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106 oraz z 2022 r. poz. 1488);
9)
jednostce zależnej – rozumie się przez to jednostkę zależną, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 39 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości;
10)
grupie kapitałowej – rozumie się przez to grupę kapitałową, o której mowa w art. 3 objaśnienie pojęć ust. 1 pkt 44 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Orzeczenia: 3 Porównania: 1
Przypisy: 1
Przypisy: 1
Przypisy: 1
Przypisy: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...