• Ustawa o komercjalizacji ...
  19.07.2024

Ustawa o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)

Stan prawny aktualny na dzień: 19.07.2024

Dz.U.2023.0.343 t.j. - Ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i niektórych uprawnieniach pracowników (poprzedni tytuł: ustawa o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych)

Dział VII. Przepisy szczególne, przejściowe i końcowe

W okresie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy, w stosunku do przedsiębiorstw państwowych, o których mowa w art. 39 uchylony ust. 2, przepisu art. 4 legitymacja do inicjowania komercjalizacji ust. 1 pkt 3 nie stosuje się.
Porównania: 1
1.
Nierozpatrzone do dnia wejścia w życie ustawy wnioski o przekształcenie przedsiębiorstwa państwowego w spółkę ocenia się według przepisów ustawy.
2.
Jeżeli z przepisów ustawy wynika konieczność uzupełnienia wniosku, o którym mowa w ust. 1, wnioskodawca jest obowiązany uczynić to w terminie nieprzekraczającym dwóch miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.
Porównania: 1
W okresie trzech lat od dnia wejścia w życie ustawy kwoty, stanowiące 5% przychodów Skarbu Państwa z tytułu prywatyzacji bezpośredniej dokonywanej przez wojewodów, pozostają w dyspozycji organów dokonujących prywatyzacji z przeznaczeniem na cele związane z realizacją inwestycji o charakterze użyteczności publicznej.
Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
1.
Przepisy ustawy stosuje się do spółek, w których jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, tworzonych na zasadach określonych w przepisach o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, jeżeli zostały wpisane do rejestru przedsiębiorców przed dniem wejścia w życie ustawy.
2.
(uchylony)
3.
(uchylony)
4.
(uchylony)
Porównania: 1
1.
W okresie roku od wpisania spółki do rejestru przedsiębiorców nie można, bez zgody rady nadzorczej, rozwiązać za wypowiedzeniem stosunku pracy z pracownikiem będącym członkiem rady pracowniczej w dniu wykreślenia przedsiębiorstwa państwowego z rejestru, jak również zmienić za wypowiedzeniem takiemu pracownikowi warunków pracy i płacy na jego niekorzyść.
2.
Jeżeli roczny okres ochrony stosunku pracy, o którym mowa w art. 6 ochrona pracownicza członków rady pracowniczej ustawy z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1543), rozciąga się w części na okres zatrudnienia pracownika w spółce powstałej w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego – wypowiedzenie w tym okresie stosunku pracy pracownikowi korzystającemu z ochrony wymaga zgody rady nadzorczej.
3.
Zgoda rady nadzorczej jest konieczna do zmiany za wypowiedzeniem warunków pracy i płacy na niekorzyść pracownika, o którym mowa w ust. 2.
Porównania: 1
Orzeczenia: 1 Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy Skarb Państwa rozpoczął udostępnianie akcji na zasadach preferencyjnych, nabywanie przez pracowników przedsiębiorstwa przekształconego w spółkę oraz przez producentów rolnych na trwałe związanych z przedsiębiorstwem poprzez kontraktację lub kooperację akcji spółek powstałych w wyniku przekształcenia przedsiębiorstw państwowych odbywa się na zasadach określonych w przepisach dotychczasowych.
2.
Jeżeli przed dniem wejścia w życie ustawy Skarb Państwa nie rozpoczął udostępniania akcji na zasadach preferencyjnych, ich nabywanie przez uprawnionych
pracowników oraz rolników lub rybaków odbywa się na zasadach określonych w ustawie.
3.
Uprawnionym pracownikom zatrudnionym w przedsiębiorstwie w dniu zawarcia umowy rozporządzającej, na podstawie której Skarb Państwa wniósł to przedsiębiorstwo lub zorganizowaną część jego mienia do spółki według dotychczasowych zasad, przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji stanowiących własność Skarbu Państwa według stanu na dzień wejścia ustawy w życie. Przepisy art. 36 nieodpłatne nabywanie akcji przez pracowników i art. 38 oświadczenie o zamiarze nabycia akcji stosuje się odpowiednio.
4.
Rolnikom lub rybakom przysługuje prawo do nieodpłatnego nabycia do 15% akcji stanowiących własność Skarbu Państwa, według stanu na dzień wejścia w życie ustawy, w spółkach, do których Skarb Państwa wniósł, na podstawie przepisów dotychczasowych, przedsiębiorstwo lub zorganizowane części mienia przedsiębiorstwa państwowego. Przepisy art 36-38 stosuje się odpowiednio.
5.
Bieg terminu, o którym mowa w art. 38 oświadczenie o zamiarze nabycia akcji ust. 1 i art. 49 uchylony ust. 4, rozpoczyna się z dniem wejścia w życie ustawy. Pozostałe terminy określone w przepisach rozdziału 2 działu IV oblicza się odpowiednio.
6.
Jeżeli Skarb Państwa przed dniem wejścia w życie ustawy zbył akcje na zasadach ogólnych, a nie rozpoczął udostępniania akcji na zasadach preferencyjnych, prawo do nieodpłatnego nabycia akcji powstaje w dniu upływu terminu, o którym mowa w ust. 5, natomiast z okresu sześciu miesięcy poprzedzających ten dzień oblicza się średnią wynagrodzeń miesięcznych stanowiących podstawę określenia łącznej wartości nominalnej akcji przeznaczonych do nieodpłatnego nabycia, o której mowa w art. 36 nieodpłatne nabywanie akcji przez pracowników ust. 2 i 3.
Porównania: 1
1.
W sprawach wszczętych na podstawie przepisów rozdziału 4 ustawy, o której mowa w art. 74 utrata mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stosuje się przepisy dotychczasowe.
2.
Organ założycielski może, na wniosek spółki będącej stroną umowy o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania, złożony w terminie trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia, o którym mowa w art. 54 uchylony ust. 1:
1)
podjąć negocjacje w sprawie zmiany dotychczasowych warunków spłaty należności za korzystanie z mienia Skarbu Państwa;
2)
zawrzeć umowę sprzedaży; w takim przypadku sprzedaż następuje za cenę ustaloną w umowie o oddanie mienia Skarbu Państwa do odpłatnego korzystania, a na poczet ceny zalicza się uiszczone przez spółkę raty kapitałowe z tytułu spłaty wartości przedmiotu umowy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Skutki prawne czynności dokonanych przed dniem wejścia w życie ustawy ocenia się według przepisów dotychczasowych.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Porównania: 1 Przypisy: 1
Orzeczenia: 2 Porównania: 1 Przypisy: 2
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
(uchylony)
1a.
(uchylony)
1b.
(uchylony)
1c.
(uchylony)
2.
Prawo do nieodpłatnego nabycia akcji przysługujące na podstawie niniejszej ustawy lub na podstawie przepisów odrębnych może być wykonane przez osoby uprawnione tylko z jednego tytułu; uprawniony przed nabyciem akcji składa oświadczenie, że nie skorzystał z prawa do nieodpłatnego nabycia akcji z innego tytułu.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
Porównania: 1
Kto składa fałszywe oświadczenie w celu wyłudzenia od Skarbu Państwa nieodpłatnie zbywanych akcji spółek należących do Skarbu Państwa, innych papierów wartościowych lub innego świadczenia określonego w przepisach o prywatyzacji mienia Skarbu Państwa, do którego otrzymania nie jest uprawniony, podlega karze grzywny albo karze aresztu, albo obu tym karom łącznie.
Przypisy: 1
Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1 pkt 1, w kwocie nie przekraczającej łącznie 30 000 000 zł, mogą zostać w roku 2016 przeznaczone na podwyższenie kapitału zakładowego spółek „Telewizja Polska – Spółka Akcyjna”, „Polskie Radio – Spółka Akcyjna” oraz spółek radiofonii regionalnej.
1.
Środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, w latach 2019–2024 mogą być przeznaczane na nabywanie lub obejmowanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji w spółkach.
2.
Do nabywania lub obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, na podstawie ust. 1, stosuje się przepisy art. 9a nabywanie akcji przez Skarb Państwa i art. 9b ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
3.
Na rachunku Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, gromadzi się:
1)
całość przychodów z tytułu zbycia akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1;
2)
dochody uzyskane z tytułu posiadania akcji nabytych, na podstawie ust. 1 oraz 5, ze środków Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1.
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowy sposób postępowania w zakresie nabywania lub obejmowania przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji, na podstawie ust. 1, mając na względzie potrzebę zapewnienia prawidłowej gospodarki finansowej Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, oraz ochronę interesów Skarbu Państwa.
5.
Niezależnie od przepisów zawartych w ust. 1, w 2020 r. środki Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, mogą zostać przeznaczone na objęcie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A.
6.
Środki uzyskane przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. w sposób, o którym mowa w ust. 5, zostaną przeznaczone na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. pomocy publicznej dla przedsiębiorców, na udzielanie przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. wsparcia niebędącego pomocą publiczną lub na realizację innych działań w celu przeciwdziałania skutkom COVID-19.
7.
Do obejmowania akcji przez Skarb Państwa, reprezentowany przez ministra właściwego do spraw aktywów państwowych, na podstawie ust. 5, nie stosuje się przepisu art. 9b obejmowanie akcji przez Skarb Państwa ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1933).
8.
Łączna wartość środków przeznaczonych na objęcie akcji w spółce Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wynosi nie więcej niż 900 000 000 zł.
9.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. prowadzi odrębną ewidencję księgową dla działań, o których mowa w ust. 6, w tym jest obowiązana do prawidłowego przypisywania przychodów i kosztów na podstawie metod mających obiektywne uzasadnienie.
10.
Zmiany planu finansowego Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, mogą być dokonywane w roku 2020 mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 państwowy fundusz celowy ust. 10–12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
11.
W latach 2021-2024 w planie finansowym Funduszu, o którym mowa w art. 56 Fundusz Reprywatyzacji ust. 1, mogą być dokonywane zmiany mimo niespełnienia wymogów określonych w art. 29 państwowy fundusz celowy ust. 12 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o przedsiębiorstwach państwowych (Dz. U. z 1991 r. poz. 80, poz. 329, poz. 444 i poz. 464, z 1993 r. poz. 82 i poz. 280, z 1994 r. poz. 3, poz. 368 i poz. 547, z 1995 r. poz. 2, poz. 474 i poz. 791 oraz z 1996 r. poz. 405): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 25 września 1981 r. o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego (Dz. U. poz. 123, z 1986 r. poz. 88, z 1987 r. poz. 181, z 1989 r. poz. 57, z 1990 r. poz. 99, z 1991 r. poz. 6 oraz z 1996 r. poz. 110): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 3 lutego 1993 r. o restrukturyzacji finansowej przedsiębiorstw i banków oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. poz. 82 oraz z 1996 r. poz. 235 i poz. 496): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 1996 r. poz. 335): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych (Dz. U. poz. 298, z późn. zm.).
Porównania: 1
Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na uchyloną przepisem art. 74 utrata mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych ustawę lub odsyłają ogólnie do przepisów o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, stosuje się w tym zakresie odpowiednio przepisy ustawy o komercjalizacji i prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych.
Porównania: 1
Do czasu wydania przepisów wykonawczych zachowują moc przepisy wykonawcze do ustawy, o której mowa w art. 74 utrata mocy ustawy z dnia 13 lipca 1990 r. o prywatyzacji przedsiębiorstw państwowych, o ile nie są sprzeczne z ustawą.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia, z tym że przepisy art. 4 legitymacja do inicjowania komercjalizacji, art. 25 uchylony, art. 39 uchylony, art 48–50, art. 63 przepis przejściowy i art 70–73 oraz rozdziału 2 działu IV wchodzą w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 07.10.1996 r. - Dz.U. z 1996 r. poz. 561]
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...