• Art. 10. kontr. skarb. - ...
  15.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2017-03-01

Art. 10. kontr. skarb.


Zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej

1.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzór nad działalnością:
1)
(uchylony),
2)
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
3)
inspektorów zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
4)
inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych., ust. 1,
5)
pracowników wywiadu skarbowego
– w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.
2.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej:
1)
określa zadania urzędów kontroli skarbowej;
1a)
sprawuje kontrolę wewnętrzną urzędów kontroli skarbowej;
2)
organizuje szkolenia inspektorów, pracowników wywiadu skarbowego oraz pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych., ust. 1;
3)
organizuje system informacji w urzędach kontroli skarbowej i zapewnia jego współdziałanie z systemem informacji innych instytucji, organizacji państwowych i samorządowych;
4)
powołuje spośród inspektorów wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej i ich odwołuje;
5)
upoważnia inspektorów i pracowników zatrudnionych lub oddelegowanych do wykonywania zadań służbowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przeprowadzania czynności kontrolnych, a także, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o zmianie inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne;
5a)
wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie;
5b)
wydaje wyniki kontroli;
6)
ustala plany kontroli;
6a)
przekazuje Komisji Europejskiej plany kontroli w zakresie kontroli środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych;
7)
(uchylony);
8)
analizuje wyniki działalności kontroli skarbowej i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych propozycje ich wykorzystania;
9)
uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się kontrolą skarbową;
10)
ustala zasady i kryteria dokonywania ocen kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora, ust. 2a;
11)
może wyznaczyć dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego, kontroli podatkowej lub przeprowadzenia innej czynności w sprawach z zakresu kontroli skarbowej, także poza właściwością miejscową dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
12)
prowadzi działalność analityczną i prognostyczną w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kontroli skarbowej oraz przedstawia w tym zakresie informacje i analizy organom administracji rządowej;
13)
zapewnia przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych., ust. 1, ochronę fizyczną i techniczną inspektorom i pracownikom, a w uzasadnionych przypadkach także innym osobom, organom i instytucjom państwowym.
2a.
(uchylony).
2b.
Kontrola wewnętrzna jest prowadzona przez inspektorów lub pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach w zakresie działalności urzędów kontroli skarbowej oraz ujawnienia i usunięcia nieprawidłowości.
3.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania określone w ustawie przy pomocy komórek organizacyjnych wyodrębnionych w tym celu w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz koordynuje ich prace.
4.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może podawać do wiadomości publicznej zbiorczą informację dotyczącą działalności kontroli skarbowej.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawności i skuteczności przeprowadzania kontroli, bieżącego reagowania na informacje o występujących nieprawidłowościach i ich usuwania oraz uwzględniając zakres nadzoru sprawowanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
Art. 10. Zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...