• Art. 33a. kontr. skarb. -...
  19.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2017-03-01

Art. 33a. kontr. skarb.


Wezwania do przekazania informacji w związku z postępowaniem kontrolnym

1.
Z żądaniem sporządzenia i przekazania informacji w zakresie, o którym mowa w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki ust. 1–5, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej może wystąpić również w związku z postępowaniem kontrolnym, po uprzednim wezwaniu kontrolowanego do udzielenia informacji z tego zakresu albo do upoważnienia instytucji finansowych do przekazania tych informacji, jeżeli kontrolowany uprzednio:
1)
nie wyrazi zgody na udzielenie tych informacji albo
2)
nie upoważni organu kontroli skarbowej do wystąpienia do instytucji finansowych wymienionych w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki ust. 1–5 o przekazanie tych informacji, albo
3)
w terminie wyznaczonym przez organ kontroli skarbowej nie udzieli informacji lub upoważnienia, o których mowa w pkt 1 lub 2, albo
4)
udzielił informacji, które wymagają uzupełnienia lub porównania z informacjami pochodzącymi z instytucji finansowej.
2.
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, zawiera:
1)
wskazanie przesłanek uzasadniających konieczność uzyskania tych informacji;
2)
dowody potwierdzające, że:
a) kontrolowany odmówił udzielenia informacji lub
b) kontrolowany nie wyraził zgody na udzielenie organowi kontroli skarbowej upoważnienia do zażądania tych informacji, lub
c) w terminie określonym przez organ kontroli skarbowej kontrolowany nie udzielił informacji albo upoważnienia.
3.
Instytucje finansowe wymienione w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki ust. 1–5 odmawiają udzielenia informacji, jeżeli żądanie Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej albo dyrektora urzędu kontroli skarbowej nie spełnia wymogów formalnych, o których mowa w ust. 2.
4.
Występując z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej albo dyrektor urzędu kontroli skarbowej powinien zwracać szczególną uwagę na zasadę wzajemnego zaufania między instytucjami finansowymi a ich klientami. Przepisy art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki ust. 6–9 stosuje się odpowiednio.
5.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej i dyrektorzy urzędów kontroli skarbowej składają ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych półroczne sprawozdania zawierające informacje o liczbie wszczętych w danym półroczu postępowań w sprawach o przestępstwa i wykroczenia oraz przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, a także postępowań kontrolnych, w porównaniu z liczbą spraw, w których wystąpiono o przekazanie informacji określonych w art. 33 obowiązek przekazywania informacji przez banki.
6.
Informacje, o których mowa w ust. 5, są corocznie przedkładane Sejmowi, łącznie ze sprawozdaniem z wykonania budżetu państwa.
Art. 33a. Wezwania do przekazania informacji w związku z ... - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...