• Art. 3a. kontr. skarb. - ...
  15.04.2024
Artykuł nie obowiązuje. Akt uchylony dnia: 2017-03-01

Art. 3a. kontr. skarb.


Audyt

1.
Audyt obejmuje sprawdzenie:
1)
skuteczności funkcjonowania systemów zarządzania i kontroli;
2)
prawidłowości rachunków;
3)
prawidłowości i zgodności z prawem wydatków;
4)
wywiązywania się z warunków finansowania pomocy.
2.
Audyt jest przeprowadzany w:
1)
instytucjach zarządzających, certyfikujących, pośredniczących, wdrażających, instytucji płatniczej, podmiotach zaangażowanych w realizację wspólnych programów finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz agencjach płatniczych, o których mowa w odrębnych przepisach,
2)
podmiotach i jednostkach organizacyjnych wydatkujących, przekazujących i otrzymujących środki, o których mowa w art. 2 zakres kontroli skarbowej ust. 1 pkt 7,
3)
podmiotach i jednostkach obowiązanych do wywiązywania się z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 4
– zwanych dalej „audytowanymi”.
3.
Audyt jest wykonywany z uwzględnieniem międzynarodowych standardów audytu.
4.
Audyt wykonuje Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej.
5.
Czynności w zakresie audytu wykonują inspektorzy kontroli skarbowej i pracownicy jednostek organizacyjnych kontroli skarbowej, zwani dalej „inspektorami” i „pracownikami”, zatrudnieni w:
1)
wyodrębnionej komórce organizacyjnej, o której mowa w art. 10 zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej ust. 3, właściwej w sprawach audytu – na podstawie upoważnienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, lub
2)
urzędach kontroli skarbowej – na podstawie upoważnienia wydanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej lub z jego upoważnienia przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej.
6.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej lub z jego upoważnienia dyrektor urzędu kontroli skarbowej sporządzają:
1)
sprawozdanie;
2)
opinię, w tym certyfikat albo deklarację zamknięcia.
7.
Sprawozdanie lub opinię doręcza się audytowanemu. Sprawozdanie lub opinia mogą być doręczone również podmiotom wymienionym w art. 27 elementy wyniku kontroli ust. 5 pkt 2–4.
8.
Inspektor lub pracownik, w związku z wykonywaniem czynności w zakresie audytu, może żądać od podmiotów, o których mowa w ust. 2 pkt 2 i 3, i ich kontrahentów przedstawienia dokumentów w celu sprawdzenia ich prawidłowości i rzetelności oraz przeprowadzić oględziny. Z czynności tych sporządza się protokół.
9.
Do audytu:
1)
nie stosuje się przepisów rozdziału 3, z wyjątkiem art. 13 wszczęcie postępowania kontrolnego i kontrola podatkowa ust. 6 i 8, art. 13c uprawnienie do żądania przedstawiania dokumentu i dokonania oględzin i art. 32 nota sygnalizacyjna, które stosuje się odpowiednio;
2)
przepisy rozdziałów 1, 2, 3, art. 143 delegacja kompetencji organu podatkowego oraz rozdziałów 5, 6, 9, 10, 11, 14, 16, 22 i 23 działu IV oraz art 285a–287 i art. 289 zawiadomienie kontrolowanego o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków lub opinii biegłych ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, z późn. zm.) stosuje się odpowiednio.
Art. 3a. Audyt - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Adwokat
Gdańsk (woj. pomorskie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Prawnik
Warszawa (woj. mazowieckie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...