• AKT ARCHIWALNY - Ustawa z...
  15.04.2024

AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

Stan prawny aktualny na dzień: 15.04.2024

Dz.U.2016.0.720 t.j. - AKT ARCHIWALNY - Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej

Uchylony dnia: 2017-03-01
Dz.U. uchylający akt: 2016.0.1948

Rozdział 2. Organy kontroli skarbowej

1.
Organami kontroli skarbowej są:
1)
minister właściwy do spraw finansów publicznych jako naczelny organ kontroli skarbowej;
2)
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej jako organ wyższego stopnia nad dyrektorami urzędów kontroli skarbowej;
3)
dyrektor urzędu kontroli skarbowej.
1a.
Do wyłączenia dyrektora urzędu kontroli skarbowej stosuje się odpowiednio art. 131 wyłączenie naczelnika urzędu skarbowego od załatwiania spraw podatkowych, § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa. W przypadku wyłączenia sprawę załatwia dyrektor urzędu kontroli skarbowej wyznaczony przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
2.
Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej powołuje i odwołuje Prezes Rady Ministrów na wniosek ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
3.
Dyrektorów urzędów kontroli skarbowej powołuje, spośród kandydatów wyłonionych w drodze konkursu, oraz odwołuje minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, z zastrzeżeniem ust. 9.
4.
Do konkursu mogą przystąpić wyłącznie osoby, które:
1)
posiadają wyższe wykształcenie magisterskie;
2)
spełniają kryteria określone w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora, ust. 1 pkt 1, 2, 4 i 5 albo spełniają kryteria określone w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora, ust. 1 pkt 1–4 oraz są wpisane na listę doradców podatkowych.
5.
Konkurs przeprowadza komisja konkursowa powołana przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
6.
Konkurs polega na przeprowadzeniu postępowania egzaminacyjnego. W toku postępowania egzaminacyjnego sprawdzeniu podlega wiedza niezbędna do wykonywania zadań na stanowisku dyrektora urzędu kontroli skarbowej, predyspozycje i zdolności ogólne oraz umiejętności kierownicze.
7.
Konkurs przeprowadza się, jeżeli do konkursu zgłosiło się co najmniej 2 uczestników. W wyniku konkursu wyłania się 1 kandydata.
8.
Do czasu powołania dyrektora urzędu kontroli skarbowej w drodze konkursu, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej wyznacza osobę pełniącą obowiązki dyrektora urzędu kontroli skarbowej.
9.
W razie braku odpowiedniej liczby uczestników do przeprowadzenia konkursu lub gdy żaden z kandydatów nie uzyska pozytywnej opinii Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, minister właściwy do spraw finansów publicznych na wniosek Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej powołuje dyrektora urzędu kontroli skarbowej bez przeprowadzenia konkursu.
9a.
W przypadkach, o których mowa w ust. 8 i 9, osoba, której powierza się pełnienie obowiązków albo którą powołuje się na stanowisko dyrektora urzędu kontroli skarbowej, musi spełniać warunki, o których mowa w ust. 4.
10.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, sposób organizowania i tryb przeprowadzania konkursu, szczegółowe wymagania podlegające sprawdzeniu w toku postępowania egzaminacyjnego oraz skład komisji konkursowej, uwzględniając potrzebę sprawnego przeprowadzenia konkursu oraz wszechstronnego sprawdzenia kwalifikacji i predyspozycji osób przystępujących do konkursu.
Orzeczenia: 25 Porównania: 1
1.
Jednostkami organizacyjnymi kontroli skarbowej są urzędy kontroli skarbowej i urząd obsługujący ministra właściwego do spraw finansów publicznych.
2.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia:
1)
siedziby urzędów kontroli skarbowej,
2)
organizację urzędów kontroli skarbowej
– biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia właściwej organizacji wykonywania zadań z zakresu kontroli skarbowej oraz administracyjny podział terytorialny państwa.
3.
(uchylony).
4.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych, w drodze zarządzenia, nadaje statut urzędom kontroli skarbowej.
Orzeczenia: 29 Porównania: 1
1.
Właściwość miejscowa Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.
Właściwość miejscową dyrektorów urzędów kontroli skarbowej ustala się według miejsca zamieszkania albo adresu siedziby kontrolowanego, z zastrzeżeniem art. 10 zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, ust. 2 pkt 11 i art. 10a przekazanie wszczętego postępowania kontrolnego,
2a.
Jeżeli nie można ustalić właściwego dyrektora urzędu kontroli skarbowej, właściwym organem jest Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej. Przepisy art. 10 zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, ust. 2 pkt 11 i art. 10a przekazanie wszczętego postępowania kontrolnego, stosuje się.
3.
Jeżeli podmiot posiada oddziały na obszarze właściwości miejscowej innego dyrektora urzędu kontroli skarbowej niż właściwy dla siedziby tego podmiotu, do przeprowadzenia czynności kontrolnych w tym oddziale jest uprawniony również inspektor upoważniony przez dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego ze względu na miejsce położenia tego oddziału.
4.
Organ kontroli skarbowej właściwy miejscowo w dniu wszczęcia postępowania kontrolnego pozostaje właściwy aż do dnia jego zakończenia, chociażby w toku postępowania zmieniły się podstawy właściwości.
5.
Jeżeli postępowanie kontrolne dotyczy okresu, w którym właściwym miejscowo był inny organ kontroli skarbowej niż w dniu wszczęcia postępowania, właściwym do prowadzenia postępowania za cały okres objęty postępowaniem jest dyrektor urzędu kontroli skarbowej właściwy miejscowo w dniu wszczęcia tego postępowania.
6.
(uchylony).
7.
(uchylony).
8.
(uchylony).
9.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, terytorialny zasięg działania dyrektorów urzędów kontroli skarbowej, biorąc pod uwagę:
1)
konieczność zapewnienia realizacji zadań dyrektorów urzędów kontroli skarbowej również na obszarze kilku województw lub ich części;
2)
dostępność organów kontroli skarbowej;
3)
administracyjny podział terytorialny państwa;
4)
konieczność zapobiegania równoczesnemu podejmowaniu czynności w tej samej sprawie przez organy kontroli skarbowej oraz powstawaniu sporów o właściwość między organami kontroli skarbowej.
Porównania: 1
1.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej sprawuje nadzór nad działalnością:
1)
(uchylony),
2)
dyrektorów urzędów kontroli skarbowej,
3)
inspektorów zatrudnionych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych,
4)
inspektorów i pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych., ust. 1,
5)
pracowników wywiadu skarbowego
– w zakresie realizacji zadań określonych w ustawie.
2.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej:
1)
określa zadania urzędów kontroli skarbowej;
1a)
sprawuje kontrolę wewnętrzną urzędów kontroli skarbowej;
2)
organizuje szkolenia inspektorów, pracowników wywiadu skarbowego oraz pracowników zatrudnionych w komórkach, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych., ust. 1;
3)
organizuje system informacji w urzędach kontroli skarbowej i zapewnia jego współdziałanie z systemem informacji innych instytucji, organizacji państwowych i samorządowych;
4)
powołuje spośród inspektorów wicedyrektorów urzędów kontroli skarbowej i ich odwołuje;
5)
upoważnia inspektorów i pracowników zatrudnionych lub oddelegowanych do wykonywania zadań służbowych w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych do przeprowadzania czynności kontrolnych, a także, w uzasadnionych przypadkach, decyduje o zmianie inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne;
5a)
wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie;
5b)
wydaje wyniki kontroli;
6)
ustala plany kontroli;
6a)
przekazuje Komisji Europejskiej plany kontroli w zakresie kontroli środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z innych źródeł zagranicznych;
7)
(uchylony);
8)
analizuje wyniki działalności kontroli skarbowej i przedstawia ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych propozycje ich wykorzystania;
9)
uczestniczy w pracach międzynarodowych organizacji i instytucji zajmujących się kontrolą skarbową;
10)
ustala zasady i kryteria dokonywania ocen kwalifikacyjnych, o których mowa w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora, ust. 2a;
11)
może wyznaczyć dyrektora urzędu kontroli skarbowej właściwego do wszczęcia i przeprowadzenia postępowania kontrolnego, kontroli podatkowej lub przeprowadzenia innej czynności w sprawach z zakresu kontroli skarbowej, także poza właściwością miejscową dyrektora urzędu kontroli skarbowej;
12)
prowadzi działalność analityczną i prognostyczną w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kontroli skarbowej oraz przedstawia w tym zakresie informacje i analizy organom administracji rządowej;
13)
zapewnia przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych., ust. 1, ochronę fizyczną i techniczną inspektorom i pracownikom, a w uzasadnionych przypadkach także innym osobom, organom i instytucjom państwowym.
2a.
(uchylony).
2b.
Kontrola wewnętrzna jest prowadzona przez inspektorów lub pracowników komórki organizacyjnej, o której mowa w ust. 3, na podstawie upoważnienia Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w celu weryfikacji informacji o nieprawidłowościach w zakresie działalności urzędów kontroli skarbowej oraz ujawnienia i usunięcia nieprawidłowości.
3.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej wykonuje zadania określone w ustawie przy pomocy komórek organizacyjnych wyodrębnionych w tym celu w strukturze urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw finansów publicznych oraz koordynuje ich prace.
4.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej może podawać do wiadomości publicznej zbiorczą informację dotyczącą działalności kontroli skarbowej.
5.
Minister właściwy do spraw finansów publicznych określa, w drodze rozporządzenia, szczegółowy tryb postępowania w zakresie kontroli wewnętrznej, biorąc pod uwagę potrzebę zapewnienia sprawności i skuteczności przeprowadzania kontroli, bieżącego reagowania na informacje o występujących nieprawidłowościach i ich usuwania oraz uwzględniając zakres nadzoru sprawowanego przez Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej.
Orzeczenia: 20 Porównania: 1
1.
Generalny Inspektor Kontroli Skarbowej w uzasadnionych przypadkach może przekazać, w drodze postanowienia, wszczęte postępowanie kontrolne, kontrolę podatkową lub inną czynność w sprawach z zakresu kontroli skarbowej, w tym w sprawach, o których mowa w art. 10 zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, ust. 2 pkt 11, do dalszego prowadzenia innemu dyrektorowi urzędu kontroli skarbowej.
2.
Postanowienie, o którym mowa w ust. 1, doręcza się kontrolowanemu oraz właściwym organom kontroli skarbowej.
3.
Na postanowienie, o którym mowa w ust. 1, nie służy zażalenie.
4.
Czynności podjęte w postępowaniu kontrolnym lub w trakcie kontroli podatkowej pozostają w mocy.
Porównania: 1
1.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej kieruje pracą urzędu kontroli skarbowej.
2.
Dyrektor urzędu kontroli skarbowej w szczególności:
1)
organizuje pracę urzędu kontroli skarbowej i jest przełożonym zatrudnionych w nim inspektorów oraz innych pracowników;
2)
ustala plany kontroli;
3)
upoważnia inspektorów i pracowników do przeprowadzenia czynności kontrolnych;
3a)
wydaje decyzje w sprawach określonych w ustawie;
3b)
wydaje wynik kontroli;
4)
dokonuje w uzasadnionych przypadkach zmiany inspektora lub pracownika prowadzącego czynności kontrolne;
5)
może podawać do wiadomości publicznej zbiorcze informacje dotyczące działalności kontroli skarbowej na terenie objętym zasięgiem działania urzędu kontroli skarbowej;
6)
prowadzi działalność analityczną i prognostyczną w odniesieniu do negatywnych zjawisk występujących w zakresie kontroli skarbowej oraz przedstawia w tym zakresie informacje i analizy organom administracji rządowej;
7)
zapewnia przy pomocy wyodrębnionych komórek organizacyjnych kontroli skarbowej, o których mowa w art. 11g uprawnienia inspektorów i pracowników wyodrębnionych komórek organizacyjnych., ust. 1, ochronę fizyczną i techniczną inspektorom i pracownikom, a za zgodą Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej także innym osobom, organom i instytucjom państwowym.
Orzeczenia: 34 Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...