• AKT ARCHIWALNY - Ustawa z...
  15.04.2024
Uchylony dnia: 2017-03-01
Dz.U. uchylający akt: 2016.0.1948

Rozdział 6. Zmiany w przepisach obowiązujących oraz przepisy przejściowe i końcowe

W Kodeksie postępowania administracyjnego: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W Kodeksie postępowania karnego: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie karnej skarbowej z dnia 26 października 1971 r. (Dz. U. z 1984 r. Nr 22, poz. 103, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 19 grudnia 1980 r. o zobowiązaniach podatkowych (Dz. U. Nr 27, poz. 111, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lutego 1982 r. o cenach (Dz. U. z 1988 r. Nr 27, poz. 195 i z 1990 r. Nr 34, poz. 198): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 grudnia 1982 r. o urzędzie Ministra Finansów oraz urzędach i izbach skarbowych (Dz. U. Nr 45, poz. 289, z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 stycznia 1984 r. - Prawo prasowe (Dz. U. Nr 5, poz. 24, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 31 stycznia 1989 r. - Prawo bankowe (Dz. U. Nr 4, poz. 21, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W ustawie z dnia 15 lutego 1989 r. - Prawo dewizowe (Dz. U. Nr 6, poz. 33 i Nr 74, poz. 441 z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W ustawie z dnia 28 grudnia 1989 r. - Prawo celne (Dz. U. Nr 75, poz. 445 oraz z 1991 r. Nr 60, poz. 253 i Nr 73, poz. 320) wprowadza się następujące zmiany: (zmiany pominięte).
Orzeczenia: 2 Porównania: 1
W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 80, poz. 350): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Toczące się w dniu wejścia w życie ustawy sprawy z zakresu kontroli skarbowej zostaną przejęte przez inspektorów do dalszego prowadzenia na zasadach i w trybie określonych według przepisów dotychczasowych.
Porównania: 1
Do czasu odrębnego uregulowania do zakresu działania organów kontroli skarbowej należy weryfikacja rocznych sprawozdań finansowych.
Porównania: 1
1.
Upoważnia się Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej do jednorazowego powołania - spośród pracowników Ministerstwa Finansów oraz organów podległych Ministrowi Finansów - inspektorów kontroli skarbowej, bez zachowania wymogów określonych w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora ust. 1 pkt 3-5.
2.
Inspektorzy powołani w trybie ust. 1 obowiązani są do złożenia egzaminu kwalifikacyjnego, o którym mowa w art. 39 wymagania na stanowisko inspektora ust. 1 pkt 5, w terminie jednego roku od dnia powołania.
Porównania: 1
Ilekroć w odrębnych przepisach jest mowa o organach kontroli finansowej albo o kontroli finansowej, rozumie się przez to odpowiednio organy kontroli skarbowej i kontrolę skarbową.
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 8 organy kontroli skarbowej ust. 2 i 3, art. 9 jednostki organizacyjne kontroli skarbowej ust. 3, art. 10 zadania Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej, art. 40 dodatki do wynagrodzenia inspektora i art. 57 przepis przejściowy ust. 1, które wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...