• Ustawa o kosztach sądowyc...
  16.07.2024

Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Stan prawny aktualny na dzień: 16.07.2024

Dz.U.2024.0.959 t.j. - Ustawa z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

Tytuł VII. Przepisy przejściowe i końcowe

1.
Jeżeli obowiązujące przepisy powołują się na przepisy ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych albo odsyłają ogólnie do tych przepisów, stosuje się odpowiednie przepisy niniejszej ustawy.
2.
Do czasu wydania przepisów wykonawczych na podstawie ustawy zachowują moc przepisy wydane przed wejściem w życie ustawy.
Orzeczenia: 1 Porównania: 1
1.
W sprawach wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy stosuje się, do czasu zakończenia postępowania w danej instancji, dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych.
2.
W sprawach egzekucyjnych wszczętych przed dniem wejścia w życie ustawy dotychczasowe przepisy o kosztach sądowych stosuje się aż do zakończenia postępowania.
Porównania: 1
Traci moc ustawa z dnia 13 czerwca 1967 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2002 r. poz. 88, z późn. zm.).
Porównania: 1
Ustawa wchodzi w życie po upływie sześciu miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 01.09.2005 r. - Dz.U. z 2005 r. poz. 1398]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...