• Ustawa o Krajowym Rejestr...
  16.04.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 16.04.2024

Dz.U.2024.0.276 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Rozdział 1. Przepisy ogólne

1.
Tworzy się Krajowy Rejestr Karny, zwany dalej "Rejestrem".
2.
W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:
1)
prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
2)
przeciwko którym prawomocnie warunkowo umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
3)
przeciwko którym prawomocnie umorzono postępowanie karne w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe na podstawie amnestii;
4)
będących obywatelami polskimi prawomocnie skazanymi przez sądy państw obcych;
5)
wobec których prawomocnie orzeczono środki zabezpieczające w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
6)
nieletnich, wobec których prawomocnie orzeczono środki wychowawcze, środek leczniczy lub środek poprawczy na podstawie ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich (Dz. U. poz. 1700 oraz z 2023 r. poz. 289 i 1860);
7)
prawomocnie skazanych za wykroczenia na karę aresztu;
8)
poszukiwanych listem gończym;
9)
tymczasowo aresztowanych;
10)
nieletnich umieszczonych w schroniskach dla nieletnich.
3.
W Rejestrze gromadzi się również dane o podmiotach zbiorowych, wobec których prawomocnie orzeczono karę pieniężną, przepadek, zakaz lub podanie wyroku do publicznej wiadomości, na podstawie ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary (Dz. U. z 2023 r. poz. 659).
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Ilekroć w ustawie jest mowa o:
1)
organie centralnym państwa członkowskiego Unii Europejskiej – należy przez to rozumieć organ wyznaczony przez to państwo do celów wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego pomiędzy państwami członkowskimi;
2)
właściwym organie państwa obcego – należy przez to rozumieć organ państwa obcego uprawniony na podstawie umowy międzynarodowej do wymiany informacji pochodzących z rejestru karnego lub organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej;
3)
systemie ECRIS – należy przez to rozumieć zdecentralizowany system teleinformatyczny oparty na bazach danych rejestrów karnych, służący do wymiany informacji pomiędzy organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej poprzez zabezpieczoną sieć teleinformatyczną.
2.
Na potrzeby przekazywania informacji organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej za wyrok skazujący uznaje się każde prawomocne orzeczenie wydane przez sąd karny wobec osoby fizycznej w związku z popełnieniem przestępstwa, której dane podlegają gromadzeniu w Rejestrze.
Przypisy: 1
1.
Rejestr prowadzi Minister Sprawiedliwości. W zakresie określonym w niniejszej ustawie realizację zadań związanych z prowadzeniem Rejestru zapewnia wchodzące w skład Ministerstwa Sprawiedliwości Biuro Informacyjne Krajowego Rejestru Karnego, zwane dalej „biurem informacyjnym”.
2.
Biuro informacyjne jest organem centralnym Rzeczypospolitej Polskiej w rozumieniu art. 1a wyjaśnienie pojęć, ust. 1 pkt 1.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Porównania: 1
1.
Do zadań biura informacyjnego należy:
1)
przetwarzanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;
2)
zabezpieczanie danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze przed dostępem osób nieuprawnionych;
3)
przygotowywanie projektów decyzji, postanowień i rozpatrywanie skarg w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych zgromadzonych w Rejestrze;
4)
niezwłoczne przekazywanie właściwym organom państw obcych informacji o wyrokach skazujących, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacji związanych z tym skazaniem w odniesieniu do obywateli tych państw, podlegających gromadzeniu w Rejestrze;
5)
występowanie na wniosek podmiotów, o których mowa w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 pkt 1–10 oraz w art. 7ust . 1 i 1a, do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej z zapytaniem o udzielenie informacji o skazaniu z rejestrów karnych tych państw zgodnie z prawem państwa, do którego kierowany jest wniosek;
5a)
występowanie do organów centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej, zgodnie z prawem danego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, z zapytaniem o udzielenie informacji z rejestru karnego tego państwa o osobie będącej jego obywatelem, w przypadku gdy osoba ta złożyła wniosek o udzielenie informacji z Rejestru;
6)
niezwłoczne przekazywanie ministrowi właściwemu do spraw rozwoju regionalnego, ministrowi właściwemu do spraw rybołówstwa oraz Prezesowi Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informacji na temat wyroków skazujących, zapadłych wobec:
a) osób fizycznych i przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
b) osób upoważnionych do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich,
c) podmiotów zbiorowych, jeśli czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
7)
przekazywanie Marszałkowi Sejmu informacji o:
a) posłach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o posłach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu,
b) posłach do Parlamentu Europejskiego karanych za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego oraz o posłach do Parlamentu Europejskiego pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
8)
przekazywanie Marszałkowi Senatu informacji o senatorach skazanych prawomocnym wyrokiem na karę pozbawienia wolności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub za umyślne przestępstwo skarbowe oraz o senatorach pozbawionych praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu;
9)
prowadzenie Rejestru Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 1304 i 1606), oraz przetwarzanie danych osobowych podlegających gromadzeniu w tym rejestrze.
1a.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 4, przesyłane organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej oraz zapytania, o których mowa w ust. 1 pkt 5 i 5a, i odpowiedzi na nie przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych.
1b.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 6, Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa może przesyłać kierownikom biur powiatowych tej Agencji.
2.
Minister Sprawiedliwości jest administratorem danych zgromadzonych w Rejestrze.
Porównania: 1 Przypisy: 6
Rejestr jest prowadzony w systemie teleinformatycznym.
Przypisy: 1
Dane osobowe oraz dane o podmiotach zbiorowych zgromadzone w Rejestrze nie mogą być z niego usunięte, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Porównania: 1
1.
Prawo do uzyskania informacji o osobach, których dane osobowe zgromadzone zostały w Rejestrze, przysługuje:
1)
Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej;
2)
Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów;
3)
Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do senatorów;
3a)
Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, w odniesieniu do posłów do Parlamentu Europejskiego;
3b)
Państwowej Komisji Wyborczej, w odniesieniu do kandydatów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
3c)
okręgowym komisjom wyborczym w odniesieniu do kandydatów na posłów i senatorów oraz kandydatów na posłów do Parlamentu Europejskiego;
3d)
terytorialnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na radnych;
3e)
gminnym komisjom wyborczym, w odniesieniu do kandydatów na wójta, burmistrza i prezydenta miasta;
4)
sądom sprawującym w Rzeczypospolitej Polskiej wymiar sprawiedliwości, w związku z prowadzonym postępowaniem;
5)
Trybunałowi Stanu i Trybunałowi Konstytucyjnemu, w związku z prowadzonymi postępowaniami;
6)
prokuratorom, Policji i innym organom uprawnionym do prowadzenia postępowania przygotowawczego w sprawach karnych i karnych skarbowych oraz czynności sprawdzających w sprawach o wykroczenia, w związku z prowadzonym postępowaniem;
7)
Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służbie Kontrwywiadu Wojskowego, Służbie Wywiadu Wojskowego, Policji, Straży Granicznej, Służbie Więziennej, Służbie Ochrony Państwa, Krajowej Administracji Skarbowej, Straży Marszałkowskiej, Centralnemu Biuru Antykorupcyjnemu, Biuru Nadzoru Wewnętrznego, Szefowi Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonywania nałożonych na nich zadań określonych w ustawie;
7a)
(uchylony)
7b)
Przewodniczącemu Komisji Nadzoru Finansowego lub upoważnionemu przez niego przedstawicielowi, w związku z wykonywaniem czynności w ramach nadzoru sprawowanego przez Komisję Nadzoru Finansowego;
7c)
Komisji do spraw reprywatyzacji nieruchomości warszawskich, w związku z prowadzonymi czynnościami sprawdzającymi, postępowaniem rozpoznawczym lub ogólnym;
8)
organom wykonującym orzeczenia w postępowaniu karnym, w sprawach o przestępstwa skarbowe i wykroczenia skarbowe, w sprawach o wykroczenia oraz w sprawach nieletnich, w związku z prowadzonym postępowaniem wykonawczym, w zakresie, w jakim jest to konieczne do wykonania orzeczenia;
9)
organom administracji rządowej, organom samorządu terytorialnego oraz innym organom wykonującym zadania publiczne, w przypadkach kiedy jest to uzasadnione potrzebą wykonania nałożonych na nie zadań, określonych w ustawie;
10)
pracodawcom, w zakresie niezbędnym dla zatrudnienia pracownika, co do którego z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności, korzystania z pełni praw publicznych, a także ustalenia uprawnienia do zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
10a)
osobom prawnym oraz jednostkom organizacyjnym niebędącym osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną – w przypadkach, w których z przepisów ustawy wynika wymóg niekaralności członków ich organów, wspólników lub prokurentów, w odniesieniu do członków lub kandydatów na członków tych organów, wspólników lub prokurentów;
11)
władzom państw obcych, jeżeli wynika to z ratyfikowanej umowy międzynarodowej, a w przypadku braku takiej umowy, pod warunkiem wzajemności;
12)
organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej w terminie nieprzekraczającym 10 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania, a w przypadku, gdy zapytanie zostało złożone w celu udzielenia przez te organy informacji osobie fizycznej na jej temat, w terminie nieprzekraczającym 20 dni roboczych od dnia otrzymania zapytania.
1a.
Informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 3b–3e, przekazuje się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 3 dni.
2.
Przepisy ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 stosuje się odpowiednio do uzyskiwania zgromadzonych w Rejestrze informacji o podmiotach zbiorowych.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 7
1.
Informacje uzyskane na podstawie art. 4 zadania Biura Informacyjnego Rejestru, ust. 1 pkt 5 przez organy, o których mowa w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru, ust. 1 pkt 1–10, mogą być wykorzystywane wyłącznie dla celów postępowania, w związku z którym się o nie zwrócono.
2.
W celu uniknięcia natychmiastowego i poważnego zagrożenia bezpieczeństwa publicznego informacje, o których mowa w ust. 1, mogą być wykorzystane przez organy, o których mowa w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru, ust. 1 pkt 1–9, niezależnie od postępowania, w związku z którym się o nie zwrócono.
Przypisy: 1
1.
Każdemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane osobowe zgromadzone są w Rejestrze. Osobie, której dane osobowe znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jej wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tej osoby.
1a.
Każdemu obywatelowi Rzeczypospolitej Polskiej lub innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz każdej osobie, która mieszka lub mieszkała w jednym z tych państw, przysługuje prawo do złożenia do Rejestru wniosku o wystąpienie z zapytaniem o informację dotyczącą jego osoby zawartą w rejestrze karnym innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, jeżeli jest lub była obywatelem państwa, do którego kierowane jest zapytanie, lub mieszka albo mieszkała na jego terytorium.
2.
Każdemu podmiotowi zbiorowemu przysługuje prawo do uzyskania informacji, czy jego dane są zgromadzone w Rejestrze. Podmiotowi, którego dane znajdują się w zbiorach danych zgromadzonych w Rejestrze, na jego wniosek, udostępnia się informację o treści wszystkich zapisów dotyczących tego podmiotu.
3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wzór formularza zapytania o udzielenie informacji pochodzących z rejestru karnego i odpowiedzi na zapytanie, wykorzystywany między organami centralnymi państw członkowskich Unii Europejskiej.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Zgromadzone w zbiorach Rejestru dane osobowe mogą być przetwarzane i wykorzystywane do badań naukowych, a także, po pozbawieniu tych danych informacji identyfikujących osobę, do celów statystycznych.
2.
Udostępnione dane osobowe można wykorzystać wyłącznie zgodnie z przeznaczeniem, dla którego zostały udostępnione.
3.
Administrator danych odmawia udostępnienia danych osobowych, jeżeli spowodowałoby to:
1)
ujawnienie wiadomości zawierających informacje niejawne;
2)
zagrożenie dla obronności lub bezpieczeństwa państwa, życia i zdrowia ludzi lub bezpieczeństwa i porządku publicznego;
3)
zagrożenie dla podstawowego interesu gospodarczego lub finansowego państwa;
4)
istotne naruszenie dóbr osobistych osób, których dane dotyczą, lub innych osób.
4.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i sposób przetwarzania oraz przekazywania danych, o których mowa w ust. 1, do celów statystycznych oraz badań naukowych, mając na uwadze potrzebę corocznego przygotowania odpowiednich informacji dla oceny stopnia zagrożenia przestępczością.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Do postępowania prowadzonego na podstawie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, chyba że ustawa stanowi inaczej.
Porównania: 1

Rozdział 2. Zasady i sposób przetwarzania danych osobowych

1.
Dane o osobach, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze, ust. 2, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze, ust. 3, gromadzone są w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów lub w bazie danych systemu teleinformatycznego.
2.
Dane przekazywane do Rejestru za pośrednictwem systemu teleinformatycznego mogą nie być gromadzone w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów.
3.
Dane gromadzone zarówno w kartotekach stanowiących zbiory ewidencyjne dokumentów, jak i w bazie danych systemu teleinformatycznego, są tożsame.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Dokumentami, na podstawie których przetwarza się dane osobowe lub dane o podmiotach zbiorowych, są:
1)
karta rejestracyjna;
2)
zawiadomienie o zmianach ewidencyjnych, zwane dalej "zawiadomieniem";
3)
zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego;
4)
zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem.
2.
Kartę rejestracyjną sporządza sąd pierwszej instancji niezwłocznie po uprawomocnieniu się orzeczenia wydanego wobec osoby, o której mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze, ust. 2 pkt 1-7, lub wobec podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze, ust. 3.
3.
Zawiadomienie jest sporządzane przez:
1)
organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe oraz w sprawach nieletnich;
2)
sąd orzekający o tymczasowym aresztowaniu wykonywanym w zakładzie leczniczym lub umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich;
3)
sąd wydający postanowienie o poszukiwaniu listem gończym;
4)
prokuratora wydającego postanowienie o poszukiwaniu listem gończym lub o uchyleniu tymczasowego aresztowania.
4.
Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego sporządza organ wykonujący orzeczenie w postępowaniu karnym w sprawach o przestępstwa i przestępstwa skarbowe.
5.
Zawiadomienie o skazaniu przez sąd państwa obcego, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem sporządza i przesyła właściwy organ państwa obcego.
6.
Zawiadomienia o skazaniu, o zastosowaniu późniejszych środków oraz informacje związane z tym skazaniem przesyłane przez organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej przekazywane są za pośrednictwem systemu ECRIS, chyba że nie będzie to możliwe z przyczyn technicznych.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się:
1)
dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony i wykonywany, informacje o wykonywaniu funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego, a także numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem PESEL", oraz numer i serię dowodu tożsamości;
2)
oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;
3)
datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
4)
datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania;
5)
kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;
5a)
informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 - w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
5b)
informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w rozdziale XXV Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa w art. 2 Biuro Informacyjne Rejestru ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
5c)
informację o wyłączeniu przez sąd zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
5d)
informację, czy orzeczenie podlega zamieszczeniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art. 202 publiczna prezentacja lub produkcja, rozpowszechnianie, przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych § 3 lub art. 202 publiczna prezentacja lub produkcja, rozpowszechnianie, przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych § 4b Kodeksu karnego;
6)
informacje o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, wychowawczych, środku leczniczym, środku poprawczym, przepadku, okresie próby, dozorze kuratora i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;
6a)
informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
6b)
informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
6c)
informację o przejęciu do wykonania kary orzeczonej przez właściwy organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, państwa wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania orzeczenia;
7)
nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1a.
W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:
1)
oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;
2)
oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy;
3)
datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;
4)
orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości;
5)
kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;
5a)
informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
6)
nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1b.
Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby sporządzającej oraz informacje o:
1)
rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych;
2)
zastosowaniu oraz zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania, a także miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;
3)
rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i aresztu;
3a)
rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności;
4)
zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności oraz o skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 3a Kodeksu karnego;
5)
odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
6)
warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
6a)
zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na grzywnę oraz o uchyleniu tej zamiany;
6b)
zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego na karę ograniczenia wolności, z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz o uchyleniu tej zamiany;
6c)
zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz o uchyleniu tej zamiany;
7)
(uchylony)
8)
zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;
9)
zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;
10)
zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności;
11)
podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
12)
zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną;
13)
wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
14)
wykonaniu kar;
15)
wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 22 odpowiedzialność podżegacza i pomocnika za usiłowanie § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 środki karne § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń, środków kompensacyjnych i przepadku;
16)
rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania oraz uchyleniu środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93a rodzaje środków zabezpieczających § 1 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;
17)
umorzeniu postępowania wykonawczego;
18)
odwołaniu warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym;
19)
warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego, a także odwołaniu warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym;
20)
warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, a także odwołaniu warunkowego odstąpienia od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym;
20a)
(uchylony)
20b)
zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wobec nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego po ukończeniu 21 lat;
20c)
przedłużeniu wykonywania środka poprawczego wobec nieletniego, który ukończył 21 lat;
20d)
zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wobec nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego po ukończeniu 24 lat;
21)
zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego;
22)
odroczeniu albo przerwaniu wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego, a także odwołaniu odroczenia albo przerwy;
23)
odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;
24)
umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska;
25)
powołaniu nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;
25a)
zwolnieniu z zakładu leczniczego oraz o zastosowaniu środka wychowawczego;
25b)
przerwaniu wykonywania środka wychowawczego lub poprawczego i zastosowaniu środka leczniczego;
26)
uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;
26a)
zamianie orzeczonej kary na inną karę, podlegającą gromadzeniu w Rejestrze, w przypadku gdy według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wysokości kary orzeczonej albo gdy czyn zabroniony objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie;
27)
zastosowaniu amnestii;
28)
ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
29)
wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze;
30)
stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;
31)
przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
32)
zarządzeniu zatarcia skazania;
33)
śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;
34)
(uchylony)
35)
(uchylony)
36)
przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz o jej wykonaniu przez ten organ;
37)
przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
38)
uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
39)
przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
2a.
Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust. 1a pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:
1)
wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomości, o których mowa w art. 7 wymiar kary pieniężnej wobec podmiotu zbiorowego, art. 8 przepadek przedmiotów, korzyści majątkowej, równowartości przedmiotów lub korzyści majątkowej i art. 9 zakazy orzekane wobec podmiotu zbiorowego, podanie wyroku do publicznej wiadomości ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2)
zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary;
3)
likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze.
2b.
Informacja o wyroku skazującym przekazywana organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej przez biuro informacyjne zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1-6b, chyba że w poszczególnym przypadku nie są one znane.
2c.
Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1–6b oraz w ust. 2 pkt 4–6, 8–12, 14, 15, 17 i 26–33 oraz dane o uchyleniu, zakończeniu lub wykonaniu środków zabezpieczających. Dane określone w ust. 2 pkt 18–25b umieszcza się w informacji, jeżeli środek wychowawczy, leczniczy lub poprawczy został orzeczony przez sąd karny.
2d.
Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 dokumenty stanowiące podstawę przetwarzania danych przez Rejestr ust. 1 pkt 2 i 3, przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.
2e.
(uchylony)
3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie ust. 1–2a w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu, uwzględniając zakres danych zawartych w Rejestrze oraz konieczność zapewnienia niezwłocznej ich aktualizacji.
4.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
2)
tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
- mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności używanych formatów i innych parametrów technicznych tej aplikacji z wymogami systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego.
Porównania: 1 Przypisy: 16
1.
Przy przekazywaniu za pośrednictwem systemu ECRIS informacji dotyczących kwalifikacji prawnej czynu zabronionego przyjętej w orzeczeniu oraz orzeczonych kar i środków karnych, jak również środków zabezpieczających, kompensacyjnych i przepadku, środków wychowawczych, leczniczych i poprawczych stosuje się kod odpowiadający tym kwalifikacjom i karom oraz środkom karnym, kompensacyjnym i przepadkowi, jak również środkom zabezpieczającym, wychowawczym, leczniczym i poprawczym.
2.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wykaz kodów, o których mowa w ust. 1, oraz sposób ich zastosowania, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego przekazywania danych.
Przypisy: 1
Dane zawarte w zawiadomieniach, o których mowa w art. 11 dokumenty stanowiące podstawę przetwarzania danych przez Rejestr, ust. 1 pkt 4, podlegają gromadzeniu w Rejestrze, z wyjątkiem odcisków palców.
Przypisy: 1
W Rejestrze prowadzi się wyodrębnione kartoteki:
1)
kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o osobach odpowiadających na zasadach określonych w Kodeksie karnym, Kodeksie karnym skarbowym, Kodeksie wykroczeń oraz zawiadomień o skazaniu przez sąd państwa obcego i informacji z tymi skazaniami związanymi;
2)
kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o nieletnich, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich;
3)
zawiadomień zawierających informacje o osobach pozbawionych wolności oraz osobach poszukiwanych listem gończym;
4)
kart rejestracyjnych i zawiadomień, zawierających informacje o podmiotach zbiorowych podlegających odpowiedzialności na podstawie przepisów ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.
Porównania: 1
1.
Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 1, 3 i 7, oraz dane o podmiotach zbiorowych, o których mowa w art. 1ust . 3, usuwa się z Rejestru, jeżeli z mocy prawa skazanie uległo zatarciu, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o:
1)
zarządzeniu zatarcia skazania przez sąd, na podstawie art. 107 terminy zatarcia skazania § 2 oraz art. 337 zatarcie skazania wobec żołnierza Kodeksu karnego;
2)
zatarciu skazania w drodze ułaskawienia lub na podstawie amnestii;
3)
przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze albo uchyleniu takiego orzeczenia w wyniku kasacji lub wznowienia postępowania;
4)
stwierdzeniu nieważności orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
5)
zwolnieniu skazanego od kary pozbawienia wolności, na podstawie art. 336 odroczenie wykonania wobec żołnierza kary pozbawienia wolności i zwolnienie żołnierza od kary § 3 i 4 Kodeksu karnego, lub od kary ograniczenia wolności, na podstawie art. 62 odroczenie wykonania kary ograniczenia wolności § 2 Kodeksu karnego wykonawczego.
1a.
Dane osobowe osób, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 2, usuwa się z Rejestru po upływie terminu określonego w art. 68 podjęcie postępowania warunkowo umorzonego § 4 Kodeksu karnego, a ponadto po otrzymaniu zawiadomienia o podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego lub postępowania w sprawie o przestępstwo skarbowe.
2.
Dane osobowe nieletniego, o którym mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 6, usuwa się z Rejestru:
1)
po ukończeniu 18. roku życia przez nieletniego, wobec którego wykonywane były środki wychowawcze lub środek leczniczy, z wyjątkiem przypadków, gdy:
a) środek wychowawczy zastosowano w okresie warunkowego zawieszenia wykonania umieszczenia w zakładzie poprawczym,
b) wykonanie środka wychowawczego ustało z mocy prawa po ukończeniu przez nieletniego 19. roku życia lub 21. roku życia albo z chwilą powołania nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej,
c) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2 lub 2004_5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po ukończeniu przez nieletniego 21 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego wieku, do którego sąd rodzinny orzekł o wykonywaniu tego środka,
d) wykonanie środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, po ukończeniu przez nieletniego 24 lat ustało z mocy prawa z chwilą ukończenia przez nieletniego 25 lat;
2)
po upływie terminów określonych w art. 16 warunkowe zawieszenie umieszczenia nieletniego w zakładzie poprawczym ust. 6, art. 96 uważanie orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym za niebyłe z mocy prawa, art. 235 warunkowe odstąpienie od wykonania orzeczenia ust. 6 i art. 237 warunkowe zwolnienie z zakładu poprawczego ust. 6 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich.
3)
(uchylony)
4)
(uchylony)
3.
Dane osób, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 5, usuwa się z Rejestru:
1)
z upływem 3 lat od uchylenia środka zabezpieczającego, o którym mowa w art. 93a rodzaje środków zabezpieczających § 1, art. 99 orzekanie środka zabezpieczającego wobec sprawcy niepoczytalnego Kodeksu karnego lub art. 43 przepadek przedmiotów tytułem środka zapobiegawczego § 1 pkt 1 i § 2 Kodeksu karnego skarbowego;
2)
z upływem 3 lat od wykonania przepadku lub środka zabezpieczającego orzeczonego na podstawie art. 45a przesłanki orzeczenia przepadku Kodeksu karnego lub art. 43 przepadek przedmiotów tytułem środka zapobiegawczego § 1 pkt 2–5 Kodeksu karnego skarbowego.
4.
Dane osoby tymczasowo aresztowanej usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zakończeniu stosowania tego środka zapobiegawczego.
5.
Dane osoby poszukiwanej listem gończym usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o odwołaniu listu gończego.
6.
Dane osobowe nieletniego umieszczonego w schronisku dla nieletnich usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o jego zwolnieniu.
7.
Dane osób zmarłych usuwa się z Rejestru po uzyskaniu zawiadomienia o ich zgonie.
8.
Dane osób, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 4, usuwa się z Rejestru po otrzymaniu zawiadomienia o zatarciu skazania przesłanego przez właściwy organ państwa obcego, które wydało wyrok.
Porównania: 1 Przypisy: 2
Informacja o osobie sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze dla celów innych niż postępowanie karne nie zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 4, jeżeli od daty uprawomocnienia się orzeczenia upłynął okres wskazany w art. 76 zatarcie skazania z mocy prawa § 1 albo art. 107 terminy zatarcia skazania Kodeksu karnego w stosunku do określonych w nich kar oraz środków karnych.
Przypisy: 1
Dane oraz informacje podlegające gromadzeniu w Rejestrze, zawarte w dokumentach, o których mowa w art. 11 dokumenty stanowiące podstawę przetwarzania danych przez Rejestr, ust. 1, wprowadza się niezwłocznie do bazy danych systemu teleinformatycznego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Do wprowadzania danych do bazy danych systemu teleinformatycznego oraz do dokonywania zmian w bazie danych tego systemu uprawnione są wyłącznie osoby upoważnione przez Ministra Sprawiedliwości.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, warunki, w tym techniczne i organizacyjne, sposób oraz tryb gromadzenia danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych w Rejestrze oraz usuwania tych danych z Rejestru, mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego funkcjonowania Rejestru oraz zabezpieczenia gromadzonych w nim danych osobowych oraz danych o podmiotach zbiorowych przed dostępem osób nieuprawnionych, wykorzystywaniem przez osoby nieuprawnione, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Porównania: 1
1.
W przypadku stwierdzenia okoliczności wskazujących na prawdopodobieństwo wprowadzenia do Rejestru danych osobowych lub danych o podmiotach zbiorowych sprzecznych z treścią orzeczenia lub nieodpowiadających zapisom w odpowiednich aktach przeprowadza się postępowanie w celu ustalenia prawidłowych danych. Adnotację o wszczęciu takiego postępowania umieszcza się na odpowiedniej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.
2.
Prawomocna decyzja, rozstrzygająca o sprostowaniu, stanowi podstawę do dokonania zmiany odpowiednich zapisów na karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu.
3.
Sprostowanie oczywistych błędów pisarskich i innych omyłek nie wymaga przeprowadzenia postępowania, jeżeli następuje z urzędu lub jest zgodne z wnioskiem strony. Czynność taką utrwala się w formie adnotacji na właściwej karcie rejestracyjnej lub zawiadomieniu, a o jej dokonaniu zawiadamia się stronę.
Porównania: 1 Przypisy: 1
1.
Informacji o osobie na podstawie zgromadzonych w Rejestrze danych osobowych udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 lub na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1.
1a.
Informacji o podmiocie zbiorowym na podstawie danych o tym podmiocie zgromadzonych w Rejestrze udziela się na zapytanie podmiotów wymienionych w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11 lub na wniosek podmiotu, o którym mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 2.
1aa.
Podmioty wymienione w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 pkt 4–7 i 8 mogą uzyskiwać informacje o osobie i informacje o podmiocie zbiorowym na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze także na żądanie.
1b.
Zapytania i wnioski, o których mowa w ust. 1 i 1a, mogą być składane pisemnie albo za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, a żądania, o których mowa w ust. 1aa, są składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
1c.
Przepisu ust. 1b nie stosuje się do zapytań przekazywanych do Rejestru za pośrednictwem systemu ECRIS.
2.
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie powinno zawierać:
1)
nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania przez osobę, której zapytanie dotyczy, numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość;
2)
określenie rodzaju i zakresu danych o osobie, które mają być przedmiotem informacji;
3)
wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o osobie;
4)
nazwę podmiotu kierującego zapytanie;
5)
datę wystawienia;
6)
podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.
2a.
Zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym powinno zawierać:
1)
oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;
2)
określenie rodzaju i zakresu danych o podmiocie zbiorowym, które mają być przedmiotem informacji;
3)
wskazanie postępowania, w związku z którym zachodzi potrzeba uzyskania danych o podmiocie zbiorowym;
4)
nazwę podmiotu kierującego zapytanie;
5)
datę wystawienia;
6)
podpis sędziego, prokuratora albo uprawnionej osoby lub organu podmiotu kierującego zapytanie.
2b.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do zapytań przekazywanych przez właściwe organy państw obcych. Zapytanie takie powinno zawierać dane pozwalające na identyfikację osoby, której ono dotyczy.
2c.
Zapytanie o udzielenie informacji o osobie oraz zapytanie o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym składane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
3.
Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru zawiera: nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, obywatelstwo oraz numer PESEL i podpis wnioskodawcy. W przypadku nieposiadania numeru PESEL wniosek powinien zawierać numer paszportu albo innego dokumentu stwierdzającego tożsamość. Wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 2, zawiera oznaczenie tego podmiotu i jego adres oraz podpis osoby uprawnionej do reprezentowania wnioskodawcy. Jeżeli we wniosku nie określono rodzaju i zakresu danych, które mają być przedmiotem informacji, informacja ta zawiera odpis wszystkich zapisów dotyczących wnioskodawcy zamieszczonych na kartach rejestracyjnych i zawiadomieniach.
3a.
Wniosek osoby, o której mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1, o udzielenie informacji z Rejestru oraz wniosek podmiotu zbiorowego, o którym mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 2, składany za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym.
4.
Jeżeli zapytanie lub wniosek nie spełniają wymogów, o których mowa w ust. 2 , 2a, 2c, 3 lub 3a, wzywa się pytającego lub wnioskodawcę do usunięcia braków w terminie 14 dni, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie zapytania lub wniosku bez rozpoznania, chyba że braki dotyczą wyłącznie okoliczności, o których mowa w ust. 2 pkt 1, a tożsamość osoby, której zapytanie dotyczy, nie budzi wątpliwości.
5.
Jeżeli zapytanie, o którym mowa w ust. 2b, nie zawiera danych pozwalających na identyfikację osoby, której dotyczy, zapytanie takie zwraca się ze wskazaniem przyczyny zwrotu.
Porównania: 1 Przypisy: 3
1.
W przypadku złożenia zapytania lub wniosku za pośrednictwem systemu teleinformatycznego informacja o osobie i informacja o podmiocie zbiorowym oraz inne pisma w postępowaniu toczącym się na podstawie tego zapytania lub wniosku są składane i doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Przepisy art. 19 udzielanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym ust. 2c, 3a i 4 stosuje się odpowiednio.
2.
W przypadku doręczenia za pośrednictwem systemu teleinformatycznego pismo uznaje się za doręczone z datą wskazaną w elektronicznym potwierdzeniu odbioru korespondencji, a przy braku takiego potwierdzenia doręczenie uznaje się za skuteczne z upływem 14 dni od daty umieszczenia pisma w systemie teleinformatycznym.
1.
Informacja o osobie, sporządzona na podstawie danych osobowych zgromadzonych w Rejestrze, udzielana na zapytanie lub wniosek, zawiera:
1)
dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony, a także numer PESEL;
2)
dane osobowe w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że osoba nie figuruje w Rejestrze;
3)
datę wydania;
4)
nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;
5)
pieczęć urzędową.
1a.
Jeżeli przepis szczególny, na podstawie którego udzielana jest informacja z Rejestru, zawiera wymóg niekaralności w określonym zakresie, informacja z Rejestru o skazaniach, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 4, jest udzielana w zakresie wskazanym w tym przepisie szczególnym wyłącznie na podstawie danych przekazanych do Rejestru przez właściwe organy państw obcych. W takim przypadku biuro informacyjne nie dokonuje oceny, czy czyn, za który nastąpiło skazanie, stanowi według prawa polskiego czyn karalny, przestępstwo czy wykroczenie oraz czy został popełniony umyślnie czy nieumyślnie, chyba że okoliczności te można ustalić na podstawie przekazanych informacji dotyczących rodzaju popełnionego czynu, jego kwalifikacji prawnej lub rodzaju orzeczonej kary.
1b.
Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio, jeżeli podmiot składający wniosek lub zapytanie sam określił zakres żądanej informacji z Rejestru, bez istnienia w tym względzie szczególnej podstawy prawnej.
1c.
W przypadku zastrzeżenia przez organ centralny państwa członkowskiego Unii Europejskiej w zawiadomieniu, o którym mowa w art. 11 dokumenty stanowiące podstawę przetwarzania danych przez Rejestr ust. 1 pkt 4, że przekazana informacja może być wykorzystywana wyłącznie dla celów prowadzonego postępowania karnego, informacja o osobie sporządzona dla celów innych niż postępowanie karne nie zawiera danych o skazaniach, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze ust. 2 pkt 4. W takim przypadku w informacji o osobie, udzielanej właściwym organom państw obcych, wskazuje się fakt zgłoszenia takiego zastrzeżenia, państwo, którego organ centralny zgłosił zastrzeżenie, oraz sąd, który wydał wyrok skazujący, i datę jego wydania, jak również sygnaturę akt sprawy, jeżeli jest znana.
1d.
Informacja o osobie sporządzona na wniosek osoby, o której mowa w art. 7 udostępnianie informacji z Rejestru ust. 1, będącej obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej innego niż Rzeczpospolita Polska zawiera dane zgromadzone w Rejestrze oraz w rejestrze karnym państwa obywatelstwa wnioskodawcy, uzyskane na podstawie art. 4 zadania Biura Informacyjnego Rejestru ust. 1 pkt 5a.
1e.
Informacji o osobie, wydawanej organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej, przekazywanej za pośrednictwem systemu ECRIS, nie opatruje się podpisem osoby upoważnionej do jej wydania ani pieczęcią urzędową.
1f.
W informacji przekazywanej właściwym organom państw obcych innym niż organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej zamieszcza się wzmiankę o tym, że przekazane dane mogą być wykorzystane jedynie do celów, w których się o nie zwrócono.
2.
Informacja o podmiocie zbiorowym, sporządzona na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, udzielana na zapytanie lub wniosek, zawiera:
1)
oznaczenie podmiotu zbiorowego wraz z jego siedzibą;
2)
dane o podmiocie zbiorowym w zakresie objętym zapytaniem lub wnioskiem albo stwierdzenie, że podmiot zbiorowy nie figuruje w Rejestrze;
3)
datę wydania;
4)
nazwisko i imię oraz podpis osoby upoważnionej do jej wydania;
5)
pieczęć urzędową.
3.
(uchylony)
4.
Do informacji o osobie i informacji o podmiocie zbiorowym, sporządzonych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze, udzielanych na żądanie, przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio.
5.
Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na zapytanie lub wniosek opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem osobistym, podpisem zaufanym osoby upoważnionej do ich wydania albo kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
6.
Informację o osobie i informację o podmiocie zbiorowym doręczane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego na żądanie opatruje się kwalifikowaną pieczęcią elektroniczną.
Porównania: 1 Przypisy: 6
1.
Sądom rejestrowym udziela się informacji o osobie, w zakresie określonym w art. 21a informacje udzielane sądowi rejestrowemu ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (Dz. U. z 2023 r. poz. 685, 825 i 1705), za pośrednictwem systemu teleinformatycznego:
1)
po otrzymaniu żądania z tego systemu;
2)
po wprowadzeniu do Rejestru danych z tego zakresu - z urzędu.
1a.
Sądom rejestrowym, w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie, o którym mowa w art. 4d czynności sądu rejestrowego ust. 1 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym, udziela się informacji o osobie, w zakresie skazań za przestępstwa, o których mowa w art. 18 wymogi wobec członków organów spółek i likwidatorów § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2024 r. poz. 18 i 96), oraz orzeczonych środków karnych, o których mowa w art. 39 katalog środków karnych pkt 2 i 2aa ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, po otrzymaniu żądania z tego systemu.
2.
Żądanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 1 oraz ust. 1a, zawiera imię (imiona) i nazwisko osoby oraz numer PESEL, a w przypadku jego nieposiadania – datę urodzenia.
3.
Informacja na żądanie o osobie o wskazanych danych zawiera datę jej wydania oraz stwierdzenie, że osoba:
1)
nie figuruje w Rejestrze w podanym zakresie albo
2)
figuruje w Rejestrze w podanym zakresie, albo
3)
więcej osób o takich danych osobowych figuruje w Rejestrze w podanym zakresie.
4.
W przypadku gdy osoba figuruje w Rejestrze, informacja zawiera:
1)
dane i informacje, o których mowa w art. 12 elementy karty rejestracyjnej i zawiadomienia, ust. 1 pkt 2, 3 i 5;
2)
informacje o orzeczonych karach, środkach karnych, kompensacyjnych lub przepadku i podstawie prawnej ich orzeczenia;
3)
informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 3a Kodeksu karnego oraz wykonaniu kar.
5.
Informacja udzielona z urzędu zawiera:
1)
datę jej wydania;
2)
imię (imiona) i nazwisko osoby;
3)
numer PESEL, o ile go posiada;
4)
dane, o których mowa w art. 12 elementy karty rejestracyjnej i zawiadomienia ust. 1 pkt 2, 3 i 5;
5)
informacje o orzeczonych karach, środkach karnych, kompensacyjnych lub przepadku i podstawie prawnej ich orzeczenia;
6)
informacje o okresie próby, zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności, skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 3a Kodeksu karnego oraz wykonaniu kar.
6.
Przepisów ust. 4 pkt 2 i 3 oraz ust. 5 pkt 5 i 6 nie stosuje się do informacji o osobach skazanych za przestępstwa, o których mowa w art. 18 wymogi wobec członków organów spółek i likwidatorów § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych, wobec których wyrok uprawomocnił się po dniu 30 września 2018 r.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób i tryb udzielania informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych na podstawie danych zgromadzonych w Rejestrze,
2)
wzór formularzy: zapytania o udzielenie informacji o osobie, zapytania o udzielenie informacji o podmiocie zbiorowym, informacji o osobie, informacji o podmiocie zbiorowym
- uwzględniając konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji, zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione oraz zakres danych i informacji określonych w art. 19 udzielanie informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym ust. 2 i 2a oraz art. 20 zakres informacji o osobie zgromadzonych w Rejestrze ust. 1 i 2.
Porównania: 1
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)
sposób zakładania konta użytkownika i konta instytucjonalnego oraz sposób i tryb udzielania informacji o osobach i informacji o podmiotach zbiorowych, udzielanych na zapytanie lub wniosek za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
2)
sposób i tryb udzielania informacji o osobach i informacji o podmiotach zbiorowych, udzielanych na żądanie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, w tym dane, jakie należy wskazać w żądaniu udzielenia informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym, a także zakres informacji o osobie lub podmiocie zbiorowym udzielonej w ten sposób
– mając na uwadze konieczność zapewnienia sprawnego udzielania informacji oraz zabezpieczenia przed uzyskaniem danych z Rejestru przez osoby nieuprawnione.
1.
Jeżeli informacja o osobie lub informacja o podmiocie zbiorowym została udzielona niezgodnie z zakresem wskazanym w zapytaniu lub wniosku, na podstawie którego udzielono informacji, można wystąpić z żądaniem udzielenia ponownej informacji z Rejestru.
2.
Z żądaniem, o którym mowa w ust. 1, może wystąpić osoba albo inny podmiot, któremu udzielono informacji, oraz osoba albo podmiot zbiorowy, którego informacja dotyczy.
3.
Żądanie, o którym mowa w ust. 1, powinno zawierać wskazanie danych, które składający żądanie uważa za niezgodne z zakresem zapytania lub wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4.
Ponowna informacja z Rejestru zawiera dane objęte zakresem zapytania lub wniosku, o którym mowa w ust. 1, przetwarzane w Rejestrze w dniu jej udzielenia.
5.
Jeżeli w ponownej informacji z Rejestru zostaje powtórzona przynajmniej jedna z danych, o których mowa w ust. 3, ponowna informacja zostaje wydana w drodze postanowienia.
6.
Jeżeli dane, o których mowa w ust. 3, dotyczą skazań, o których mowa w art. 1 zakres danych gromadzonych w Rejestrze, ust. 2 pkt 4, do udzielania ponownej informacji z Rejestru nie stosuje się przepisów art. 20 zakres informacji o osobie zgromadzonych w Rejestrze, ust. 1a i 1b.
7.
W zakresie nieuregulowanym do udzielania ponownej informacji z Rejestru stosuje się odpowiednio przepisy o udzielaniu z Rejestru informacji o osobach oraz informacji o podmiotach zbiorowych.
Przypisy: 1
1.
Biuro informacyjne niezwłocznie informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe osoby, wobec której warunkowo umorzono postępowanie karne, warunkowo zawieszono wykonanie kary, zastosowano warunkowe zwolnienie z zakładu karnego albo umorzono postępowanie na podstawie przepisów o amnestii, z których wynika, że takie skazanie może mieć wpływ na jej stosowanie.
2.
W sprawach o wykroczenia biuro informacyjne informuje właściwy sąd o ponownym prawomocnym skazaniu za wykroczenie osoby, wobec której warunkowo zawieszono wykonanie kary aresztu.
3.
(uchylony)
4.
Informacje, o których mowa w ust. 1 i 2, są przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego.
Porównania: 1 Przypisy: 1
Informacja o osobie, o której mowa w art. 20 zakres informacji o osobie zgromadzonych w Rejestrze ust. 1-1e, oraz informacja o podmiocie zbiorowym, o której mowa w art. 20 zakres informacji o osobie zgromadzonych w Rejestrze ust. 2, bez względu na sposób jej udzielenia, stanowi zaświadczenie w rozumieniu przepisów działu VII Kodeksu postępowania administracyjnego.
Porównania: 1
1.
Za wydanie z Rejestru informacji o osobie pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 pkt 1-9 i 11 oraz organy centralne państw członkowskich Unii Europejskiej występujące o wydanie informacji dla celów prowadzonego postępowania karnego lub administracyjnego.
1a.
Od uiszczenia opłaty za wydanie z Rejestru informacji o osobie zwolnieni są także będący wolontariuszami kandydaci na kierowników wypoczynku lub wychowawców wypoczynku, obowiązani do przedstawienia informacji organizatorowi wypoczynku na podstawie art. 92p kierownik wypoczynku ust. 8 pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2022 r. poz. 2230 oraz z 2023 r. poz. 1234 i 2005).
2.
Za wydanie z Rejestru informacji o podmiocie zbiorowym pobiera się opłatę stanowiącą dochód budżetu państwa. Od uiszczenia opłaty zwolnione są podmioty wymienione w art. 6 podmioty uprawnione do uzyskania danych z Rejestru ust. 1 pkt 1, 4-9 i 11.
2a.
Nie pobiera się opłaty od wydania ponownej informacji z Rejestru, o której mowa w art. 21b możliwość wystąpienia z żądaniem udzielenia ponownej informacji z Rejestru.
3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, wysokość oraz sposób uiszczania i zwrotu opłat, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze faktyczne koszty wydania informacji, w zależności od sposobu jej udzielenia.
Orzeczenia: 4 Porównania: 1 Przypisy: 2

Rozdział 3. Przepis karny

Kto bez uprawnienia uzyskuje z Rejestru informację o osobie albo informację o podmiocie zbiorowym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
Porównania: 1

Rozdział 4. Zmiany w przepisach obowiązujących i przepisy końcowe

W ustawie z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks postępowania karnego (Dz. U. poz. 555 i z 1999 r. poz. 931): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
Porównania: 1
W ustawie z dnia 20 czerwca 1985 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 1994 r. poz. 25, z późn. zm.): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
W ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. poz. 883 i z 2000 r. poz. 136): (zmiany pominięte).
Porównania: 1
1.
Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Skazanych, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministrów Sprawiedliwości i Obrony Narodowej z dnia 30 sierpnia 1993 r. w sprawie prowadzenia rejestru osób prawomocnie skazanych, udzielania informacji z rejestru oraz trybu zbierania danych w postępowaniu karnym dotyczących tych osób (Dz. U. poz. 388), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.
2.
Istniejące zasoby danych osobowych oraz informacji zgromadzonych w Centralnym Rejestrze Nieletnich, prowadzonym na podstawie rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 sierpnia 1996 r. w sprawie zasad gromadzenia danych dotyczących środków wychowawczych i poprawczych stosowanych wobec nieletnich oraz sposobu udzielania informacji sądom i prokuraturom o tych środkach (Dz. U. poz. 509), przejmuje Rejestr, jeżeli dane te podlegają gromadzeniu na podstawie niniejszej ustawy; w pozostałym zakresie dane te likwiduje się.
3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowe zasady i tryb przejęcia lub likwidacji danych osobowych, o których mowa w ust. 1 i 2, mając na uwadze konieczność zapewnienia ciągłości dostępu do tych danych uprawnionym podmiotom oraz zasady ochrony danych osobowych.
Porównania: 1
 Ilekroć w przepisach prawa jest mowa o "Centralnym Rejestrze Skazanych" lub "Centralnym Rejestrze Nieletnich", należy przez to rozumieć "Krajowy Rejestr Karny".
Porównania: 1
 Ustawa wchodzi w życie po upływie 12 miesięcy od dnia ogłoszenia.


----------
[Ustawa została ogłoszona 21.06.2000 r. - Dz.U. z 2000r. poz. 580]
Porównania: 1
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...