• Art. 12. - Elementy kart...
  29.02.2024

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym

Stan prawny aktualny na dzień: 29.02.2024

Dz.U.2023.0.1068 t.j. - Ustawa z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym

Art. 12. KRK


Elementy karty rejestracyjnej i zawiadomienia

1.
W karcie rejestracyjnej dotyczącej osoby umieszcza się:
1)
dane identyfikujące osobę - nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, płeć, datę i miejsce urodzenia, państwo urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo lub obywatelstwa, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, zawód wyuczony i wykonywany, informacje o wykonywaniu funkcji posła, senatora lub posła do Parlamentu Europejskiego, a także numer identyfikacyjny Powszechnego Elektronicznego Systemu Ewidencji Ludności, zwany dalej "numerem PESEL", oraz numer i serię dowodu tożsamości;
2)
oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, oraz sygnaturę akt sprawy;
3)
datę wydania oraz uprawomocnienia się orzeczenia;
4)
datę i miejsce popełnienia czynu zabronionego, będącego przedmiotem postępowania;
5)
kwalifikację prawną czynu zabronionego przyjętą w orzeczeniu;
5a)
informację, że pokrzywdzonym był małoletni poniżej lat 15 - w przypadku skazania za przestępstwo przeciwko wolności seksualnej i obyczajności na karę pozbawienia wolności bez warunkowego zawieszenia jej wykonania;
5b)
informację o wieku małoletniego pokrzywdzonego w czasie czynu, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano przepis, o którym mowa w rozdziale XXV Kodeksu karnego, z wyjątkiem wyłączeń, o których mowa w art. 2 Biuro Informacyjne Rejestru ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
5c)
informację o wyłączeniu przez sąd zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
5d)
informację, czy orzeczenie podlega zamieszczeniu w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym, jeśli w kwalifikacji prawnej przyjętej w orzeczeniu powołano art. 202 publiczna prezentacja lub produkcja, rozpowszechnianie, przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych § 3 lub art. 202 publiczna prezentacja lub produkcja, rozpowszechnianie, przechowywanie i posiadanie treści pornograficznych § 4b Kodeksu karnego;
6)
informacje o orzeczonych karach, warunkowym umorzeniu postępowania, środkach karnych, kompensacyjnych, zabezpieczających, wychowawczych, środku leczniczym, środku poprawczym, przepadku, okresie próby, dozorze kuratora i nałożonych obowiązkach oraz podstawę prawną ich orzeczenia;
6a)
informację, że osoba jest upoważniona do reprezentowania podmiotu zbiorowego, podejmowania w jego imieniu decyzji lub sprawowania nadzoru nad jego działalnością, jeśli czyn zabroniony został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
6b)
informację, że czyn zabroniony popełniony przez przedsiębiorcę będącego osobą fizyczną został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
6c)
informację o przejęciu do wykonania kary orzeczonej przez właściwy organ sądowy państwa członkowskiego Unii Europejskiej, w tym oznaczenie organu, który wydał orzeczenie, państwa wydania orzeczenia, sygnaturę akt sprawy oraz datę wydania orzeczenia;
7)
nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1a.
W karcie rejestracyjnej dotyczącej podmiotu zbiorowego umieszcza się:
1)
oznaczenie podmiotu zbiorowego oraz jego siedziby;
2)
oznaczenie sądu, który wydał wyrok oraz sygnaturę akt sprawy;
3)
datę wydania oraz uprawomocnienia się wyroku;
4)
orzeczoną karę pieniężną, przepadek, zakaz oraz podanie wyroku do publicznej wiadomości;
5)
kwalifikację prawną czynu zabronionego osoby fizycznej stanowiącego podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego;
5a)
informację, że czyn zabroniony osoby fizycznej stanowiący podstawę odpowiedzialności podmiotu zbiorowego został popełniony na szkodę interesów finansowych Wspólnot Europejskich;
6)
nazwisko, imię, stanowisko oraz podpis osoby sporządzającej.
1b.
Karty rejestracyjne przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.
2.
Zawiadomienie zawiera nazwisko, w tym także przybrane, imiona, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, imiona rodziców, obywatelstwo, nazwisko rodowe matki, miejsce zamieszkania, numer PESEL, a także nazwisko, imię, stanowisko i podpis osoby sporządzającej oraz informacje o:
1)
rozesłaniu oraz odwołaniu listów gończych;
2)
zastosowaniu oraz zakończeniu stosowania tymczasowego aresztowania, a także miejscu osadzenia tymczasowo aresztowanego;
3)
rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania kar: dożywotniego pozbawienia wolności, 25 lat pozbawienia wolności, pozbawienia wolności, aresztu wojskowego i aresztu;
3a)
rozpoczęciu, zakończeniu oraz miejscu wykonywania zastępczej kary pozbawienia wolności;
4)
zarządzeniu wykonania warunkowo zawieszonej kary pozbawienia wolności oraz o skróceniu orzeczonej kary na podstawie art. 75 zarządzenie wykonania kary warunkowo zawieszonej § 3a Kodeksu karnego;
5)
odroczeniu i przerwie wykonania kary pozbawienia wolności;
6)
warunkowym zwolnieniu i odwołaniu takiego zwolnienia;
6a)
zamianie kary pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne albo na grzywnę oraz o uchyleniu tej zamiany;
6b)
zamianie kary pozbawienia wolności wykonywanej w systemie dozoru elektronicznego na karę ograniczenia wolności, z zastosowaniem dozoru elektronicznego oraz o uchyleniu tej zamiany;
6c)
zamianie kary pozbawienia wolności na karę ograniczenia wolności w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne oraz o uchyleniu tej zamiany;
7)
(uchylony)
8)
zamianie kary ograniczenia wolności na zastępczą karę pozbawienia wolności;
9)
zwolnieniu z odbycia reszty kary ograniczenia wolności;
10)
zawieszeniu wykonania odroczonej kary pozbawienia wolności;
11)
podjęciu warunkowo umorzonego postępowania karnego w sprawach o przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;
12)
zamianie grzywny na zastępczą karę pozbawienia wolności albo na pracę społecznie użyteczną;
13)
wykonaniu przez podmiot odpowiedzialny posiłkowo kary grzywny lub środka karnego ściągnięcia równowartości pieniężnej przepadku przedmiotów;
14)
wykonaniu kar;
15)
wykonaniu środków karnych, z wyjątkiem środków określonych w art. 22 odpowiedzialność podżegacza i pomocnika za usiłowanie § 2 pkt 1 Kodeksu karnego skarbowego oraz w art. 28 środki karne § 1 pkt 4 Kodeksu wykroczeń, środków kompensacyjnych i przepadku;
16)
rozpoczęciu, zakończeniu i miejscu wykonywania oraz uchyleniu środków zabezpieczających, o których mowa w art. 93a rodzaje środków zabezpieczających § 1 Kodeksu karnego, oraz o uchyleniu lub wykonaniu pozostałych środków zabezpieczających;
17)
umorzeniu postępowania wykonawczego;
18)
odwołaniu warunkowego zawieszenia umieszczenia w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym;
19)
warunkowym zwolnieniu z zakładu poprawczego, a także odwołaniu warunkowego zwolnienia z zakładu poprawczego i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym;
20)
warunkowym odstąpieniu od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym, a także odwołaniu warunkowego odstąpienia od wykonania orzeczenia o umieszczeniu w zakładzie poprawczym i zarządzeniu umieszczenia w zakładzie poprawczym;
20a)
(uchylony)
20b)
zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wobec nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego po ukończeniu 21 lat;
20c)
przedłużeniu wykonywania środka poprawczego wobec nieletniego, który ukończył 21 lat;
20d)
zastosowaniu środka wychowawczego, o którym mowa w art. 7 rodzaje środków wychowawczych pkt 2 lub 5 ustawy z dnia 9 czerwca 2022 r. o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich, wobec nieletniego zwalnianego z zakładu poprawczego po ukończeniu 24 lat;
21)
zmianie albo uchyleniu środka wychowawczego;
22)
odroczeniu albo przerwaniu wykonywania środków wychowawczych lub środka poprawczego, a także odwołaniu odroczenia albo przerwy;
23)
odstąpieniu od stosowania orzeczonego środka wychowawczego;
24)
umieszczeniu, przedłużeniu pobytu w schronisku dla nieletnich lub zwolnieniu nieletniego ze schroniska;
25)
powołaniu nieletniego do obowiązkowej zasadniczej służby wojskowej lub służby zastępczej;
25a)
zwolnieniu z zakładu leczniczego oraz o zastosowaniu środka wychowawczego;
25b)
przerwaniu wykonywania środka wychowawczego lub poprawczego i zastosowaniu środka leczniczego;
26)
uchyleniu prawomocnego orzeczenia w wyniku kasacji;
26a)
zamianie orzeczonej kary na inną karę, podlegającą gromadzeniu w Rejestrze, w przypadku gdy według nowej ustawy za czyn objęty wyrokiem nie można orzec kary w wysokości kary orzeczonej albo gdy czyn zabroniony objęty prawomocnym wyrokiem skazującym za przestępstwo stanowi wykroczenie;
27)
zastosowaniu amnestii;
28)
ułaskawieniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej;
29)
wznowieniu postępowania sądowego zakończonego prawomocnym orzeczeniem odnotowanym w Rejestrze;
30)
stwierdzeniu nieważności prawomocnego orzeczenia sądu odnotowanego w Rejestrze;
31)
przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia odnotowanego w Rejestrze;
32)
zarządzeniu zatarcia skazania;
33)
śmierci osoby, której dane osobowe zgromadzono w Rejestrze;
34)
(uchylony)
35)
(uchylony)
36)
przekazaniu do wykonania orzeczonej kary właściwemu organowi sądowemu państwa członkowskiego Unii Europejskiej oraz o jej wykonaniu przez ten organ;
37)
przywróceniu terminu do zaskarżenia orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
38)
uchyleniu orzeczenia w przedmiocie zamieszczenia danych o osobie w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym;
39)
przywróceniu terminu do złożenia wniosku o wyłączenie zamieszczenia danych w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym lub publicznym, o którym mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.
2a.
Zawiadomienie dotyczące podmiotu zbiorowego zawiera dane, o których mowa w ust. 1a pkt 1, 2 i 6, oraz informacje o:
1)
wykonaniu kary pieniężnej, przepadków, zakazów oraz podania wyroku do publicznej wiadomości, o których mowa w art. 7 wymiar kary pieniężnej wobec podmiotu zbiorowego, art. 8 przepadek przedmiotów, korzyści majątkowej, równowartości przedmiotów lub korzyści majątkowej i art. 9 zakazy orzekane wobec podmiotu zbiorowego, podanie wyroku do publicznej wiadomości ustawy z dnia 28 października 2002 r. o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary;
2)
zatarciu orzeczenia stwierdzającego odpowiedzialność podmiotu zbiorowego za czyn zabroniony pod groźbą kary;
3)
likwidacji podmiotu zbiorowego, którego dane zgromadzono w Rejestrze.
2b.
Informacja o wyroku skazującym przekazywana organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej przez biuro informacyjne zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1-6b, chyba że w poszczególnym przypadku nie są one znane.
2c.
Informacja o zastosowaniu późniejszych środków przekazywana organom centralnym państw członkowskich Unii Europejskiej zawiera dane określone w ust. 1 pkt 1–6b oraz w ust. 2 pkt 4–6, 8–12, 14, 15, 17 i 26–33 oraz dane o uchyleniu, zakończeniu lub wykonaniu środków zabezpieczających. Dane określone w ust. 2 pkt 18–25b umieszcza się w informacji, jeżeli środek wychowawczy, leczniczy lub poprawczy został orzeczony przez sąd karny.
2d.
Zawiadomienia, o których mowa w art. 11 dokumenty stanowiące podstawę przetwarzania danych przez Rejestr ust. 1 pkt 2 i 3, przekazywane za pośrednictwem systemu teleinformatycznego opatruje się zaawansowanym podpisem elektronicznym weryfikowanym certyfikatem wystawianym przez Ministra Sprawiedliwości.
2e.
(uchylony)
3.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia, szczegółowość informacji umieszczanych na podstawie ust. 1–2a w karcie rejestracyjnej i w zawiadomieniu, uwzględniając zakres danych zawartych w Rejestrze oraz konieczność zapewnienia niezwłocznej ich aktualizacji.
4.
Minister Sprawiedliwości określi, w drodze rozporządzenia:
1)
wymogi techniczne, jakie musi spełniać aplikacja do przesyłania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego,
2)
tryb przyznawania, zmieniania i wycofywania oraz sposób weryfikacji podpisu elektronicznego do podpisywania kart rejestracyjnych i zawiadomień za pośrednictwem systemu teleinformatycznego
- mając na uwadze konieczność zapewnienia zgodności używanych formatów i innych parametrów technicznych tej aplikacji z wymogami systemu teleinformatycznego Krajowego Rejestru Karnego, zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzanych danych oraz konieczność zapewnienia poufności tworzenia i wydawania zaświadczenia certyfikacyjnego.
Art. 12. Elementy karty rejestracyjnej i zawiadomienia - budzi Twoje wątpliwości?
Potrzebujesz informacji prawnej?
Zadaj bezpłatne pytanie
Zobacz cały akt prawny
Porównania: 1 Przypisy: 16
Logo casum.pl

Potrzebujesz pomocy prawnej? Skorzystaj z usług doświadczonych prawników.

Adwokat
Wrocław (woj. dolnośląskie)
Radca prawny
Ostrów Wielkopolski (woj. wielkopolskie)
Radca prawny
Warszawa (woj. mazowieckie)
Adwokat
Łódź (woj. łódzkie)
Szukaj: Filtry
Ładowanie ...